Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Wanja
dc.contributor.authorHerjuaune, Anne Lise
dc.date.accessioned2021-09-25T16:22:12Z
dc.date.available2021-09-25T16:22:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:30449975
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782854
dc.description.abstractIntroduksjon Covid-19 pandemien førte til at regjeringen innførte de sterkeste og mest inngripende tiltak Norge har sett i fredstid, for å bekjempe et virus, sars-CoV-2, som på kort tid hadde spredd seg fra Asia til Europa. Denne pandemien satte norsk helsevesen på prøve, spesielt hjemmebasert omsorg. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om ledelsens informasjonsarbeid har påvirket sykepleieutøvelsen under Covid-19 pandemien i hjemmebasert omsorg. Metode Datainnsamling er gjennomført med kvalitative forskningsintervjuer av fire informanter i en kommune i Trondheim. Informantene besto av to sykepleiere, en avdelingsleder og en enhetsleder. Intervjuene er transkribert og analysert, og funn er systematisert etter relevansen til studien. Resultat Resultatene viser at sykepleierne har fått lite informasjon og informasjon i stadig endring, samt at de i startfasen av pandemien hadde lite kunnskap om Covid-19. Samtidig ble sykepleierne tillagt en del oppgaver som tilhørte ledelsen, da disse ble flyttet på hjemmekontor. Lederne i min studie påpeker at de også har hatt lite informasjon og kunnskap, og har opplevd det som utfordrende å skulle informere sine ansatte. Samtidig forteller alle informantene at informasjonsarbeidet og kunnskapsnivået har økt underveis i pandemien. Konklusjon Hovedfunnet i denne oppgaven er at ledelsens informasjonsarbeid har påvirket enkelte aspekter ved sykepleieutøvelsen. Det har tilkommet et økt fokus på basale smittevernsrutiner, som en direkte konsekvens av at ledelsen har hatt fokus på dette. Samtidig har sykepleierne blitt pålagt oppgaver de før pandemien ikke hadde ansvar for, som har økt deres arbeidsmengde.
dc.description.abstractIntroduction The Norwegian government implemented the strictest and most intrusive measures Norway has experienced in peacetime when the Covid-19 pandemic came to Norwegian borders, all to fight a virus. The virus, sars-CoV-2, had spread from Asia to Europe in record time, and put the Norwegian health system to the test, especially home-based care. Purpose The purpose of this study is to answer whether management´s information work has affected the practice of nursing during the Covid-19 pandemic Results The results show that the nurses in my study had little information and knowledge at the start of the pandemic, as well as ever changing information. At the same time, nurses were expected to solve tasks that normally were solved by their superiors. The leaders in my study also pointed out the lack of information and knowledge, and described that this was challenging when they were expected to keep their employees up to date. All informants agree upon the fact that the communication between leaders and employees improved during the pandemic, and the knowledge-level increased simultaneously. Conclusion The main finding in this thesis is that the management´s information work has influenced certain aspects of the practise of nursing. There has been an increased focus on basic infection control routines, as a direct consequence of the management´s focus on this. At the same time, nurses have been assigned tasks they were not responsible for before the pandemic, which has increased their workload.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan har ledelsens informasjonsarbeid påvirket sykepleieutøvelsen under Covid-19 pandemien?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record