Show simple item record

dc.contributor.advisorBlekken, Lene Elisabeth
dc.contributor.authorJohanson, Solveig Kristine
dc.date.accessioned2021-09-25T16:21:15Z
dc.date.available2021-09-25T16:21:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:34481324
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782821
dc.description.abstractInnledning: Studien ble utført i mars 2021 og inkluderer sykepleiere på ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital. Hensikten med studien er å kartlegge etterlevelsen av basale smittevernrutiner i prosedyren for tilberedning av antibiotika. Studien ser også på hvordan etterlevelsen av samme prosedyre kan påvirkes av indre faktorer hos den enkelte sykepleier. Metode: Studien bruker kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse. Denne ble sendt per e-post til sykepleierne som blander antibiotika på arbeid. Undersøkelsen ble utformet i Questback og resultatet ble analysert ved bruk av Excel. Resultat: Undersøkelsen er basert på 57 anonyme besvarelser. Respondentene rapporterte å ha generelt gode smittevernrutiner, men det ble også meldt om enkelte avvik. Respondentene var særlig dårlig på etterlevelsen av rutiner for hanskebruk og desinfisering av arbeidsbenk. Når det kommer til indre påvirkningsfaktorer, viser undersøkelsen at få av sykepleierne er oppdaterte på prosedyren, men at de likevel er trygge på egen kunnskap. 43% (n=24) rapporterte at de vet de burde følge prosedyren, men at de ofte slurver med det. Konklusjon: Funnene i studien sammenfaller med annen forskning som sier at etterlevelsen av basale smittevernrutiner har et forbedringspotensial i forbindelse med prosedyren for blanding av antibiotika. Etterlevelsen er god, men ikke optimal. Den enkelte sykepleier kan påvirkes både positivt og negativt av indre faktorer som kunnskap, holdninger, vaner og motivasjon. Nøkkelord: Etterlevelse, basale smittevernrutiner, antibiotika, indre faktorer, sykepleier.
dc.description.abstractIntroduction: This study was carried out at an orthopedic department at St. Olavs hospital in March 2021. The purpose of this study is to map the adherence to infection control within the procedure of preparing antibiotics. The study also covers how adherence may be influenced by internal factors within the individual nurse. Method: To survey the conditions, a qualitative method in the form of a questionnaire were used. It was sent per e-mail to the nurses who prepare antibiotics at work. The survey was designed through Questback and the collected data were analyzed using Excel. Result: The survey is based on 57 anonymous respondents who reportedly had a generally good adherence in terms of infection control. However, some anomalies were reported as well. The respondents had especially poor adherence to the use of gloves and disinfection of the work area. When it comes to internal factors, the survey shows that a minority of the nurses were up to date on the procedure. However, they were still confident in their own knowledge. 43% (n=24) of the nurses reported that they are aware that they should follow the procedure, but that deviations happen frequently. Conclusion: The result in this study coincides with another research that concludes in the potential for improvement when it comes to adherence to infection control during the procedure of preparing antibiotics. The adherence is good, but not good enough. Each nurse can be both positively and negatively affected by inner factors such as knowledge, motivation, attitude and habits. Key-words: Compliance, adherence, infection control, antibiotics, internal factors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEtterlevelse av basale smittevernrutiner ved blanding av antibiotika
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record