Show simple item record

dc.contributor.advisorBrænd, Jorunn Andrea
dc.contributor.authorGørbitz, Helene Gade
dc.date.accessioned2021-09-25T16:21:12Z
dc.date.available2021-09-25T16:21:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43161472
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782819
dc.description.abstractBakgrunn: Antall krefttilfeller øker parallelt med økt overlevelse, og dette medfører at desto flere står i fare for å måtte leve med langtidsbivirkninger etter kreftbehandling. Forskning peker på at yngre brystkreftpasienter opplever flere og andre bivirkninger sammenlignet med eldre, og at yngre sin livskvalitet derav blir påvirket i større grad. Hensikt: Undersøke hvordan sykepleiere under sykehusoppholdet kan forebygge langsiktige psykososiale bivirkninger hos yngre kvinner i forbindelse med mastektomi. Metode: Systematisk litteraturstudie med en sammenfatning av åtte studier funnet på PubMed, Medline, Swemed+ og Cinahl. Resultater: Alle studiene trekker frem kommunikasjon mellom sykepleier og pasient som sentralt. Seks av studiene peker på kunnskap hos sykepleier som avgjørende. Seks av studiene understreker betydningen av pasientundervisning. Seks av studiene fremhever individualisert sykepleie som essensielt. Konklusjon: Sykepleiere må være mer proaktive under sykehusoppholdet i forebyggingen av psykososiale senvirkninger. Forutsetninger for dette er at sykepleiere øker kunnskapsnivået innen dette fagfeltet, kommuniserer bedre med pasientene ved både å se individene, skape rom og tørre å snakke om sårbare temaer. I tillegg må ytterligere sykepleie også tilpasses individene og det må gis tilstrekkelig og mer pasientundervisning. Det er tydelig at forebyggingen må skje både før og etter operasjonen. Mangel på tid viser seg å være en sentral utfordring for effektivt forebyggingsarbeid, men økt kunnskap og bevisstgjøring vil forhåpentlig lede til økt prioritering og allokering av tid til denne forebyggingen. Nøkkelord: Mastektomi, bivirkninger, forebygging, psykososialt, yngre
dc.description.abstractBackground: The number of cancer diagnoses increases in parallel with increased survival, causing more women to have to live with the long-term side effects of cancer treatment. Science points out that younger breast cancer patients experience both more and other side effects then older, and therefore their quality of life is often more affected. Aim: Investigate how nurses during hospitalization can prevent long-term psychosocial side effects among young women in conjunction with mastectomy. Method: Systematic literature review with summarization and discussion of the results from eight primary studies located in PubMed, Medline, Swemed+ and Cinahl. Results: All the studies highlight the importance of good communication between nurse and patient. Six of the studies points out knowledge among the nurses as crucial. Six of the studies underline the importance of patient education and information. Six of the studies determine that individualized nursing is essential. Conclusion: Nurses have to be more proactive during the hospitalization to prevent psychosocial long-term side effects. To achieve this, nurses have to both increase their level of knowledge, communicate better with the patients by seeing both the individuals, creating space and daring to talk about sensitive topics. In addition, nursing must also be adapted to the individuals, and more patient education must be provided. The prevention must take place both before and after the surgery. Lack of time proves to be a key challenge for effective prevention work, but increased knowledge and awareness will hopefully lead to increased prioritization and allocation of time for this work. Keywords: Mastectomy, side effects, prevention, psychosocial, younger
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av langsiktige psykososiale bivirkninger i forbindelse med mastektomi hos yngre kvinner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record