Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorSacha, Grazyna Joanna
dc.date.accessioned2021-09-25T16:20:59Z
dc.date.available2021-09-25T16:20:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:26936441
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782812
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAbstrakt Innledning: Sykepleiere har viktige oppgaver knyttet til behandling av alvorlig syke pasienter i sykehus, noe som kan føre til stress og stort arbeidspress. Denne artikkelen beskriver en studie med sykepleiere som administrerer cytostatika til elektive pasienter som kommer for behandling i en sengepost. Formålet med studien var å undersøke om opplevelsen av stress og arbeidspress ble redusert som følge av omorganisering av innleggelsesprosessen som ble innført tidlig høst 2020. Metode: For å undersøke sykepleiernes opplevelse av stress og arbeidspress, ble et kvantitativt digitalt spørreskjema benyttet. Undersøkelsen ble gjennomført i februar-mars 2021 ved kreftavdelingen på St. Olavs kreftklinikk. Analysen ble foretatt ved bruk av Excel. Resultat: Det var 11 av 40 sykepleiere som svarte på spørreskjemaet. Det gjør at resultatene ikke er representative for hele kreftavdelingen og kan ikke gi et helhetlig bilde av om omorganiseringen har brakt ønsket effekt. Allikevel kan resultatene gi noen indikasjoner om hvordan situasjonen oppleves av sykepleierne på avdelingen. Resultatene av undersøkelsen viser endringer etter omorganiseringen av rutiner knyttet innleggelsesprosessen. Stressopplevelsen grunnet arbeidsmengden ble betydelig redusert og opplevelsen av at tiden ikke strakk til, ble halvert. Utfordringene med å prioritere arbeidsoppgavene ble mindre. Opplevelsen av at avdelingens har gode rutiner for innleggelse, ble økt etter omorganiseringen. Konklusjon: Studien underbygger antagelsene om at omorganiseringen av rutiner bidro til at sykepleierne opplever mindre stress, mer mestring og følelse av å strekke til. Sykepleierne opplevde at avdelingen fikk bedret rutinene etter omorganiseringen og at de kunne prioritere arbeidsoppgaver bedre når det ikke var ventende pasienter i gangen. Opplevelsen av manglende tid, bemanning og ledige rom, ble også redusert etter omorganiseringen. Elektive pasienter ble påvirket av sykepleiernes arbeidspress, men etter omorganiseringen opplevde sykepleierne at elektive pasienter som var stresset på grunn av venting ble halvert.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Nurses have important tasks related to the treatment of seriously ill patients in hospitals, which can lead to stress and great work pressure. This article describes a study with nurses who administer chemotherapy to elective patients who come for treatment in a ward. The purpose of the study was to investigate whether the experience of stress and work pressure was reduced as a result of the reorganization of the hospitalization process, which was introduced early autumn 2020. Method: To examine nurses' experiences of stress and work pressure, a quantitative digital questionnaire was used. The study was conducted in February-March 2021 at the cancer ward at St. Olav's Cancer Clinic. The analysis was performed using Excel. Result: 11 of 40 nurses responded to the questionnaire, which means that the results are not representative of the entire cancer ward and cannot provide a comprehensive picture of whether the reorganization has had the desired effect. Nevertheless, the results may give some indications of how the situation is experienced by the nurses on the ward. The findings show changes after the reorganization of routines related to the admission process. The stress experience due to the amount of work was significantly reduced and the experience of time pressure was halved. Nurses experience less challenges in prioritizing work tasks. The experience that the department has good routines for hospitalization was increased after the reorganization. Conclusion: The study supports the assumptions that the reorganization of routines contributed to the nurses experiencing less stress, more coping and and less feeling of inadequacy. The nurses experienced that the ward improved its routines after the reorganization and that they could prioritize work tasks better when there were no waiting patients in the hallway. The experience associated with lack of time, staffing and vacancies were also reduced after the reorganization. Elective patients were affected by the nurses' work pressure, but after the reorganization, the nurses experienced that elective patients who were stressed due to waiting were halved.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Stress med arbeidspress?» Hvordan påvirket omorganiseringen av innleggelsesprosessen til elektive kreftpasienter sykepleieres opplevelse av stress og arbeidspress?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel