Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugan, Siri
dc.contributor.authorNordmo, Reidun
dc.date.accessioned2021-09-25T16:20:37Z
dc.date.available2021-09-25T16:20:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43262735
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782801
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: 12. mars 2020 stengte Norge ned for å begrense smittespredning av viruset SARS-CoV-2 og besøksrestriksjoner på sykehusene ble et faktum. En av sykepleiers viktigste oppgaver er å observere, vurdere og samle data om pasienten, for å kunne ta gode avgjørelser for pleien. Grunnet Covid-19 pandemien står sykepleiere overfor en ny utfordring. Å vurdere pasienters grad av sykdom, for så å beslutte hvem som er så syke at de skal få fritak fra besøksrestriksjonene. Hensikten med studien er å undersøke hvilke utfordringer sykepleiere på medisinsk avdeling opplever rundt vurdering av besøksrestriksjonene iverksatt grunnet Covid-19 pandemien. Metode: For å få en dypere innsikt i sykepleiers meninger og erfaringer ble studiens data innhentet med kvalitativ forskningsmetode i form av tre semistrukturerte intervjuer. Informantene var sykepleiere på medisinsk avdeling, alle med ulik ansiennitet. Data er analysert ved prinsippene for systematisk tekstkondensering. Resultat: Da sykepleiere gjør vurderinger rundt besøksrestriksjonene opplevdes manglende erfaring, ulike relasjoner og krevende prioriteringer som utfordringer. Samtlige informanter hadde kjent på usikkerhet rundt egne vurderinger og beslutninger. Konklusjon: Å gjøre vurderinger rundt besøksrestriksjoner opplevdes utfordrende for sykepleiere. Studien viser at retningslinjene for vurdering av hvilke pasienter som kan få besøk var svært åpne for tolkning. Sykepleierne opplevde at de selvstendig måtte vurdere restriksjonene, noe som førte til at utførelsen ikke var universell. Dette belyser behovet for klare retningslinjer begrunnet i forskning og etikk, samt en felles forståelse og god diskusjon rundt hva kritisk sykdom innebærer.
dc.description.abstractAbsract Background: On 12 March 2020, Norway shut down to limit the spread of the SARS-CoV-2 virus. Visit restrictions in hospitals became a fact. One of the nurses' use tasks is to observe, read and collect data about the patient, in order to make good decisions for the care. Due to the Covid-19 pandemic, nurses face a new challenge. They have to rate patients' degree of illness, and then decide which patients are so ill that they should be exempted from the visit restrictions. The purpose of the study is to investigate what challenges nurses in the medical department experience regarding the assessment of the visit restrictions implemented due to the Covid-19 pandemic. Method: To gain a deeper insight into the nurse's opinions and experiences, data were collected with a qualitative research method in the form of three semi-structured interviews. The informants were nurses in a medical department, all with different seniority. Data are analyzed by the principles of systematic text condensation. Results: When nurses have to make assessments about the visit restrictions, lack of experience, different relationships and demanding priorities were perceived as challenges. All informants had felt uncertain about their own assessments and decisions. Conclusion: Making assessments about visitation restrictions were perceived as a challenge for nurses. The study shows that the guidelines for assessing which patients could be visited were too open to interpretation. The nurses felt that they had to read the restrictions independently, which led to the execution not being universal. This highlights the need for clear guidelines based on research and ethics, as well as a common understanding and good discussion about what critical illness entails.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNår er man syk nok?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record