Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReidunsdatter, Randi Johansen
dc.contributor.author
dc.contributor.authorJohansen, Lena Marie
dc.contributor.authorJohnsen, Linnea Christine Bergem
dc.date.accessioned2021-09-25T16:18:42Z
dc.date.available2021-09-25T16:18:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82360064:82368553
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782738
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Ved teoretisk undervisning og ferdighetstreninger på radiografutdanningen lærte vi å bruke hansker ved innleggelse og seponering av perifert venekateter. I praksis på ulike sykehus har vi derimot erfart at en del radiografer, blant annet veiledere, ikke bruker hansker ved håndtering av PVK. Vi ville derfor se nærmere på grunnene for at radiografene følger eller eventuelt ikke følger prosedyren for hanskebruk, og om de får nok informasjon om hansker på sin arbeidsplass. Målsetning: Hensikten med oppgaven er å kartlegge arbeidsvanene med hanskebruk ved innleggelse og seponering av PVK, og eventuelt om det er behov for mer opplæring og kunnskap om temaet. Metode: I denne studien ble det benyttet et elektronisk spørreskjema for innsamling av data. Spørreskjemaet ble sendt til modalitetene MR og CT på sykehusene ved Helse Midt-Norge. Spørreskjemaet ble bygd opp av fire deler som omhandlet ulike tema: demografiske variabler, sikkerhet, hanskebruk og kunnskap/prosedyre. Resultat: 7 av 9 sykehus deltok i undersøkelsen. 190 radiografer fikk tilsendt undersøkelsen, og 60 radiografer svarte. Svarprosenten ble 32%. Resultatene er presentert i tabeller og diagrammer. Konklusjon: Resultatene våre tyder på at fåtallet av alle radiografer bruker hansker, det er kun 4 av 60 som alltid bruker hansker ved innleggelse. Ved håndtering av PVK bruker flest radiografer hansker kun ved kjent smitte, etterfulgt av sjeldent eller noen ganger. Flertallet av radiografene mener de ikke trenger mer kunnskap eller opplæring. Det virker som at radiografer med lengre arbeidserfaring og økt alder bruker oftere hansker.
dc.description.abstractAbstract Background: During theoretical teaching and practical training in the radiographer education, we learned to wear gloves when inserting a peripheral venous catheter. In practice at various hospitals, however, we have experienced that several radiographers, including supervisors, do not wear gloves when inserting and removing peripheral venous catheters. We want to take a closer look at the reasons why radiographers follow or possibly do not follow the procedure for wearing gloves, and whether they receive enough information about gloves at their workplace. Purpose: The purpose of this study is to map the work habits of wearing gloves when inserting and removing PVK, and whether there is a need for more training and knowledge about the topic. Method: In this study, an electronic questionnaire was used to collect data. The questionnaire was sent to radiographers who work in MR or CT at hospitals in Helse Midt-Norge. The questionnaire was made up of four parts that dealt with different topics: demographic variables, safety, glove use and knowledge/procedure. Results: 7 out of 9 hospitals we asked participated in the survey. 190 radiographers got the survey, and 60 radiographers responded. The response rate was 32%. The results are presented in tables and diagrams. Conclusion: Our results indicate that the minority of the radiographers who participated wear gloves. Only 4 out of 60 always wear gloves when inserting a peripheral venous catheter. When handling PVK, most radiographers use gloves only when the patient has known infection, followed by infrequent or occasional normal use. Most radiographers believe that they do not need more knowledge or training. There seems to be a growing tendency for radiographers with longer work experience and age to wear gloves.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRadiografer og hanskebruk ved innleggelse og seponering av perifert venekateter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel