Show simple item record

dc.contributor.advisorReidunsdatter, Randi Johansen
dc.contributor.authorDalos, Natalie
dc.contributor.authorVeie, Hanne
dc.contributor.authorHalvorsen, Trine Innstrand
dc.date.accessioned2021-09-25T16:18:39Z
dc.date.available2021-09-25T16:18:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82360064:82368559
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782736
dc.description.abstractIntroduksjon: For å oppdage sykdom på CT-bilder er det ofte nødvendig med intravenøst jodholdig kontrastmiddel (JKM). Det finnes flere risikofaktorer som kan føre til milde eller akutte bivirkninger av kontrastmiddelet. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) har listet opp 16 risikofaktorer i en sjekkliste. Erfaringer fra praksis har vist at rutinene for å avdekke risikofaktorer, samt hvilke risikofaktorer og pasientgrupper som kontrolleres, er ulik blant sykehusene i Helse Midt-Norge. Målet med oppgaven er å kartlegge rutiner til radiografer før administrering av JKM blant CT-laboratorier i Helse Midt-Norge. I tillegg vil vi undersøke i hvilken grad dagens rutiner samsvarer med ESUR sin sjekkliste som inneholder risikofaktorer for JKM. Metode: Vi gjennomførte en tverrsnittsundersøkelse av dagens rutiner hos radiografer på CT. Det som inngikk i spørsmålene i spørreskjemaet var hvordan radiografene kontrollerer pasienter før administrering av JKM, hvilke pasientgrupper som blir kontrollert og hvilken fremgangsmåte som benyttes. Det ble sendt ut et elektronisk spørreskjema til totalt 185 radiografer fordelt på 15 CT-laboratorier, ved åtte sykehus i Midt-Norge. Resultat: Totalt 65 respondenter deltok i spørreundersøkelsen. Dette ga en svarprosent på 35%. Resultatene fra spørreundersøkelsen fremhevet ulike fremgangsmåter for å avdekke risikofaktorer. 97% av respondentene stilte faste muntlige spørsmål til pasientene og kun 6 av 65 respondenter rapporterte at de brukte fast skriftlig sjekkliste som fremgangsmåte. Flertallet av sykehusene (>90%) kontrollerte nyresykdom og glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Ingen sykehus spurte pasientene om aminoglykosider eller interleukin 2. Konklusjon: Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at seks risikofaktorer på sjekklisten til ESUR blir prioritert å kontrollere før pasienten kan få administrert JKM. Disse risikofaktorene er tidligere reaksjoner på jodert kontrast, allergi som krever behandling, astma, diabetes mellitus, metformin, og nyresykdom (inklusiv sjekk av GFR). De fleste radiografer som deltok i undersøkelsen bruker faste muntlige spørsmål som fremgangsmåte for å avdekke risikofaktorer før administrering av JKM på CT.
dc.description.abstractIntroduction: Intravenous iodine contrast media (ICM) is usually required in order to diagnose pathology on CT-images. However, related to this, there are several risk factors that can lead to mild or acute side effects of the contrast agent. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) has listed 16 risk factors in a checklist. Our own experiences as radiography students have revealed that the routines for detecting risk factors are different throughout the hospitals in Central Norway. This includes which patient group and risk factors they control. The study seeks to map the routines between CT laboratories before administration of ICM in Central Norway. In addition, we want to create an overview of the current routines and to which extent they correspond with the checklist that ESUR created which contains risk factors for ICM. Method: In this study, a cross-sectional survey of the routines of radiographers on CT was performed. The questions in the survey included how the radiographs control patients before administration of iodine contrast media, which patients that get controlled and which procedure is used. An electronic survey was sent to a total of 185 radiographers in 15 CT- laboratories at eight hospitals in Central Norway. Results: This study consisted of a total of 65 participants, which gave a 35 % response rate. The results revealed various ways to identify risk factors. 97% of the respondents used oral questions, and only 6 of 65 reported that they used a written checklist to identify risk factors. Most of the hospitals (>90%) checked for renal disease and GFR (glomerular filtration rate). None of the hospitals asked for aminoglycosides or interleukin 2. Conclusion: The results show that six of the risk factors on ESUR’s checklist were prioritized to control, before ICM is administered. These risk factors are earlier reactions to ICM, allergy, asthma, diabetes mellitus, metformin and kidney disease (included measurement of GFR). The findings indicate that the majority use oral questions to uncover risk factors before intravenous ICM.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRadiografers rutiner før administrering av jodholdig kontrastmiddel på CT
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record