Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorvik Karin, førsteamanuensis NTNU
dc.contributor.advisorBroen Peder, overlege Avdeling lindrende behandling Øya helsehus
dc.contributor.advisorSkjelvan Laila, prosjektmedarbeider/sykepleier St. Olavs Hospital
dc.contributor.authorAnne Grethe Kristiansen
dc.date.accessioned2021-09-25T16:17:17Z
dc.date.available2021-09-25T16:17:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54082640:34511282
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782696
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: “Sykepleiernes erfaringer av samarbeidet med kommunalt palliativt team i Trondheim kommune.” Bakgrunn: Forskning viser at personalet i kommunehelsetjenesten mangler kunnskap om palliasjon og palliativ behandling. Dette gjør at de opplever utrygghet i arbeidet med denne pasientgruppen. Trondheim kommune fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å opprette et kommunalt palliativt team (KPT). Palliativt team skal blant annet bidra med opplæring av personalet og ha en konsultativ funksjon på kommunens institusjoner. Hensikt: Hensikten med studien var å kartlegge hva sykepleiere i kommunehelsetjenesten erfarer som utfordrende og tilfredsstillende ved samarbeidet med KPT i arbeid med pasienter som trenger palliativ behandling og omsorg. Metode: Kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervjuer som er transkribert ord for ord. Innholdet i teksten er analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Samarbeidet med KPT har bidratt til opplæring i bruk av smertepumpe og medikamenter som brukes i palliativ behandling. KPT har bistått i kommunikasjon mellom personalet, pasient og pårørende i forhold til omsorg ved livets slutt. Gjennom samarbeid med KPT erfarer informantene at de ivaretar pasient og pårørende på en bedre måte. Utfordringene har vært få, og informantene erfarer samarbeidet med KPT som godt. Mest tilfredsstillende i samarbeidet med KPT er det å ha tilgang til riktig hjelp raskt også på helg og høytidsdager. Konklusjon: Sykepleiere erfarer at samarbeidet med KPT har ført til økt kompetanse og bedret palliativ behandling og omsorg for pasienter ved kommunale enheter for heldøgns omsorg. Nøkkelord: palliativ omsorg, palliativ behandling, sykehjem, opplæring, palliasjon, sykepleie
dc.description.abstractAbstract Title: “What nurses experiences from cooperating with the municipal palliative team in Trondheim municipality.” Background: Research shows that the staff in the municipal health services are lacking knowledge on palliative care. This makes the staff experience a lack of confidence when working with these patients. The municipality of Trondheim received project funding from Helsedirektoratet (Norwegian Directorate of Health) to establish an official municipal palliative team (KPT). This palliative team has many tasks, including staff training and being a consulting resource for the municipal institution. Purpose: The purpose of this study was to identify what nurses in the municipal health service experience as challenging or satisfactory in cooperation with the municipal palliative team when working with patients in need of palliative treatment and care. Method: Qualitative approach with semi-structured interviews transcribed word for word. The content of the text is analysed using qualitative contents analyses. Results: The cooperation with KPT has contributed to training in use of syringe pump, and medications used in palliative care. KPT has assisted with communication between staff, patients and their families in relation to care at the end of life. Through cooperation with KPT, the informants, experience that they are caring for patients and their families in a better way. Challenges have been few, and the informants experience cooperation with KPT as positive. The most satisfactory result of the cooperation with KPT has been to have access to qualified assistance also on weekends and public holidays. Conclusion: The nurses experience that the cooperation with KPT brings increased competence and improved palliative treatment and care for patients at municipal units for around the clock care. Keywords: palliative care, end of life care, homes, treatment, education, palliation, nurse
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiernes erfaringer av samarbeidet med kommunalt palliativt team i Trondheim kommune.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel