Show simple item record

dc.contributor.advisorRøkenes, Jessica Ann
dc.contributor.advisorCoutinho, Sílvia dos Santos Ribeiro F.
dc.contributor.authorJordahl, Vilde Overrein
dc.date.accessioned2021-09-25T16:17:12Z
dc.date.available2021-09-25T16:17:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54082640:11770320
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782694
dc.description.abstractIntroduksjon: Vedlikeholdelse av vekttap forblir hovedutfordringene i håndteringen av fedme. Probiotika (levende bakterier) kan potensielt være gunstig for å modulere tarm-mikrobiota til en viss grad, noe som også kan påvirke kroppsvekten (BW) hos en vert. Det er få studier som har undersøkt om probiotika kan forhindre vektoppgang. Målet med denne studien var å undersøke effekten av probiotika på vedlikeholdelse av vekttap hos individer med fedme. Sekundære mål var å evaluere effekten av probiotika på kroppssammensetningen og på gastrointestinale symptomer. Metode: Denne studien var en dobbelt blindet randomisert kontrollert studie med gjentatte målinger. 76 voksne (37 menn) med fedme (gj.snitt±SD; 29.8±3.0 kg/m2 BMI) ble randomisert til å ta to kapsler med flerstammede probiotika (NYCOPRO Ferie) eller to kapsler med placebo per dag i ni måneder etter en vektreduksjonsfase. BW, kroppssammensetning (fettmasse (FM) og fettfri masse (FFM) (målt med air displacement plethysmography), energiinntak, fysisk aktivitet og gastrointestinale symptomer (målt med gastrointestinal symptoms rating scale (GSRS)) ble målt ved oppstart, uke 9 (W9), uke 13 (W13) og 1 år (1Y). Analysen linear mixed model ble utført for å se på endringer over tid innad i og mellom gruppene. Resultatet er rapportert som gjennomsnitt±SEM, signifikansnivået ble satt til P≤0.05. Resultat: Ved 1Y hadde probiotikagruppen en større økning i BW over tid (1Y-W13) sammenlignet med placebogruppen (7.6±1.5 kg, P<0.001 vs. 3.1±1 kg, P=0.017), og forskjellen mellom gruppene var signifikant (4.5±1.5 kg, P=0.016). Probiotikagruppen hadde gått opp mer av deres opprinnelige vekttap sammenlignet med placebogruppen ved 1Y måling (54.9±7.2 % vs. 19.0±7.6 % av deres opprinnelige vekttap) og forskjellen mellom gruppene var signifikante (35.9±10.5 %, P=0.001). Probiotikagruppen hadde samlet opprettholdt et vekttap på 6.1 % av deres opprinnelige BW sammenlignet med 11.3% i placebogruppen ved 1Y. Fem (18.5 %) av de tjuesyv deltakere i probiotika gruppen og sytten (60.7 %) av de tjueåtte deltakerne i placebogruppen hadde suksessfullt vedlikeholdt et vekttap på ≥10 % av deres opprinnelige BW etter 1Y. Ved 1Y var det en signifikant forskjell i endring over tid (1Y-W13) mellom gruppene i FM (kg) (4.1±1.4 kg; P=0.014), FM (%) (2.4±0.8 %, P=0.008) og FFM (%) (2.5±0.8 %, P=0.007). Vedrørende gastrointestinale symptomer var det ingen signifikant forskjell i endring over tid (1Y-W13) mellom gruppene ved 1Y målingen. Konklusjon: Denne studien fant ikke en gunstig effekt av probiotika på vedlikeholdelse av vekttap sammenlignet med placebo. Resultatene våre viser at placebogruppen opprettholdt vekttap bedre enn probiotikagruppen gjorde etter 1Y. De faktiske mekanismene som ligger til grunne for disse funnene gjenstår å avdekkes. Ytterligere forskning trengs vedrørende de ulike bakteriestammene og deres effekt på BW for å kunne anbefale probiotika i behandlingen av fedme. Nøkkelord: Tarm-mikrobiota, probiotika, vedlikehold av vekttap, fedme.
dc.description.abstractIntroduction: Weight loss maintenance remains the main challenge in the obesity management. Probiotics (living bacteria) can alter gut microbiota to some extent and can potentially modulate the body weight (BW) of the host. As few studies have investigated the potential role of probiotics in preventing weight regain, the main aim of this study was to evaluate the impact of probiotics on weight loss maintenance (WLM) in individuals with obesity. Secondary aims were to evaluate the impact of probiotic on body composition and on gastrointestinal symptoms. Methods: This study was a double-blinded randomised control trial with repeated measurements. 76 adults (37 men) with obesity (mean±SD; 29.8±3.0 kg/m2 BMI) were randomised to receive either multi-strain probiotic capsules (NYCOPRO Ferie) or placebo capsules twice a day for nine months after an initial weight loss (WL) phase. BW, body composition (fat mass (FM), fat free mass (FFM)) (measured with air displacement plethysmography), energy intake, physical activity and gastrointestinal symptoms (measured with gastrointestinal symptoms rating scale (GSRS)) were measured at baseline (BL), week 9 (W9), week 13 (W13), and at 1 year (1Y). Linear mixed model analyses were performed to look at changes over time within groups and between groups. The results are reported as mean±SEM, significance was set at P≤0.05. Results: At 1Y, the probiotic group increased more BW over time (1Y-W13) than the placebo group (7.6±1.5 kg, P<0.001 vs. 3.1±1 kg, P=0.017, respectively), and the differences in BW changes between groups were significant (4.5±1.5 kg, P=0.016). At 1Y, the probiotic group had a larger weight regain of their initial WL than the placebo group (54.9±7.2 % vs. 19.0±7.6 %, respectively), and the differences between groups were significant (35.9±10.5 %, P=0.001). The probiotic group maintained a WL of 6.1 % of the initial BW compared to 11.3 % in the placebo group at 1Y. Five (18.5 %) of the twenty-seven participants in the probiotic group and seventeen (60.7 %) of the twenty-eight participants in the placebo group maintained a WL of ≥ 10 % of their initial BW at 1Y. At 1Y, there were significant differences in changes over time (1Y-W13) between groups in FM (kg) (4.1±1.4 kg, P=0.014), FM (%) (2.4±0.8 %, P=0.008), and FFM (%) (2.5±0.8 %, P=0.007). No significant mean differences between groups were found in the changes over time (1Y-W13) in gastrointestinal symptoms 1Y. Conclusion: This study could not find a beneficial effect of probiotics compared to placebo in terms of WLM. Our results show that the placebo group maintained their WL better than the probiotic group at 1 year. The exact mechanisms behind these findings remain to be uncovered. Probiotics were not found to have a more positive effect compared to placebo for gastrointestinal symptoms. More research is needed regarding the different types of bacterial strains and their effect on BW to recommend probiotics as a strategy in the obesity management. Keywords: Gut microbiota, probiotics, weight loss maintenance, obesity.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCan probiotics help to maintain weight loss in individuals with obesity - a RCT
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record