Show simple item record

dc.contributor.advisorNymo, Siren
dc.contributor.advisorMartins, Catia
dc.contributor.authorLundanes, Julianne
dc.date.accessioned2021-09-25T16:17:05Z
dc.date.available2021-09-25T16:17:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54082640:8667195
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782689
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Fedmekirurgi er den mest effektive langtidsbehandlingen for sykelig fedme og dens komorbiditet. Det har vist seg at opp til 20-30% av de som gjennomfører fedmekirurgi opplever suboptimalt vekttap (SWL) innen de fem første postoperative år. Sammenhengen mellom energiinntak, næringsstoffinntak, matvaner og fysisk aktivitet (PA) og effekt på langtids vekttapsvedlikehold etter Roux-en-y gastric bypass (RYGB) er fortsatt uklar. Formål: Formålet med denne studien var å undersøke den potensielle assosiasjonen mellom energi- og næringsstoffinntak, inntak av ulike matvaregrupper, måltidsfrekvens og fysisk aktivitet og 10 år etter RYGB. Metode: Deltakere ble rekruttert fra bariatric surgery observational study (BAROBS) ≥10 år etter RYGB. De som opplever SWL ble sammenlignet med de som opplever optimalt vekttap (OWL), og de med vektoppgang (WR) ble sammenlignet med de uten vektoppgang (NWR). Overflødig vekttap (EWL) på <50% ble brukt som kriteria for SWL og vektoppgang >15% fra laveste vekt ble brukt som kriteria for WR. Energi- og næringsstoffinntak, inntak av ulike matvaregrupper og måltidsfrekvens ble undersøkt ved bruk av matvarefrekvensskjema (FFQ) og pre-kodede matvaredagbøker (PFD). Fysisk aktivitet ble målt over 7 dager med Actigraph GT3+ akselerometer. Resultat: Totalt ble 33 (30 kvinner) (BMI 35 ± 10 kg/m2, EWL 52 ± 44 %) deltakere rekruttert, der 18 opplevde SWL (BMI 43 ± 6 kg/m2, EWL 16±19%). Resultatene fra FFQ viste at SWL gruppen rapporterte et høyere inntak av transfett og prosesserte kjøttprodukter (begge P<0.05) enn OWL gruppen. En negativ korrelasjon ble funnet mellom %EWL og energiinntak (kcal/dag), kornprodukter, kaker, sukker og søtsaker, mettet fett, karbohydrater og sukker, alle i g/dag, og transfett (mg/dag). PFD viste et høyere inntak av karbohydrater og sukker (begge P<0.05) i SWL gruppen sammenlignet med OWL gruppen. En negativ korrelasjon ble funnet mellom %EWL og karbohydrater og sukker (g/dag). Korrelasjonsanalysene mellom % totalt vekttap (TWL) og kostholdsvariablene viste det samme som %EWL, i tillegg til energiinntak fra PFD. Ingen signifikante korrelasjoner ble funnet mellom %WR og noen av variablene fra FFQ og PFD. WR-gruppen brukte mindre tid i moderat til vigorøs fysisk aktivitet (P=0.01) og hadde en lavere gjennomsnittlig MET (P<0.05) enn NWR-gruppen. Ingen forskjell i måltidsfrekvens ble funnet. Konklusjon: På lang sikt er SWL og WR etter RYGB assosiert med mindre MVPA og et mindre sunt kosthold som inneholder mer energitette matvarer. Flere longitudinale prospektive kliniske studier trengs for å identifisere i hvor stor grad ulike kostholdsfaktorer og fysisk aktivitet kan påvirke vedlikehold av vekttap etter RYGB.
dc.description.abstractBackground: Bariatric surgery is the most effective long-term treatment for severe obesity and its comorbidities. However, it has been shown that up to 20-30% of bariatric surgery patients experiences suboptimal weight loss (SWL) within the first five postoperative years. The role of energy and macronutrient intake, as well as food habits and physical activity (PA) levels in determining long term weight loss maintenance after Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) remains controversial. Objectives: The aim of this study was to assess the potential association between energy and macronutrient intake, intake of different food groups, meal frequency and physical activity (PA), and weight loss outcomes 10 years after RYGB. Methods: This study was a cross-sectional study. Participants were recruited from the bariatric surgery observation study (BAROBS)  10y after RYGB. Those who experienced SWL were compared with those with optimal weight loss (OWL), and those with weight regain (WR) were compared with those with no weight regain (NWR). An excess weight loss (EWL) of <50% was used as criteria for SWL, and WR >15% from lowest weight was used as criteria for WR. Energy and macronutrient intake, intake of different food groups and meal frequency were assessed using a Food Frequency Questionnaire (FFQ) and Pre-coded Food Diaries (PFD). PA levels over 7 days were measured with Actigraph GT3+ accelerometers. Results: A total of 33 (30 females) (mean BMI 35 ± 10 kg/m2, mean EWL 52 ± 44%) participants were recruited, of which 18 experienced SWL (mean BMI 43 ± 6 kg/m2, mean EWL 16 ± 19%). Results from the FFQ revealed a higher intake of trans fat in the SWL group (P< 0.05) compared to the OWL group. A negative association was found between %EWL and energy intake (EI) (kcal/d), cereal products, processed meat products, cakes, sugar and sweets, saturated fat, trans fat, carbohydrates and sugar, all expressed as g/day. PFD also revealed higher intake of carbohydrates (P<0.05), sugar (P< 0.05), and processed meat products (P<0.05) in the SWL group and negative associations between %EWL and carbohydrates (g/day) and sugar (E% and g/day) intake. Correlation analysis with %TWL revealed similar trends as for %EWL, in addition to EI (kcal/day) reported from PFD. No significant correlations were found between %WR and variables derived from FFQ or PFD. However, the WR group spent less time in moderate to vigorous physical activity (min/day) than NWR group (P<0.05) and had a lower average MET (kcal/kg/hour) (P<0.05). No difference in meal frequency between groups was found. Conclusion In the long-term, SWL and WR after RYGB are associated with a lower amount of PA and a less healthy diet containing energy-dense foods. Further longitudinal clinical trials should aim to identify in which degree differences in dietary habits and PA could modulate long-term weight loss outcomes after RYGB.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAssociation between Energy Intake, Macronutrient Distribution, Intake of Different Food Groups, Meal Frequency, Physical Activity and Weight Loss Outcomes Ten years after Roux-en-Y Gastric Bypass
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record