Show simple item record

dc.contributor.advisorTyflopoulos, Evangelos
dc.contributor.authorSkjølsvik, Kirsti Øyen
dc.contributor.authorHelland, Sverre Andreas
dc.contributor.authorGuttormsen, Rasmus Møller
dc.date.accessioned2021-09-24T18:24:58Z
dc.date.available2021-09-24T18:24:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81018274:82250684
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781778
dc.description.abstractMålet for denne oppgaven har vært å designe et system som skal sjøsette og hente opp en undervannsdrone (ROV). Dette behovet ble presentert av Maritime Robotics (MR). De hadde et ønske om å utvide bruksområdet til sin Otter, som er en ubemannet båt (USV). Måten de så for seg å utvide bruksområdet på var ved å utvikle et mekanisk samspill mellom Otter og en undervannsdrone. I denne oppgaven har det blitt sett på et slikt system for en Blueye Pro ROV, levert av Blueye Robotics (BR). Prosjektet følger en 6-trinns modell, hentet fra boken The Mechanical Design Process. Disse trinnene innebærer å identifisere et behov, strukturere arbeidet, definere problemet, utvikle konsept som ender i et resultat og til slutt komme med forslag til endringer. Det har vært tett dialog mellom prosjektgruppen og MR. Bedriften satte krav til spesifikasjonene i konseptet som dannet grunnlaget for utforming av produktet. Konseptutviklingen har bestått av iterasjoner av idemyldring- og evalueringsmetoder. Idemyldringen begynte med frihåndstegninger, før de endelige tredimensjonale tegningene ble laget i CAD-programmet SolidWorks. Evalueringsprosessen har bestått av grovsorteringer, sammenligninger og tester. Utover det å designe og evaluere de ulike konseptene har prosjektgruppen gjort beregninger og analyser av de kritiske delene i systemet for å sikre riktig dimensjonering. Av det valgte konseptet ble det laget en prototype ved bruk av 3D-print, som ble brukt til å evaluere konseptet. Etter testing av prototypen ble det gjort noen endringer, før maskintegninger ble sendt til Maritime Robotics. Det ble deretter satt i gang produksjon av en full skala prototype, som ikke ble ferdig før ferdigstilling av den akademiske rapporten. Avslutningsvis diskuterer prosjektgruppen mulige forbedringspotensial og videre arbeid. Denne oppgaven tar ikke for seg kommunikasjon mellom undervannsdronen og det ubemannede fartøyet, noe som er essensielt for helheten av systemet. Alt i alt konkluderes det med at det er mulig å utvikle et system for sjøsetting og opphenting av undervanndroner, som kan monteres på Otter, men at det er behov for videre arbeid og optimalisering.
dc.description.abstractThe main objective of this thesis has been to design a Launch and Recovery System (LARS) for a Remote Operated Vehicle (ROV). The demand for this product was given by Maritime Robotics. They had a vision to expand the area of use for their Otter. The Otter is an Unmanned Surface Vehicle (USV). The way they envisioned expanding the use, was by developing a mechanical interaction between Otter and a ROV. In this thesis the focus has been to develop a LARS for the Blueye Pro ROV, delivered by Blueye Robotics. The project follows a 6-step model, from the book The Mechanical Design Process. These steps include identifying a need, structuring the work process, defining the problem and developing concepts that lead to a result and finally make suggestions for changes. During the entire process there has been close communication between the company and the group. The company has set requirements and specifications for the concept, which made the foundation for the evaluations. The main area of focus in this thesis is concept development, and different methods of brainstorming and evaluations have been used. SolidWorks was used to transform the two-dimensional drawings into three-dimensional drawings. For the critical components in the system calculations and analyzes have been made to ensure correct dimensioning. A 3D-printed prototype was made to evaluate the chosen concept. After testing the prototype some changes and adjustments were made before the drawings was sent to Maritime Robotics. Production of a true to size prototype begun but did not finish in time for finalizing of the thesis. Towards the end of the project the group discussed potential improvements. The thesis does not cover communication between the ROV and USV, which is essential for the system. Overall the conclusion is that it is possible to develop a concept for an Otter based Launch and Recovery system for a ROV, but that the system should be further optimized.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKonseptutvikling av system for sjøsetting og opphenting av undervannsdrone montert på ubemannet fartøy
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record