Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersen, Bjørn
dc.contributor.advisorOlsson, Nils
dc.contributor.authorBang, Sofie
dc.date.accessioned2021-09-24T18:21:39Z
dc.date.available2021-09-24T18:21:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57228123:20965369
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781750
dc.description.abstractI en byggenæring som stadig vokser, og per dags dato representerer nesten 40 % av verdens energibruk og energirelaterte klimagassutslipp, vokser behovet for mer bærekraftige løsninger like fort. Sirkulær tankegang og optimal avfallshåndtering vil være blant bransjens viktigste tiltak for å oppfylle nasjonale og internasjonale ambisjoner og mål om reduksjon av utslipp. Bransjen har et betydelig potensial for økt produktivitet og bærekraft, og det antas å ligge et stort potensial i utnyttelsen av ny teknologi, digitalisering og kunstig intelligens. Formålet med oppgaven er å besvare følgende definerte forskningsspørsmål: 1. Hvilke tiltak er relevante for reduksjon av prioriterte avfallsfraksjoner? 2. Hvordan kan de identifiserte tiltakene implementeres? 3. Hvordan kan kunstig intelligens bidra i implementeringen av tiltakene? 4. Hvordan kan de identifiserte tiltakene bidra til økt bærekraft i prosjektet? Oppgaven tar entreprenørens perspektiv, og fokuserer på nybyggprosjekter. Videre er fraksjonene trevirke, gips, papp og papir, plast og restavfall prioritert. Spørsmålene er besvart ved et forskningsdesign basert på både kvalitative og kvantitative metoder, herunder litteratursøk, en spørreundersøkelse distribuert til ansvarlige for avfallshåndtering, 18 semistrukturerte dybdeintervjuer, 14 strukturerte intervjuer per mail, dokumentanalyse, gjennomføring av kurs, deltakelse på seminar og webinar, befaring på byggeplass, samt en omvisning hos Norsk Gjenvinnings anlegg. Oppgaven har totalt identifisert 60 tiltak for avfallsreduksjon på byggeplassen. Overordnet anbefales tiltak knyttet til definisjon av hensiktsmessige mål, en tydelig plan og tydelige rutiner, samt transparent og fortløpende måling og rapportering av avfallsmengder. For trevirke og gips kan økt bruk av digitale verktøy for bestilling av mer nøyaktige mengder materiale, øremerking av materiale på byggeplass, samt økt bruk av pre-kutt og pre-fab være hensiktsmessig. For papp og papir og plast anbefales avtaler med leverandør for færre og større forsendelser. Fraksjonen for restavfall kan reduseres ved å øke sorteringsgraden i prosjektet. Videre har oppgaven avdekket hvilke prosjektfaser de aktuelle tiltakene anbefales implementert i. Undersøkelser tyder på at bearbeiding av konsept og detaljprosjektering er særlig egnede faser for implementering av overordnede tiltak; bearbeiding av konsept og detaljprosjektering er også særlig aktuelle faser for tiltak rettet mot trevirke og gips. Tiltak rettet mot emballasje bør implementeres mellom bearbeiding av konsept og produksjon. Det samme gjelder i stor grad fraksjonen restavfall. Flere av de identifiserte tiltakene vurderes å kunne implementeres ved hjelp av verktøy basert på kunstig intelligens. Maskinlæring, kunnskapsbaserte systemer, evolusjonære algoritmer, hybridsystemer og robotikk er alle teknikker som vurderes hensiktsmessige. Undersøkelser tyder på at kunstig intelligens vil være mest effektivt i kombinasjon med allerede etablerte verktøy, og andre eksisterende digitale løsninger. Til slutt har oppgaven vurdert hvilke implikasjoner disse tiltakene kan ha for bærekraft i prosjektet. Økonomiske gevinster kan inkludere reduserte kostnader knyttet til innkjøp av materialer, avhending av materialer, samt reduserte timeverk som følge av redusert sløsing for øvrig. Miljømessige gevinster inkluderer redusert forbruk av ressurser, samt reduserte utslipp knyttet til utvinning av råstoffer og transport. Gevinster for sosiale forhold inkluderer en ryddigere og sikrere byggeplass, redusert behov for bruk av anleggsmaskiner og utstyr, samt langsiktig økt rekruttering som følge av bedre arbeidsforhold for fagarbeidere.
dc.description.abstractIn an ever-growing construction industry, today accountable for nearly 40 % of worldwide energy consumption and energy-related greenhouse gas emissions, the need for more sustainable solutions is growing fast. Implementing circular thinking and optimal waste management will be among the most important courses of action in order to fulfill national and international ambitions to reduce emissions. The industry has a considerable potential for increased productivity and sustainability, and a significant potential is assumed to lie within the utilization of new technology, digitalization and artificial intelligence. The purpose of this study is to answer the following research questions: 1. What measures are suitable for reduction of the prioritized waste fractions? 2. How can the identified measures be implemented? 3. How can artificial intelligence contribute to the implementation of the measures? 4. How can the identified measures contribute to sustainability in the project? The report takes on the perspective of the contractor and focuses solely on new construction projects. Furthermore, the waste fractions of wood, plaster, cardboard and paper, plastics and mixed waste are prioritized. The research questions were answered through utilization of both qualitative and quantitative methods, including a literature search, 18 semi-structured in-depth interviews, 14 structured interviews by mail, a questionnaire, a document analysis, courses, attendance to seminars and webinars, a construction site visit, as well as a tour of the Norsk Gjenvinning facilities. The report has identified 60 potential measures for waste reduction on the construction site. General recommendations are related to defining appropriate goals, a clear plan and explicit procedures, as well as transparently and continuously measuring and reporting waste quantities. For wood and plaster, increased use of digital tools for ordering accurate quantities of material is recommended, as well as earmarking of materials on site, and increased use of pre-cuts and pre-fab. For cardboard and paper, and plastic, an agreement with the supplier for fewer and larger shipments could be appropriate. The fraction of mixed waste can be reduced by increasing the degree of sorting in the project. Furthermore, the report recommends appropriate project phases for each of the identified measures. The research indicates that concept specification and construction detailing are particularly suitable phases for the implementation of general and overall measures; furthermore, concept specification and construction detailing appear to be especially suited for the implementation of measures aimed towards the reduction of wood and plaster specifically. Measures aimed at packaging - cardboard and paper, and plastic - should be implemented between concept specification and production. The same applies for the fraction of mixed waste. Artificial intelligence appears to be relevant for the implementation of several recommended measures. Machine learning, knowledge-based systems, evolutionary algorithms, hybrid systems and robotics are all techniques considered suitable. The research suggests that artificial intelligence will be most efficient in combination with already established tools and digital solutions in the industry. Lastly, the report has assessed a few benefits related to sustainability, that may be expected after the implementation of the mentioned measures. Financial benefits include reduced costs related to the purchase of materials, disposal of materials, and reduced man hours. Environmental benefits include reduced consumption of resources, reduced emissions associated with the extraction of raw materials, and reduced transport. Benefits for social conditions include a tidier and safer construction site, reduced need for construction equipment, and long-term increased recruitment as a result of improved working conditions.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleAvfallsfrie byggeplasser
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel