Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPaltrinieri, Nicola
dc.contributor.advisorHosseinnia Davatgar, Behnaz
dc.contributor.authorPezeshki, S. Iliya
dc.date.accessioned2021-09-24T18:17:50Z
dc.date.available2021-09-24T18:17:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57228253:60164425
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781701
dc.description.abstractSom en del av risikostyringen viser barrierehåndtering seg å være en av de kritiske faktorene for å opprettholde en sikker tilstand for drift i olje- og gassindustrien. Med introduksjonen av ikke-tradisjonell tankegang (Safety-I vs. Safety-II) om hva sikkerhet er og hvordan man oppnår det, er metoder som Functional Resonance Analysis Method (FRAM) utviklet for å kartlegge sosiotekniske systemer fra en annen perspektiv. FRAMs potensiale for å bli brukt eksplisitt i barrierehåndtering har ennå ikke blitt demonstrert. Dermed har denne studien som mål å finne ut hvordan FRAM, som en Safety-II-tilnærming, kan tilføre verdi til sperrehåndteringen i offshore-boring. For å finne egnetheten til FRAM i barrierehåndtering og dens potensial, ble for det første konseptene risikostyring, barrierehåndtering og FRAM gjennomgått. Deretter har FRAM-tilnærmingen blitt brukt til en offshore-brønnproduksjon basert på dens utformede barrieresystem angående kick and blowout-risikoer som en av de vanlige risikoene i offshoreindustrien. FRAM-modellen ble deretter sammenlignet med en tradisjonell (Safety-I) representasjon av systemet, bowtie-tilnærming, og fordelene og ulempene ved begge metodene ble diskutert. Konklusjonen av denne studien er anvendelsen av FRAM i barrierehåndtering kan være fordelaktig. Ikke bare det indikerer gjensidig avhengighet av systemet, men gir også analytikeren ytterligere informasjon for beslutninger. FRAM i denne studien erstatter ikke en vilt brukt bowtie-metode for barrierehåndtering. Samtidig som den erkjenner fordelene med Safety-I, bringer den begrensningene og gir analytikeren et mer omfattende beslutningsstøtteverktøy.
dc.description.abstractAs a part of risk management, barrier management proves to be one of the critical factors in maintaining a safe state for operation in the oil and gas industry. With the introduction of non-traditional school of thought (Safety-I vs. Safety-II) on what safety is and how to achieve it, methods such as Functional Resonance Analysis Method (FRAM) have been developed to map sociotechnical systems from a different perspective. FRAM’s potential to be used explicitly in barrier management has yet to be demonstrated. Thus, this study aims to find out how FRAM, as a Safety-II approach, can add value to the barrier management in offshore drilling. To find the suitability of FRAM in barrier management and its potential, firstly, the concepts of risk management, barrier management and FRAM were reviewed. Then, the FRAM approach has been applied to an offshore well production based on its designed barrier system regarding the kick and blowout risks as one of the common risks in offshore industry. The FRAM model was then compared to a traditional (Safety-I) representation of the system, bowtie approach, and the advantages and disadvantages of both methods were discussed. The conclusion of this study is the application of FRAM in barrier management can be beneficial. Not only it indicates the interdependencies of the system, but also provides the analyst with additional information for decision making. FRAM in this study is not replacing a wildly used bowtie method for barrier management. Still, while acknowledging Safety-I’s advantages, it brings out its limitations and provides the analyst with a more comprehensive decision-making support tool.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFunctional Resonance Analysis Method (FRAM) Approach for Barrier Management in Offshore Drilling
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel