Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrandhagen, Jan Ola
dc.contributor.advisorOluyisola, Olumide
dc.contributor.authorLund, Karl Andre Lerum
dc.date.accessioned2021-09-24T18:12:25Z
dc.date.available2021-09-24T18:12:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57228183:35324433
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781662
dc.descriptionFull text available on 2023-06-10
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er å forbedre produksjonsgjennom-strømningen ved en konfekt-produksjonslinje i konfektindustrien som har en tidskrevende tørkeprosess, og å komme opp med anbefalinger for hvordan planleggingsprosessen skal gjennomføres for å oppnå forbedringer i gjennomstrømning. Design: Forskningen er basert på en litteraturstudie som tar for seg viktige faktorer innenfor produksjonsplanlegging, en casestudie der man tar for seg en bedrift i konfektindustrien, og en simuleringsstudie som er brukt til å sette opp en simuleringsmodell for å kjøre eksperimenter. Funn: Litteraturstudiet identifiserer tre faktorer som påvirker planleggingen. Disse tre er batchstørrelse, produksjonsrekkefølge og skiftordning. Gjennom informasjonen som er samlet inn fra casestudie, er det satt opp en simuleringsmodell gjennom en simuleringsstudie, og de tre faktorene er anvendt for å kunne se relasjonene mellom dem og hvordan de påvirker planleggingen. Total 41 eksperimenter er gjennomført for å finne kombinasjonene av de tre faktorene som gir høyest forbedring i gjennomstrømning. Basert på eksperimentene som er gjennomført, har man kommet frem til følgende anbefalinger for hvordan konfektindustrien best mulig kan planlegge i disse produksjonsmiljøene og med det forbedre gjennom-strømningen: (1) Når man kjører med et to-skift system anbefales det å øke batchstørrelsene med 12%, fokusere på å produsere alle produkttypene innenfor en produktfamilie før man skifter til en ny familie, og tørke alle små batchstørrelser som har like tørkekrav sammen. (2) Når man kjører med et tre-skift system er det identifisert to like gode anbefalinger: (a) øk batchstørrelsene med 13% og bruk den originale produksjonsrekkefølgen, eller, (b) øk batchstørrelsene med 13-14%, fokuser på å produsere alle produkttypene innenfor en produktfamilie før man skifter til en ny familie, og tørk alle små batchstørrelser som har like tørkekrav sammen. Forskningsbegrensninger: (1) Kun gjennomstrømning er brukt som resultatmål for å måle ytelsen av de forskjellige eksperimentene. (2) Det er kun brukt ett sett med produksjonsdata. (3) Anbefalingene er kun basert på karakteristikkene og informasjonen fra en casebedrift. (4) Det er ingen garanti for at eksperimentene som er testet gir den maksimale gjennom-strømningen. Det kan være andre eksperimenter som gir høyere forbedringer i gjennom-strømning. Verdi: (1) Denne forskningen presenterer tre faktorer som er viktige å fokusere på når man planlegger i konfektindustrien og hvordan man best mulig kan kombinere dem for å forbedre produksjonsgjennomstrømningen ut av produksjonslinjen. (2) Denne avhandlingen presenterer verdifull kunnskap som kan utnyttes i produksjonsplanleggingsprosessen som vil føre til en mer effektiv produksjon.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this master thesis is to improve production throughput at a sugar confectionery production line in the confectionery industry having a time-intensive drying stage, and to come up with recommendations for how the scheduling process can be done in order to achieve the improvements in throughput. Design: The research is based on a literature study on important topics within production scheduling, a case study addressing a company in the confectionery industry, and a simulation study used to set up a simulation model to run experiments. Findings: The literature study identifies three factors that influence the scheduling. These three are batch size, production sequence and shift arrangement. Through the information collected from the case study, a simulation model is set up through a simulation study, and the three factors are applied to be able to see the relation between them and how they influence the scheduling. A total of 41 experiments are done in order to find the combinations of the three factors that give the highest improvements in throughput. Based on the experiments that have been done, the recommendations for how the confectionery industry can best schedule in these production environments, and by that improve the throughput are as follows: (1) When running with a two-shift system it is recommended to increase the batch sizes with 12%, focus on producing all the product types within a product family before changing to a new family, and dry small batches having the same drying requirements together. (2) When running with a three-shift system two equally good recommendations is identified: (a) increase the batch sizes with 13% and use the original production sequence, or, (b) increase the batch sizes with 13-14%, focus on producing all the product types within a product family before changing to a new family, and dry small batches having the same drying requirements together. Research limitations: (1) Only throughput is used as a performance objective to measure the performance of the experiments. (2) It is only used one set of production data. (3) The recommendations are only based on characteristics and information from one case company. (4) No guaranty that the experiments tested gives the maximized throughput. There may be other experiments that give higher improvements in throughput. Value: (1) This research presents three factors that are important to focus on when scheduling in the confectionery industry and how to best combine them being able to improve production throughput out of the production line. (2) The thesis presents valuable knowledge that can be exploited in the production scheduling process leading to more efficient production.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigating how to Improve Production Throughput in the Confectionery Industry by considering Batch Size, Production Sequence and Shift Arrangement
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel