Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHafner, Armin
dc.contributor.authorJørs, Christine Grodås
dc.date.accessioned2021-09-23T19:17:26Z
dc.date.available2021-09-23T19:17:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80323884:47609273
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781232
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort for masteroppgaven våren 2021. Rapporten er en videreføring av forprosjektet skrevet høsten 2020. Temaet for rapporten er CO2-kjølesystemer for supermarkeder og muligheten for implementering av kulde lager. Systemet som skal undersøkes er et eksisterende CO2-kjølesystem. En forenklet versjon av det eksisterende systemet vil være grunnlaget for simuleringsmodellen som skal utvikles. Tema er valgt ut fra arbeid for både forprosjektet og masteroppgaven. Fokuset for semesteroppgaven var å få kunnskap om systemene som skulle undersøkes i masteroppgaven og forståelse av programmene som skal brukes til simuleringer. Simuleringer og beregninger er utført under masteroppgaven. I løpet av forprosjektet ble det gjennomført et grundig litteratursøk om CO2 – kjølesystemer og termisk lager. Dette er lagt til i den nåværende rapporten og senere både forbedret og utvidet. Rapporten vil se på muligheten for å implementere termisk lager for ventilasjons aggregatet og MT fordampere. Implementering og drift av lageret vil bli illustrert og forklart. Det vil også bli sett på hvordan implementeringen av lageret vil påvirke resten av systemet, både med tanke på størrelse og kostnad. Viktige data fra kjølesystemet som skal undersøkes mottas dessverre ikke før etter prosjektets slutt. Dette skyldes problemer med logging av data. Det var derfor bare mulig å skaffe data fra vintermånedene og ikke sommermånedene (som er de viktigste å se på). Data er hentet fra en annen butikk som har logge data for et helt år. Butikk nummer 2 har litt annerledes systemløsning. Man vil likevel kunne anta at lasten på butikken vil være noenlunde lik i sommermånedene og at butikk nummer 2 derfor er representativ for lasten på butikk nummer 1. Forutsatt at man installerer lager kapasitet som er tilsvarende/større enn kapasiteten til en av kompressorene, kan det være mulig å redusere antall/størrelsen av kompressorer for systemet. . Det vil også kunne vøre mulig å redusere størrelsen på det eksisterende systemet (komponenter, rør, størrelse på gasskjøler etc). Forenklede beregning viser at lager kostnadene kan være mindre enn besparelsen for resten av systemet. Dermed vil integrering av lager være lønnsomt basert på beregningene. Man må imidlertid ta i betraktning at disse beregningene er forenklede, og ytterligere beregninger vil være nødvendig.
dc.description.abstractThis report summarizes work done for the master thesis spring 2021. The report is the continuation of the preliminary project written in autumn 2020. The topic of the report is CO2 refrigeration systems for supermarkets and the possibility of implementing a thermal storage. The system to be investigated is an existing CO2-only refrigeration unit. A simplified version of the existing system will be the basis for the simulation model that will be developed. This system will be referred to as supermarket 1. The topic is chosen based on work for both the preliminary project and the master thesis. The focus of the preliminary project was to gain knowledge about the systems to be investigated for the master thesis and an understanding of the programs that are used for simulations. Simulations and calculations are performed during the master thesis. During the preliminary project, a thorough literature review of CO2 refrigeration systems and thermal storage was conducted. This has been added to the current report and later both improved and expanded. The report will look at the possibility of implementing a storage for the AC unit and the MT evaporators. Implementation and operation of the storage will be illustrated and explained. It will also be looked at how the implementation of the storage will affect the rest of the system, both size and cost will be considered. Important data from the refrigeration system to be investigated are unfortunately not received until after delivery of the master thesis. There were some problems with the data logs. There was only possible to obtain data from the winter months and not summer months (that are most important to look at). Data from a second supermarket was therefore collected. Data is collected from supermarket 2 which has data for an entire year. Supermarket 2 has a little bit different system solution than supermarket 1. However, one can assume that the loads on the stores will be similar during the summer months and that supermarket 2 will be representative for the loads on supermarket 1. Assuming that one install equal/bigger amount of storage capacity as the capacity of one of the compressors it can be possible to reduce the number/size of compressors for the system. It also may be possible to reduce the size of the existing system (components, piping, size of the gas cooler, etc). Simplified calculations show that the cost of the storage can be lower than the savings for the rest of the system. Thereby integrating a storage will be profitable based on the calculations. However, one has to take into account that these calculations are simplified, and further calculations will be needed.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigation of R744 refrigeration system for supermarkets and the possibility of integrating a cold thermal energy storage
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel