Show simple item record

dc.contributor.advisorLeiv, Opstad
dc.contributor.authorTønne, Elisabet
dc.date.accessioned2021-09-22T16:07:17Z
dc.date.available2021-09-22T16:07:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82754265:84380383
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780553
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som mål å empirisk avdekke nytten av å ta MPA-utdanningen ved NTNU - for individet. Det at arbeidstageren gjennomfører videreutdanning påvirker også både bedriften og samfunnet, og nytten for individet har derfor blitt diskutert opp mot nytten for bedriften og samfunnet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse av alle uteksaminerte studenter fra NTNU fra oppstarten av programmet i 1999 frem til i dag. 175 av de 365 indentifiserte kandidatene responderte på undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen har vist blant annet at nytten for enkeltstudenten oppleves som høy, på en skala fra 1-10 rapporteres det om en gjennomsnittsscore på 8.2 av utbytte av utdanningen. Forskningsspørsmålene i denne masteroppgaven er knyttet til nytten den enkelte student opplever som viktig relatert til MPA-utdanningen, og hvilke variabler som kan forklare denne nytten, og hvordan økt nytte for individet potensielt påvirker bedriften og samfunnet. Teoriene som benyttes som bakgrunn for forskningsspørsmålene er forståelse for begrepet humankapital, og hvorfor man forventer en sammenheng mellom økt humankapital og økt utbytte for individet. Videre vil forståelse for hvordan individet inngår som en grunnressurs i bedriften bli diskutert, samt hvordan man ser for seg at det er positivt for bedriftens måloppnåelse med økt humankapital. Samfunnsperspektivet tar for seg hvorfor videreutdanning er viktig for et lands kompetanse og omstillingsevne. Til slutt vil det bli sett på teorier som viser hvorfor økonomisk vekst kan henge sammen med utvikling av humankapital. For å kunne svare på forskningsspørsmålene blir statistiske metoder som korrelasjonsanalyse, multivariat regresjonsanalyse og variansanalyse med t-tester, benyttet med data fra spørreundersøkelsen. Det ble rapportert om en gjennomsnittlig tilleggslønnsvekst på 16.3 % fra MPA-utdanningen i spørreundersøkelsen. Dette er høyt sammenlignet med hva som er rapportert av lønnseffekter av ekstra utdanning i Norge tidligere. Det er imidlertid store variasjoner i effekten basert på antall interne- og særlig eksterne stillingsbytter i etterkant av fullført MPA-utdanning. En høyere lønn for de uteksaminerte MPA-studentene impliserer, ifølge økonomisk teori, en høyere produktivitet for arbeidstakerne, noe som også vil gi positive effekter for bedriften og samfunnet.
dc.description.abstractThis master's thesis aims to empirically uncover the utility of the MPA education at NTNU - for the individual. The fact that the employee completes further education, affects both the company and society, and the benefit for the individual has therefore been discussed in relation to the benefit for the company and society. A survey was conducted of all graduate students from NTNU from the start of the program in 1999 until today. 175 of the 365 identified candidates responded to the survey. The results from the survey show, among other things, that the benefit for the individual student is perceived as high, on a scale from 1-10, an average score of 8.2 of the benefit of the education is reported. The research questions in this master thesis are related to the benefit the individual student experiences as important related to the MPA education, and which variables can explain this benefit, and how increased benefit for the individual potentially affects the company and society. The theories used as a background for the research questions are an understanding of the concept of human capital and why one expects a connection between increased human capital and increased benefits for the individual. Furthermore, an understanding of how the individual is included as a basic resource in the company will be discussed, as well as how one expects that it is positive for the company's performance with increased human capital. The societal perspective addresses why further education is important for a country's competence and adaptability. Finally, theories that show why economic growth can be linked to the development of human capital, will be looked into. To answer the research questions, statistical methods such as correlation analysis, multivariate regression analysis and variance analysis with t-tests, are used with data from the survey. An average supplementary wage increases of 16.3% is reported from the MPA education. This is higher than what has been reported from the wage effects of education in Norway previously. However, there are large variations in the effect based on the number of internal and especially external job changes. According to economic theory, higher wages imply higher productivity for employees who take more education, which will also have positive effects for the company and society.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva er nytten av å ta videreutdanning for arbeidstagere i Norge? En kvantitativ undersøkelse av uteksaminerte studenter mellom 1999-2020 ved Master of Public Administration-NTNU
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record