Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjellvær, Hilde
dc.contributor.authorNilsen, Ingrid R.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorSlørdal, Hannah Ø.
dc.date.accessioned2021-09-22T16:07:15Z
dc.date.available2021-09-22T16:07:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82735216:84617722
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780552
dc.description.abstractDet digitale miljøet bedrifter opererer i preges av innovativ digital teknologi, endrede kundebehov og en ny konkurransearena grunnet reduserte inngangsbarrierer og industrilinjer som visket ut. For å holde tritt med dette miljøet og overleve må bedrifter tilpasse seg gjennom en digital transformasjon. Dette er en utfordrende, radikal og risikofylt transformasjon av hele bedriften. Vi bidrar med økt innsikt som kan gjøre ledere i bedre stand til å gjennomføre en digital transformasjon. Forskningsspørsmålet som besvares i denne oppgaven er som følger: «Hvilke utfordringer opplever ledere ved en digital transformasjonsprosess, og hvilken praksis kan bidra til å løse disse utfordringene?»  For å besvare dette, har vi gjennomført kvalitative dybdeintervju med ni ledere involvert i bedriftens digitale transformasjon. Vi har studert norske bedrifter i sektor varehandel som står midt i et omfattende skifte hvor store deler av handelen flyttes over til digitale plattformer. Funn fra intervjuene har sammen med teori om digital transformasjon, blitt belyst, utdypet og nyansert for å besvare vårt forskningsspørsmål. Våre funn viser at en strategiprosess i den digitale transformasjonen er utfordrende fra et ledelsesperspektiv. En radikal prosess slik som digital transformasjon kan skape en frykt og frustrasjon ute blant ansatte dersom de blir fremmedgjort gjennom lav involvering. Mangel på tilstrekkelig digital kompetanse ute blant anvendelsesleddet, kan resultere i at forretningen ikke klarer å utnytte mulighetene i de digitale teknologiene. IT-personell har videre fått høye krav og en stor rolle å spille for å drive den digitale transformasjonen. Av en rekke årsaker er de begrenset på kapasitet til å møte disse nye kravene. Vi finner at en økt digital kompetanse hos ledelsen og ansatte kan gjøre bedriften i bedre stand til å utarbeide en strategi og utnytte IT-systemer til sitt fulle potensial. Dette kan ytterligere skape en økt forståelse av IT-avdelingen og redusere de høye kravene. Hvert ledd har en nødvendig rolle å spille, som krever en økt forpliktelse blant hele bedriften. Vi finner at økt kommunikasjon og samhandling mellom ledelsen, IT-personell og ansatte kan fremme den digitale transformasjonen, og danne en samkjørt virksomhet på vei mot fremtiden.
dc.description.abstractThe digital environment in which businesses operate is characterized by innovative digital technologies, changed customer needs, and a new competitive arena caused by low barriers of entry and erased industrial lines. To keep up with this digital environment and survive, companies adapt through a digital transformation. This is a challenging, radical, and risky adaptation of the whole business. We contribute with increased insight that can make managers better able to carry out a digital transformation. The research question answered in this thesis is as follows: «What challenges do managers experience in a digital transformation process, and what practices can help solve these challenges? »  To answer this, we conducted qualitative in-depth interviews with nine managers involved in the business’ digital transformation. We have studied Norwegian companies in the retail trade sector, in the middle of an extensive shift where large parts of the trade are being transferred to digital platforms. Findings from the interviews, together with theory on digital transformation have been elucidated, elaborated, and nuanced to answer our research question. Our findings show that a strategy process in the digital transformation is challenging from a management perspective. A radical and major adaptation such as a digital transformation can create fear and frustration among employees if they are alienated through low involvement. A lack of sufficient digital competence in the working force, may result in the company not being able to utilize the opportunities in the digital technologies. IT has been given high demands and a major role to play in driving the digital transformation forward. For numerous reasons they are limited in their capacity to meet these new requirements. We find that increased digital competence among management and employees can make the company better able to prepare a strategy and utilize IT systems to their full potential. This can further create an increased understanding of the IT department and reduce the high demands. Each link has a necessary role to play, which requires an increased commitment among the entire business. We find that increased communication and collaboration between management, IT and employees can promote the digital transformation, and form a cohesive business on their way to the future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital transformasjon gjennom en samkjørt virksomhet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel