Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHans Marius Eikseth
dc.contributor.authorFollerås, Gustav.
dc.contributor.authorMaasø, Kim Tveråli
dc.date.accessioned2021-09-22T16:07:13Z
dc.date.available2021-09-22T16:07:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82752696:84307779
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780551
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker forholdet mellom bedrifters samfunnsansvar og deres finansielle prestasjon i det Europeiske aksjemarkedet. Dette er gjort ved å beregne alphaer av en long-short zero investment strategi, der vi går long i aksjer med høy ESG score og short i aksjer med lav ESG score. For å redegjøre for forskjeller i porteføljenes risikoeksponering, benytter vi oss av Fama & French tre-faktormodell, Carhart fire-faktormodell og Fama & French fem-faktormodell. Vår analyse er todelt. I den første delen analyserer vi hele Europamarkedet ved å bruke Asset4 Europa indeksen og screener porteføljer basert på ESG og ESGC score. Vi finner et nøytralt forhold mellom høyt og lavt ESG(C) rangerte aksjer i Europamarkedet. I del to av analysen deler vi opp datasettet i 11 industrier og analyserer ESG komponentene hver for seg. Resultatene våre viser at i visse industrier og avhengig av ESG kritere, betaler investorer en pris for å investere sosialt ansvarlig. Imidlertid kan investorer som investerer basert på social-komponenten i finanssektoren tjene månedlig abnormal avkastning på 0.63%. I helse-, energi-, forsynings- og eiendomssektoren kan investorer investere sosialt ansvarlig uten å måtte ofre avkastning.
dc.description.abstractThis master thesis investigates the relationship between corporate social responsibility and corporate financial performance in the European stock market. This is done by calculating alphas from a long-short zero investment strategy, going long in stocks with high ESG scores and short in stocks with low ESG scores. To account for differences in the portfolios’ risk exposure, we apply the Fama & French three-factor model, the Carhart four-factor model and the Fama & French five-factor model. Our analysis is separated into two parts. In the first part, we examine the overall European market using the Asset4 Europe index, screening portfolios based on both ESG and ESGC scores. We find a neutral relationship between high- and low ESG(C) rated stocks in the overall European market. In the second part of the analysis, we divide our sample into 11 industries, analyzing the ESG components separately. Our results show that in specific industries and depending on the ESG criterion, investors pay a price for being socially responsible. However, investors investing based on the social component in the Financials industry can earn an abnormal return of 0.63% monthly. In the Health Care-, Energy-, Utilities- and Real Estate industry, investors can invest socially responsibly without sacrificing return.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleESG Investments
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel