Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOddane, Torild Alise
dc.contributor.authorAksnes, Elise
dc.date.accessioned2021-09-22T16:05:52Z
dc.date.available2021-09-22T16:05:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82735216:84782962
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780525
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å presentere funn og diskutere lederes opplevelser fra koronapandemien i 2020/2021. Denne komplekse og uforutsigbare situasjonen har krevd helt andre ting av ledere enn før. Mitt mål har vært å erverve dypere kunnskap i hvordan ledere har opplevd denne perioden og hva de har lært som følge av det. Følgende problemstilling ble derfor utarbeidet: Hvordan har ledere opplevd koronapandemien i 2020/2021 og hvilke lærdommer tar de med seg fra denne situasjonen? Tre forskningsspørsmål ble formulert for å besvare denne problemstillingen. Disse ble også benyttet til å formulere intervjuguiden som ble brukt under intervjuene. I teorikapittelet har jeg presentert diverse teorier knyttet til ledelse som har vært relevant for denne studien. Metodekapittelet gir en grundig beskrivelse av hvilke beslutninger som er blitt tatt underveis i prosessen. Studien er en kvalitativ studie med semistrukturerte dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode. Totalt ni ledere ble intervjuet om sine opplevelser, erfaringer, lederstil og ikke minst lærdommer knyttet til koronapandemien. Deretter er de empiriske funn presentert og analysert, og avslutningsvis konkluderes det på forskningsspørsmål og problemstilling, samt foreslås praktiske og teoretiske implikasjoner. Funnene fra analysen viser at lederne har hatt veldig varierende opplevelser. De legger ikke skjul på at det har vært krevende og slitsomt for mange. Følelsen av at man ikke strekker til for sine ansatte har vært sentrale utfordringer i perioden, både med tanke på informasjonsbehov og ivaretakelse og oppfølging. Videre har ulike lederstiler vist seg å være bedre egnet enn andre i denne spesielle konteksten. Til sist har lederne tatt med seg mange lærdommer ut fra denne situasjonen. De har blant annet fått et nytt syn på bruk av hjemmekontor og digital ledelse, samt forstått viktigheten av å være tilstede for sine ansatte i en slik uforutsigbar og vanskelig situasjon. Ikke minst viktigheten av å ta vare på seg selv, som er sentral for å kunne fungere som en god leder for andre.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis has been to present findings and discussion about leaders in the corona pandemic in 2020/2021. This complex and unpredictable situation has required completely different things from leaders than before. My goal has been to acquire deeper knowledge in how leaders have experienced this period and what they have learned. The following main research question was therefore prepared: How have leaders experienced the corona pandemic in 2020/2021 and what lessons have they learned from this situation? Three research questions were formulated to answer the main research question. These were also used to design the interview guide that was used during the interviews. In the theory chapter, I have presented various theories related to management that have been relevant to this study. The methodically chapter provides a thorough description of the decisions that have been made during the process. The study is a qualitative study with semi-structured in-depth interviews as the data collection method. A total of nine leaders were interviewed about their experiences, leadership style and lessons related to the corona pandemic. The empirical findings are then presented and analyzed, and in the end the research questions and main research question are concluded, as well as practical and theoretical implications. The findings from the analysis show that the leaders have had very varied experiences. They make no secret of the fact that it has been demanding and tiring for many. The feeling of not being enough for your employees, both in terms of information needs and follow-up of the employees, have been key challenges during the period. Furthermore, different leadership styles have proven to be better suited than others in this particular context. Finally, the leaders have learned many lessons from this situation. Among other things, they have gained a new perspective on the use of home office and digital management, as well as understood the importance of being present for their employees in such an unpredictable and difficult situation. And at last, the importance of also taking care of themselves, which is central to being able to be a good leader for others.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLedelse i slitasjens tid – en kvalitativ studie av lederes opplevelser og lærdommer som følge av pandemisituasjonen i 2020/2021
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel