Show simple item record

dc.contributor.advisorSolstad, Elsa
dc.contributor.authorStubbe, Jørgen Sundfær
dc.date.accessioned2021-09-22T16:05:42Z
dc.date.available2021-09-22T16:05:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82753627:83587128
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780523
dc.description.abstractSammendrag Litteraturen beskriver en utvikling innenfor controllerrollen, der rollen har gått fra å ha fokus på kontroll, overvåkning og finansiell styring, til å bli en intern konsulent som driver med rådgivende og strategiarbeid. Det er gjennomført en del studier på controllerrollen, men litteraturen fremstår som splittet. Min studie har som formål å se på hva som kjennetegner controllerrollen i byggebransjen, samt hvordan drivere som digitalisering og avstand er med å påvirke rollen. Hensikten er å bidra med økt kunnskap om controllerrollen i byggebransjen. Med dette som bakgrunn har jeg kommet frem til følgende problemstilling: Hva kjennetegner controllerrollen i byggebransjen, og hvilken betydning har avstand til prosjekt og kommunikasjon via sosiale media for utøvelsen av rollen? For å besvare denne problemstillingen har jeg valgt å gjennomføre en kvalitativ casestudie med en stor nasjonal aktør innenfor byggebransjen. Jeg har gjennomført dybdeintervju med to controllere, controllerleder og to prosjektledere. Funnene viser at controllerrollen i byggebransjen kjennetegnes av et stort kontrollfokus, da controllerne bruker en betydelig del av tiden sin på å kontrollere prosjektøkonomi. Videre ser vi at geografisk avstand har liten betydning for hvordan organisasjonen jobber, men er med å påvirke relasjonen mellom de ansatte. Digitale verktøy har vært en løsning på en del av utfordringene knyttet til avstand. Innføringen av nye digitale kommunikasjons verktøy er noe som i senere tid har vært med å bevege controllerrollen i større grad mot å bli en intern konsulent, men det er fortsatt en overvekt av kontrolloppgaver. Mine funn viser at det ikke har skjedd noen stor utvikling eller modernisering av controllerrollen, controllerne bruker fortsatt mye av tiden sin på tradisjonelle controlleroppgaver. Selv om det ikke er store endringer, har det kommet inn noen nye oppgaver som tilhører den moderne controllerrollen, i tillegg til de oppgavene de allerede har. Det tradisjonelle oppgavene har ikke forsvunnet, men blitt effektivisert slik at controllerne også har tid til å drive med noe rådgiving og opplæring av andres økonomikompetansen i organisasjonen.
dc.description.abstractThe literature describes a development within the management accountant role, where the role has gone from having a control focus, monitoring and financial management, to becoming an internal consultant who conducts advisory and strategy work. A number of studies have been carried out on the role of management accountant, but the literature appears to be divided. My study aims to look at what characterizes the management accountant role in the construction industry, as well as how drivers such as digitization and distance affect the role. The purpose is to contribute with increased knowledge about the management accountant in the construction industry. With this as a background, I have arrived at the following research question: What characterizes the management accountant in the construction industry, and what significance does distance to project and communication via social media have for the exercise of the role? To answer this problem, I have chosen to conduct a qualitative case study with a major national organization in the construction industry. I have conducted in-depth interviews with two management accountants, management accountant manager and two project managers. The findings show that the controller role in the construction industry is characterized by a large control focus, as the management accountant spends a significant part of their time controlling project finances. Furthermore, we see that geographical distance has little significance for how the organization works but helps to influence the relationship between the employees. Digital tools have been a solution to some of the challenges associated with distance. The introduction of new digital communication tools is something that has recently helped to move the management accountants to a greater extent towards becoming an internal consultant, but there is still a predominance of control tasks. My findings show that there has been no major development or modernization of the management accountant role, the management accountant still spend much of their time on traditional management accountant tasks. Although there are no major changes, there have been some new tasks that belong to the role of the modern management accountants, in addition to the tasks they already have. The traditional tasks have not disappeared but have been streamlined so that the management accountants also have time to provide some advice and training of others' financial competence in the organization.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Det er en overvekt av tid brukt på kontroll» - En studie av controllerrollen i byggebransjen.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record