Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLeirset, Espen Ingvar
dc.contributor.authorBergsholm, Beate
dc.date.accessioned2021-09-22T16:05:06Z
dc.date.available2021-09-22T16:05:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82754265:84836234
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780510
dc.description.abstractKompetansepolitikken har det siste tiåret kommet høyt på den politiske agendaen og både nasjonale, regionale og lokale myndigheter forsøker å finne frem til løsninger og aktiviteter som kan gi noen svar om fremtidens arbeidsmarked. I 2014 ble det tatt initiativ fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å utvikle og implementere nye politiske tanker og grep i hele det norske forvaltningssystemet. Erkjennelsen av kompetansepolitikken som et uregerlig problem ble gjort tidlig og har i tiden etter 2014 blitt gjort i stadig flere deler av samfunnet. Regjeringen vedtok sin Nasjonale Kompetansestrategi i 2017, samtidig utarbeidet og vedtok Hordaland fylkeskommune sin Regionale plan for kompetanse og arbeidskraft. Hordaland fylkeskommune opprettet Kompetanseforum Hordaland som et nettverk som skulle utvikle og implementere politikken i fylket. Jeg har i denne oppgaven brukt empiri fra ulike dokumenter nasjonalt og regionalt, samt dybdeintervjuer, for å finne ut om Kompetanseforum Hordaland fungerte etter intensjonen og hvordan det henger sammen med samfunnsutviklerrollen til Hordaland fylkeskommune. Jeg har funnet en rekke holdepunkt for at forumet svarte ut nasjonale og regionale forventinger til regional samordning og koordinering. Vedtaket av den regionale planen for kompetanse og arbeidskraft som opptakt til etableringen av forumet får støtte i teorien som et godt grep for å sikre legitimitet og gi forumet et funksjonelt mandat. Organiseringen av forumet med tanke på antall medlemmer, hvilke medlemmer, administrativ organisering og arbeidsform finner jeg også å ha gode forutsetninger for et effektivt og resultatorientert nettverk. Jeg hadde forventet å finne at organiseringen av nettverket ville ha mest betydning for hvordan forumet ble oppfattet og hvordan det arbeidet. Jeg forventet at dersom alle relevante aktører var avstemt mot ønsket og håndterbar størrelse, ville det handle om tilrettelegging og sosiale faktorer. Denne forventingen blir innfridd i analysen, men jeg gjør også en annen erkjennelse: viktigheten av rett ledelsesstrategi og forståelsen av hvor viktig ledelsen er for effektiviteten i nettverket var større enn jeg hadde forventet. Min vurdering er at Hordaland fylkeskommune er på rett spor, denne arbeidsformen gir gode resultater. Utfordringen fremover blir å etablere, vedlikeholde og utvikle ledelses-, relasjons- og nettverkskompetanse internt i fylkeskommunen siden denne kompetansen er sentral for å fylle rollen som samfunnsutvikler.
dc.description.abstractCompetence policy has been high on the political agenda for the past decade, and both national, regional and local authorities are trying to find solutions and activities that can provide some answers about the future labor market. In 2014, initiatives were taken by the Ministry of Local Government and Modernization and the Ministry of Education and Research to develop and implement new political ideas and measures throughout the Norwegian administrative system. The recognition of competence policy as a wicked problem was made early, and in the period after 2014 has been done in more and more parts of society. The Government adopted its National Competence Strategy in 2017, at the same time preparing and adopting Hordaland County Municipality's Regional Plan for competence and manpower. Hordaland County Municipality established the Competence Forum Hordaland as a network that was to develop and implement policy in the county. In this thesis, I have used empirical data from various documents nationally and regionally, as well as in-depth interviews, to find out whether the Hordaland Competence Forum worked as intended and how it relates to the social developer role of Hordaland County Municipality. I have found a number of clues that the forum met national and regional expectations for regional coordination and coordination. The adoption of the regional plan for competence and manpower as a prelude to the establishment of the forum is supported in theory as a good move to ensure legitimacy and give the forum and functional mandate. The organization of the forum in terms of the number of members, which members, administrative organization and working method I also find to have good conditions for an effective and results-oriented network. I had expected that the organization of the network would have the most impact on how the forum was perceived and how it was done. I expected that if all relevant actors were attuned to needs and manageable size, it would deal with facilitation and social factors. This expectation is met in analyzes, but I also make another realization: the importance of the right management strategy and the understanding of how important management is for the efficiency of the network was greater than I had expected. My assessment is that Hordaland County Municipality is on the right track, this form of work gives good results. The challenge ahead will be to establish, maintain and develop management, relationship and network competence internally in the county municipality, since this competence is central to fulfilling the role as a community developer
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleCase Regionalt Kompetanseforum Hordaland - Hvordan fyller Hordaland fylkeskommune samfunnsutviklerrollen?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel