Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStiklestad, Trond
dc.contributor.authorFinnes, Annbjørg
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:49Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82754265:84334701
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780505
dc.description.abstractMed et bakteppe om at verden eldes så har formålet med masteroppgaven min vært å avdekke om de fremtidige kompetansebehovene vil bli en utfordring, og om synet på dem har endret seg signifikant de siste 20 årene. Jeg ønsket i tillegg å finne ut om kommunene var strategisk godt nok forberedt på eldrebølgen. Jeg har bygget opp undersøkelsen min ved å benytte både kvantitativ metode og de to kvalitative metodene dokumentanalyse og intervju. De to hoveddokumentene jeg har analysert er kompetansereformene fra henholdsvis 1998 og 2020. Jeg ønsket å få bekreftet eller avkreftet funnene jeg gjorde i dokumentene med tilbakemeldingene jeg fikk i intervjuene jeg har foretatt hos ulike kommuner i Norge. Jeg har i forskningen min vært innom ulike temaer og perspektiver som kompetanse, kompetansebehov, strategi, livslang læring, New Public Management, New Public Governance, Prinsipal-agent tilnærmingen, translatørkompetanse og balansert målstyring. Svaret på problemstillingen min om fremtidige kompetansebehov vil bli en utfordring er at det kan det bli, dersom man ikke gjør noe med det allerede nå. Jeg har gjort funn om at regjeringen tenker proaktivt og har satt i gang ulike prosjekt for å møte de fremtidige kompetansebehovene. Det første avgrensede forskningsspørsmålet mitt spør om synet på fremtidige kompetansebehov har endret seg de siste 20 årene, svaret på det er at jeg har gjort funn om at det egentlig ikke har endret seg så mye. Det andre avgrensede forskningsspørsmålet mitt spør om kommunene med hovedfokus på eldreomsorg er strategisk godt nok forberedt på de fremtidige kompetansebehovene, funn jeg har gjort om det viser at kommunene har i hvert fall vektlagt kompetanse i planene sine. Andre funn jeg har gjort viser at kommunene jobber aktivt både med eldreomsorg og kompetanse, selv om de har enkelte utfordringer med rekruttering. Jeg har i tillegg gjort andre interessante funn i analysen min, jeg kan nevne at støtteordninger fra Lånekassen ikke har endret seg stort i løpet av 20 år. Jeg har også gjort funn om at det fortsatt er de med den laveste kompetansen som deltar minst i kompetanseutvikling. Et annet funn viser at begge kompetansereformene er koherente om at satsing på opplæring gir verdiskaping. Jeg har også gjort funn om at utdanningsinstitusjoner fortsatt blir oppfattet som lite tilpasningsdyktige og rigide av enkelte instanser, akkurat som for 20 år siden.
dc.description.abstractBased on the aging of the world, the purpose of my master's thesis has been to uncover whether the future competence needs will be a challenge, and whether the view of them has changed significantly over the past 20 years. I also wanted to find out if the municipalities were strategically well enough prepared for the elderly wave. I have built up my research by using both the quantitative method and the two qualitative methods document analysis and interview. The two main documents I have analyzed are the competence reforms from 1998 and 2020. I wanted to confirm or deny the findings I made in the documents with the feedback I received in the interviews I have conducted with various municipalities in Norway. In my research, I have touched on various topics and perspectives such as competence, competence needs, strategy, lifelong learning, New Public Management, New Public Governance, the Principal-Agent approach, translator competence and the balanced scorecard. The answer to the thesis question about future competence needs will be a challenge is that it can be, if we do not do something about it already now. I have made findings that the government has been proactive and initiated various projects to meet the future competence needs. My first limited research question asks whether the view of future competence needs has changed in the last 20 years, the answer to that is that I have made findings that it has not really changed that much. My second limited research question asks whether the municipalities with the main focus on elderly care are strategically well prepared for the future competence needs, findings I have made shows that the municipalities have at least emphasized competence in their municipalities plans. Other findings I have made show that the municipalities work actively with both elderly care and competence, even though they have some challenges with recruitment. I have also made other interesting findings in my analysis, I want to mention that financial arrangements from Lånekassen have not changed much in the last 20 years. I have also made findings that it is still those with the lowest competence who participate least in competence development. Another finding shows that both competence reforms are coherent that investing in education provides value creation. I have also made the finding that educational institutions are still perceived as unadaptable and rigid by some authorities, just as they were 20 years ago.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerden eldes - vil de fremtidige kompetansebehovene bli en utfordring?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel