Show simple item record

dc.contributor.advisorOIsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorSørensen, Vilde Iren
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:48Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82753627:84086031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780504
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTil tross for budsjettets lenge stabile rolle som det mest brukte styringsverktøy, har kritikken mot budsjettet de siste årene vært tiltakende og stadig flere bedrifter går Beyond Budgeting. Budsjetter beskyldes blant annet for å ha begrenset styringsmessing verdi når omgivelsene er usikre, og videre være en barriere for endring. Hvordan norske bedrifter har brukt budsjettet i løpet av tiden med Covid-19, som kan beskrives som en økonomisk krise preget av mye usikkerhet, er interessant å finne ut mer av. Med bakgrunn i den fremvoksende kritikken av budsjetter, samt den økonomiske krisen verden har stått ovenfor det siste året, er formålet med denne mastergradsavhandling undersøke budsjettets rolle og verdi i norske bedrifter i dag gjennom følgende problemstilling: Hvor sterkt står budsjettet blant norske bedrifter? Det har i forbindelse med dette blitt gjennomført en spørreundersøkelse hvor 232 økonomiansvarlige i norske bedrifter har deltatt. Funnene indikerer at budsjettet fremdeles er utbredt i de fleste norske bedrifter, men at det brukes andre styringsverktøy i tillegg. Budsjettets viktigste formål er planlegging og kontroll/oppfølgning, imidlertid vurderes nytten av dette som lavere enn bruken. Norske bedrifter er ikke særlig enige i kritikkpåstander mot budsjettet. Imidlertid er det noe mer enighet i kritikken som omhandler at budsjettets antagelser er basert usikkerheter om fremtiden, at antagelsene raskt blir utdaterte og at det kan hindre reksjon på endring. Videre viser funn en sammenheng mellom opplevd usikkerhet i omgivelsene, og økt grad av enighet i budsjettkritikken.
dc.description.abstractDespite that the budget have had a strong position as the most widely used management control tool, criticism of the budget in recent years has been growing and more and more companies are going Beyond Budgeting. Budgets are accused, among other things, of having limited value from a management accounting perspective when there is uncertainty in the environment, and furthermore being a barrier to change. How Norwegian companies have used the budget during the time with Covid-19, which can be described as an economic crisis characterized by considerable uncertainty, is interesting to find investigate in detail. Based on the emerging critique of budgets, as well as the economic crisis the world has been over the past year, the purpose of this master thesis is to investigate the role and value of the budget in Norwegian companies today through the following research question: How important is the budget among Norwegian companies? In order to answer the research question, a survey was conducted in which 232 CFOs in Norwegian companies participated. The findings indicate that the budget is still widespread in most Norwegian companies, but that other management control systems are used in addition. The purpose of the budget use is planning and control, but they consider the benefit of this to be lower than the use. Norwegian companies do not particularly agree with criticisms of the budget. However, some issues stand out in this respect it is worth noting that companies consider it somewhat problematic that the budget is based on uncertain assumptions about the future. Furthermore, it is also challenging that these assumptions seem to be outdated quickly, which in turn can make it difficult to respond to changes, that the assumptions are quickly outdated and that it can prevent reaction to change. Furthermore, findings show a positive association between perceived environmental uncertainty (PEU), and an increased degree of agreement in budget criticism.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBudsjettets verdi i norske bedrifter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record