Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOpstad, Leiv
dc.contributor.authorAakre, Marte Hoksrud
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:47Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82754265:84711593
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780503
dc.description.abstractI de senere år har vi sett en utvikling der enkelte velferdstjenester i stadig større grad blir privatisert. Dette gjelder ikke minst i barnehagesektoren. Temaet for denne oppgaven er knyttet til økonomi og lønnsomhet i private barnehager. Oppgaven er en kvantitativ tverrsnittstudie av situasjonen i Trondheim kommune i 2018. Omtrent halvparten av barnehagene drives av private aktører. De private barnehagene drives på flere ulike måter med hensyn til markeds- og driftsform. Man skiller gjerne på om barnehagene drives av kommersielle eller ideelle aktører, hvor det antas at de kommersielle barnehagene har større fokus på lønnsomhet. I tillegg organiseres stadig flere barnehager i ulike barnehagekjeder. Fra flere hold rapporteres det om høy lønnsomhet i den private barnehagesektoren, men samtidig er det store variasjoner. Den komplekse markedsstrukturen gjør det vanskelig å sammenligne de økonomiske resultatene mellom ulike private barnehager. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er i hovedsak knyttet til stordriftsfordeler, kostnadsdrivere og atferdsteori. Med bakgrunn i dette har jeg utledet to forskningsspørsmål: 1. Hvordan er den økonomiske situasjonen i de private barnehagene? 2. Hvilke faktorer kan benyttes til å forklare de økonomiske forskjellene mellom ulike private barnehager? Det første forskningsspørsmålet besvares i stor grad ved hjelp av deskriptiv statistikk. Formålet er delvis å kartlegge dagens situasjon, men dette er også en viktig forutsetning for de mer detaljerte analysene av forskjellene i datagrunnlaget. I forbindelse med forskningsspørsmål 2 har jeg utledet 11 hypoteser som er delt inn i tre grupper: stordriftsfordeler, kostnadsdrivere og forretningsmodell. Disse hypotesene er analysert ved hjelp av ulike statistiske metoder: korrelasjonsanalyse, statistisk testing og regresjonsanalyse. Vi ser klare signifikante forskjeller i lønnsomhet mellom barnehagene både i korrelasjonsanalysen og ved t-test av ulike grupper. Men det er vanskelig å se sammenhengen i hele datamaterialet med slike bivariate analyser. Derfor har jeg utviklet to regresjonsmodeller der lønnsomheten, i form av driftsresultat pr heltidsplass, forklares gjennom en rekke uavhengige variabler. I den første modellen har jeg hovedsakelig sett på variabler knyttet til stordriftsfordeler og kostnadsdrivere, mens i den andre modellen har jeg i tillegg inkludert variabler knyttet til forretningsmodell. Begge regresjonsmodellene gir logiske og relativt entydige resultater. De viktigste faktorene for å forklare lønnsomhetsforskjeller i de private barnehagene i Trondheim er bemanningstetthet og personalkostnader pr heltidsplass. I tillegg har barnehagenes forretningsmodell betydning for lønnsomheten.
dc.description.abstractIn later years we have seen a tendency where more welfare services are privatized. This is most certainly also the case in the kindergarten sector. The subject of this thesis is related to economy and profits in privatized kindergartens. The thesis is a quantitative cross-sectional study of the situation in Trondheim municipality in 2018. Approximately half of the kindergartens are run by private companies. The private kindergartens have different market structures and operational modes. One can draw a distinction between parties who are for-profit and non-profit. It is likely to assume that for-profit organizations will focus more on profitability. In addition, one can see a tendency where more kindergartens are organized in large chains. It has been claimed that the profits in the private kindergarten sector are high even though the variation is large. The complexity of the market structure makes it difficult to compare the financial results between the different kindergartens. The theoretical basis of this thesis is mainly related to economies of scale, cost drivers and behavioural theory. Two research questions are developed: 1. What is the financial situation in the private kindergartens? 2. Which factors could be used to explain the financial differences between various private kindergartens? The first research question is mainly analysed using descriptive statistics. The aim is partly to investigate the current situation, but this is also an important pre-study before the more detailed analysis of the data. Regarding research question 2 I have developed 11 hypotheses, which can be divided into three groups: economies of scale, cost drivers and business model. These hypotheses are analysed by different statistical methods: analysis of correlation, statistical tests, and regression analysis. It has been detected significant differences in profits between various kindergartens based on analysis of correlation and t-test of groups within the data material. But it is difficult to see the total picture by these bivariate analyses. That is why I have developed two regression models where profit is explained by various independent variables. In the first model I have mainly included variables related to economies of scale and cost drivers. In the second model I have also included variables connected to business model. Both regression models show logical and unambiguous results. The main factors that describe differences regarding profit between various kindergartens in Trondheim are personnel cost and the number of children pr kindergarten teacher. In addition, the choice of business model is important for profit.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleØkonomi i private barnehager - en kvantitativ analyse av lønnsomhet i private barnehager i Trondheim kommune
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel