Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJakobsen, Siri
dc.contributor.authorAasgård, Jonas Hasselø
dc.contributor.authorKirketeig, Roger
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:28Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82751215:84771417
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780499
dc.description.abstractKoronaviruset som ble oppdaget i Wuhan i Kina desember 2019 utviklet seg til å bli en global pandemi. Koronapandemien har hatt stor påvirkning på verdenssamfunnet og dermed også bedrifter. Bedriftsrelasjoner blir beskrevet som kjernen til hvordan bedrifter gjør forretninger og derfor vil også bedriftsrelasjoner bli påvirket av pandemien. Det er gjort lite forskning på bedriftsrelasjoner under krisesituasjoner. Studier som er gjennomført under pandemien har undersøkt organisasjoners forretningsmodeller, kunde- og leverandørporteføljer og B2B- markedsaktiviteter. Det er dermed gjennomført lite studier på koronpandemiens påvirkning på bedriftsrelasjoner. For å adressere dette forskningsgapet gir vi i denne studien et bidrag til industrielle markedsføringslitteraturen ved å svare på problemstillingen: “Hvordan har koronapandemien påvirket bedriftsrelasjoner?” For å besvare problemstillingen går vi i dybden på bedriftsrelasjoner ved å analysere endringer i tre faktorer under pandemien: kommunikasjon, tillit, samt makt og avhengighet. Studien ble gjennomført som en kvalitativ casestudie av ASKO Midt-Norge og deres kunder. Datainnsamlingen ble gjennomført i form av dybdeintervjuer med tolv informanter. For å besvare problemstillingen ble det dannet et teoretisk grunnlag ved å se på litteratur om bedriftsrelasjoner, viktige faktorer i bedriftsrelasjoner og bedriftsrelasjoner under en krisesituasjon, samt nyere forskning om koronapandemiens påvirkning på bedriftsmarkedet. Funnene våre viser at under pandemien er det endringer i hvordan bedrifter kommuniserer med hverandre, hvordan tilliten i relasjoner blir oppfattet, samt en endring i makt- og avhengighetsforhold. Kommunikasjonen har endret seg på tre områder: kommunikasjonskvalitet, informasjonsdeling og deltakelse i planlegging. Kunder i bransjer med økt salg har behov for hyppigere oppdateringer og kunder som strever økonomisk under pandemien har behov for mer rådgivning. Tilliten i bedriftsrelasjoner under pandemien påvirkes av pålitelighet og rettferdighet, og kan bli større under pandemien ved å fordele varer rettferdig og ved å hjelpe samarbeidspartnere økonomisk. Makt- og avhengighetsforholdet endres ved at leverandøren blir mer avhengig av kunder som gjør det bra økonomisk, og kunder som gjør det dårlig økonomisk blir mer avhengig av leverandøren. Belønningsmakten til leverandøren øker over kunder som strever økonomisk under pandemien. Oppfattelse av makt- og avhengighetsforhold blir påvirket av å jobbe tett sammen med samarbeidspartnere. Avslutningsvis tyder våre funn på at koronapandemien har påvirket bedriftsrelasjoner.
dc.description.abstractThe coronavirus that was discovered in Wuhan, China in December 2019 developed into a global pandemic. The coronavirus pandemic has had a major impact on the world and thus also on businesses. Business relationships are described as the core of how companies conduct business, and these relationships will also be affected by the pandemic. There is little research on business relationships during crises. Studies conducted during the pandemic have examined organizations' business models, customer and supplier portfolios and B2B marketing activities. Thus, few studies have been conducted on the impact of the corona pandemic on business relationships. To address this research gap, we make a contribution to industrial marketing literature by answering the research question: “How has the coronavirus pandemic affected business relationships?” To answer the research question, we focus on business relationships by analyzing changes in three elements during the pandemic: communication, trust, and power and dependence. The study was conducted as a qualitative case study of ASKO Midt-Norge and their customers. The data collection was done by in-depth interviews with twelve informants. To answer the research question, a theoretical basis was formed by researching literature on business relationships, important elements in business relationships, business relationships during crises and recent research on the impact of the coronavirus pandemic on the business market. We find that the pandemic has changed how firms communicate with each other, how trust in relationships is perceived and how the power and dependence dynamic in relationships is perceived. The communication between firms has changed in three areas: communication quality, information sharing and participation in planning. Customers in industries with increased sales need frequent updates while customers who are struggling financially during the pandemic need increased counseling. Trust in business relationships during the pandemic is affected by trustworthiness and fairness and can be increased by distributing goods fairly and by helping partners financially during the pandemic. The balance of power and dependence changes during the pandemic as the supplier becomes more dependent on customers who do well financially and customers who do poorly financially, become more dependent on the supplier. The “reward power” of the supplier increases over customers who are struggling financially during the pandemic. Perceptions of power and dependency can be influenced by working closely with partners. In conclusion, our findings suggest that the coronavirus pandemic has affected business relationships.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBedriftsrelasjoner i endring: En kvalitativ studie av koronapandemiens påvirkning på bedriftsrelasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel