Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Inger Johanne
dc.contributor.authorBentsen, Steffen
dc.contributor.authorNøtnes, Håvard Olsen
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:19Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82753627:84581941
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780496
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBehovet for helhetlig styringssystem i organisasjoner er i dag økende for å imøtekomme en mer kompleks verden. Omgivelser er situasjonsbestemt, og en forutsetning for hvilke styringsstrategier virksomheter har. Formålet er å skape ny kunnskap om hvordan økonomistyring praktiseres i sjømatnæringen. Å studere ulikheter og likheter mener vi legger til grunn en bedre forståelse for hvordan styringsstrategier praktiseres. Basert på dette temaet har vi formulert følgende problemstilling: Hvilke styringsstrategier finner vi i sjømatnæringen? En komparativ casestudie anvendes for å studere to forskjellige lakseslakteri i dybden. Hensikten er å påpeke forskjeller og likheter i praktisering av økonomistyring. Empiriske funn viser at begge slakteriene er preget av kostnadseffektive strategier og en prosessorientert verdikjede. Derfor er grense- og diagnostiske systemer sentrale styringsverktøy. Interaktiv styring viser å være mindre prioritert i virksomhetene der kommunikasjon oppleves som utfordrende. Resultater viser også forskjeller mellom dem ved at styringssystemene formaliseres i ulik grad. Verdigrunnlaget er definert og kommunisert tydeligere i det større slakteriet. Strukturen er mer desentralisert i det mindre slakteriet. Dette funnet indikerer en sammenheng mellom størrelse og grad av formell styring. Til slutt har vi forklart konteksten av sjømatnæringen som et empirisk funn, og indikerer at slakteriene blir mer like for oppnåelse av aksept i bransjen.
dc.description.abstractIn the ever-changing and complex world of organizations, a comprehensive system of management is in more need than ever to combat the fluid complexity of the environment. The purpose of this study is to create new knowledge of how management control is practiced in the seafood industry. By studying differences and similarities in the seafood industry we aim to create a foundation of better understanding the strategies that are practiced today. Based on this, we formulated the following thesis: What management strategies do we find in the seafood industry? A comparative case study is used to study two different slaughterhouses, in depth. The purpose is to uncover differences and similarities, regarding the management control, in the two organizations. Empirical findings show that both slaughterhouses are characterized by cost-effective strategies and a process-oriented value chain. Therefore, boundary- and diagnostic systems are key management tools. Interactive management shows to be less of a priority in companies where communication is perceived as challenging. Results also show a varied degree of formalising the management control system. The base values are defined and communicated more clearly in the larger slaughterhouse. The structure is more decentralized in the smaller slaughterhouse. This finding indicates a positive correlation between the size of the company and formality of the structure. Finally, we have explained the context of the seafood industry as an empirical finding, and indicate converging structures of the slaughterhouses to achieve acceptance in the industry.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke styringsstrategier finner vi i sjømatnæringen?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel