Show simple item record

dc.contributor.advisorStålsett, Kenneth
dc.contributor.authorJakobsen, Anna
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:07Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82751215:84770203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780492
dc.description.abstractRegjeringen har som mål at alle offentlige virksomheter skal migrere over til skyplattform innen nærmeste fremtid. Formålet med oppgaven er å utforske hvordan offentlige virksomheter i Norge kan gjennomføre overgangen til sky på en hensiktsmessig måte. Regjeringens digitaliseringsstrategi legger vekt på at organisasjoner i offentlig sektor skal vurdere å investere i skyteknologi når de skal gå til innkjøp av nye IT-tjenester. På bakgrunn av anbefalingen søker oppgaven etter en måte organisasjoner kan gjennomføre en slik endringsprosess på. Oppgaven presenterer relevant forskning knyttet til implementering av skyteknologi og endringsledelse. Datainnsamlingen bygger på en casestudie av Lånekassen og deres prosjekt «Transformasjon til sky». Det er gjennomført en kvalitativ datainnsamling av nøkkelpersoner som har vært ansvarlige i Lånekassens prosjekt. Datamaterialet ble samlet inn gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer og observasjoner. Det ble også anvendt intern dokumentasjon fra casebedriften. Formålet med datainnsamlingen var å avdekke viktige erfaringer knyttet til implementering av skyteknologi. Studien konkluderer med at det kan være fordelaktig for mange offentlige virksomheter å migrere til sky. Regelverket for offentlige anskaffelser, samt lover og retningslinjer som statlige virksomheter må følge, er ikke en hindring for å ta i bruk skyteknologi. Funnene i oppgaven indikerer at kartlegging av endringsprosessen, forarbeid, kompetanseheving, forventningsstyring, tydelige og ambisiøse mål og en stegvis tilnærming til endringsprosessen, kan bidra til en vellykket implementering av skyteknologi. Resultatene trekker også frem at offentlige virksomheter kan dra nytte av teknologiske fordeler som økt sikkerhet, fleksibilitet, skalerbarhet, innovasjon, energieffektivitet og kostnadsredusering.
dc.description.abstractThe Norwegian government’s goal is for all public organizations to migrate to a cloud platform soon. This thesis aims to explore how public enterprises in Norway can adequately implement the transition to the cloud. The government’s digitalization strategy emphasizes that organizations in the public sector should consider investing in cloud technology when they want to procure new IT services. Based on this recommendation, the thesis is looking for a sufficient way to carry out an equivalent change process. The thesis presents relevant research related to the implementation of cloud technology and change management. The data collection is based on a case study of Lånekassen, a Norwegian company within the public sector, and their project «Transformation to cloud». A qualitative data collection has been carried out by interviewing key participants in Lånekassen’s project. The data material was collected through semi-structured, in-depth interviews and observations. Internal documentation from the case organization was also applied in the study. The purpose of the data collection was to uncover important experiences related to the implementation of cloud technology. The study concludes that it can be beneficial for many public organizations to implement cloud technology. The regulations for public procurement, and laws and guidelines that state enterprises must follow, are not identified as an obstacle for the public sector when utilizing cloud computing. The thesis indicates that defining the change process, through preparations, knowledge development, expectation management, clear and ambitious goals, and a step-by-step approach to the change process, can contribute to organizations successfully implementing cloud technology. The results also highlight that public enterprises can benefit from technological advantages such as increased security, flexibility, scalability, innovation, energy efficiency, and cost reduction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleImplementering av skyteknologi i norsk offentlig sektor
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record