Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorHerfjord, Erlend
dc.contributor.authorAdolfsen, Tommy Sørli
dc.date.accessioned2021-09-22T16:04:04Z
dc.date.available2021-09-22T16:04:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82751215:84776686
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780490
dc.description.abstractEffektiviteten i bygg- og anleggsbransjen har falt de siste årene, samtidig har bransjen lav grad av digitalisering.Tall fra 2018 viser at produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge har økt med 30 prosent siden år 2000, mens den har falt med ti prosent i bygge- og anleggsbransjen i samme tidsrom. Vår studie ønsker å undersøke om digitalisering har noe med denne nedgangen å gjøre. Basert på dette har studien som fokus å undersøke hvordan digitaliseringen påvirker effektiviteten i produksjonsprosessen. Studien ser derfor på hvilke digitale verktøy som benyttes, og videre hvilke fordeler og ulemper den praktiske bruken medfører. Tidligere forskning har i stor grad fokusert på prosjekteringsprosessen, og er derfor mangelfull når det kommer til å hente erfaringer fra produksjonsprosessen. Studien tar utgangspunkt i caseprosjektet Lilleby, i regi av totalentreprenør Veidekke. I arbeidet med studien ble det benyttet en kvalitativ forskningsmetode. Dybdeintervju med ti informanter ble gjennomført for å innhente subjektive syn på digitaliseringens konsekvenser.Teorianvendelse for studien baserer seg på tidligere forskning om digitalisering av byggebransjen, og hvordan dette påvirker prosjekters effektivitet og produktivitet. Den praktiske bruken av digitale verktøy resulterer i en rekke opplevde fordeler og ulemper som påvirker den sosio-tekniske strukturen i bedriften. Studien påpeker fordelene visualisering, dokumentasjon, økonomiske forhold og informasjonsflyt. Ulempene er digitale problemer, organisasjonsmessige problemer, kulturelle problemer og kommunikasjonsproblemer. Studien viser at både fordelene og ulempene påvirker den indre- og den ytre effektiviteten i prosjektet. Hovedfunnene viser at det er visualiseringsverktøy og verktøy for informasjonsflyt som påvirker effektiviteten positivt i størst grad, mens det er de organisasjonsmessige problemene som hemmer effektiviteten i størst grad. Digitale verktøy er foreløpig ikke i stand til å erstatte analoge arbeidsmetoder, men brukes som et supplement.
dc.description.abstractEfficiency in the construction industry has fallen in recent years, while the industry has a low degree of digitalization. Figures from 2018 show that productivity in the private sector in mainland Norway has increased by 30 percent since the year 2000, while it has fallen by ten percent in the construction industry during the same period. Our study wants to investigate whether digitalization has anything to do with this decline. Based on this, the study focuses on examining how digitalization affects the efficiency of the production process. Therefore this study looks at which digital tools are used and further what advantages and disadvantages the practical use entails. Previous research has largely focused on the design process and is therefore deficient when it comes to gaining experience from the production process. The study is based on the Lilleby case project under the auspices of turnkey contractor Veidekke. The study applied a qualitative research method. In-depth interviews with ten informants were conducted to obtain a subjective view of the consequences of digitalization. The theoretical application for the study is based on previous research on the digitalization of the construction industry and how this affects the efficiency and productivity of projects. The practical use of digital tools results in a number of perceived advantages and disadvantages that affect the socio-technical structure of the company. The study points out the benefits of visualization, documentation, financial conditions, and information flow. The disadvantages are digital problems, organizational problems, cultural problems, and communication problems. The study shows that both the advantages and disadvantages affect the internal and external efficiency of the project. The main findings show that it is visualization tools and tools for information flow that affect efficiency positively to the greatest extent, while it is the organizational problems that hamper efficiency to the greatest extent. Digital tools are currently not able to replace analog working methods but are used as a supplement.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalisering i bygg- og anleggsbransjen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record