Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjærland, Frode
dc.contributor.authorBülow-Berntzen, Fredrik
dc.contributor.authorVeie, Ole Edvard
dc.date.accessioned2021-09-22T16:03:30Z
dc.date.available2021-09-22T16:03:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82733539:84337839
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780480
dc.description.abstractHensikten med prosjektet var å verdsette egenkapitalen til Norway Royal Salmon per 1.1. 2021. Hovedteknikken vi benyttet var en fundamental verdsettelse, der den strategiske analysen og regnskapsanalysen utgjorde selve fundamentet. Vi har videre benyttet komparativ verdsettelse som ett supplement. Oppgaven baseres på offentlig kjent informasjon. Vi startet oppgaven med en presentasjon av selskapet og bransjen før vi presenterte og valgte verdsettelsesteknikk. Deretter gikk vi over til en strategisk analyse av interne og eksterne forhold. Her gjennomførte vi to eksterne analyser i form av PESTEL og Porter, samt en intern analyse ved bruk av VRIO. Vi kom her frem til at selskapet har forutsetninger til å være konkurransedyktig i bransjen, men har få særegne fordeler kontra konkurrentene. Totalt sett tror vi at selskapet er i en posisjon der selskapets vekst bør være ganske lik bransjens generelle vekst. I oppgavens neste fase omgrupperte vi regnskapet. Målsetningen her var å normalisere det, for at det skulle bli mer egnet for fremtidsprognoser. Et viktig poeng var derfor å fjerne poster som ikke ville gi et godt bilde på fremtidig lønnsomhet. I regnskapsanalysen kom vi frem til at selskapet hadde lav økonomisk risiko. Generelt fant vi solide tall også for lønnsomheten, men så at den var fallende de siste årene. Dette skyldes delvis utfordringer knyttet til pandemien, selv om vi så fallende utvikling også før utbruddet. Den fundamentale verdsettelsen ble gjennomført ved bruk av driftsrelatert superprofittmetode. Her ble funn fra strategisk analyse og regnskapsanalyse benyttet til å predikere prognoser for fremtidsregnskapet. Vi fant altså årlig superprofitt i en eksplisitt periode på 5 år og en terminalverdi for konstant vekst. Denne ble neddiskontert med et avkastningskrav for totalkapitalen, som vi beregnet tidligere i oppgaven. Outputen av verdsettelsen ga oss dermed en verdi på egenkapitalen på 9 915 166, hvor sensitivitetsanalysen viste at laksepris, driftsmargin, WACC og vekst var verdidrivere som ga store utslag på den estimerte verdien. Vi predikerte også verdi på selskapet ved bruk av multiplikatormodeller. Disse verdiene var en hel del lavere enn verdiene fra den fundamentale verdsettelsen. Dette skyldes først og fremst at multiplikatormodellene kun baserer seg på 2020 regnskapet. Et år som var sterkt preget av pandemien. Vi vil derfor ikke gjøre justeringer på verdien fra den fundamentale analysen. Når vi tar hensyn til en feilmargin på 5%, ender vi med en pris per aksje mellom 216 og 239.
dc.description.abstractThe purpose of our project was to estimate the value of the equity of Norway Royal Salmon per 1.1. 2021. Our main technique was to use a fundamental valuation-method, where the strategic- and the financial analysis formed the foundation. We later used a comparative valuation method as a supplement. Our thesis is mainly based on public information. We started the thesis with a presentation of the company and the industry, before we presented and chose a valuation technique for our project. We there on started our strategic analysis of the internal and the external factors. Here we completed two external analysis in the form of PESTEL and Porter, as well as an internal analysis completed using VRIO. Our analysis showed that the company has prerequisites to be competitive in the industry, but with few special benefits versus the competitors. In total, we think the company is in position to grow at approximately the same pace as the rest of the salmon farming industry. In the next phase of the thesis, we did a regrouping of the annual report. The goal was to normalize it, to make it more usable for predicting a future forecast. A central point was to eliminate unnatural financial records, which are not suitable in predicting future profitability. In the financial analysis we found that the economic risk of the company is low. The profitability in the company was good but has lately had a negative development. This is in part because of the pandemic, but we saw negative tendencies already before the outbreak. The actual valuation was completed with the use of an operations-related super profit method. We used our findings from the strategic analysis and the financial analysis to predict forecast for the future accounts. We used this to find the yearly super profit in an explicit period of 5 years and a terminal value for the constant future growth. This was discounted with the use of a discount rate for the total capital. This was estimated earlier in the thesis. The output from this valuation gave us a value of the equity of 9 915 166, where our sensitivity analysis showed that changes in the salmon price, WACC and growth gave the biggest respond on the estimated value. We also predicted a value for the company using multiplier methods. This method gave us values far lower than in the fundamental valuation. This is mainly because the model only is based on the 2020 financial report. A year that is strongly affected by the effects of covid-19. The result from this method is therefore low in reliability, and we will not use this to adjust the value from the fundamental analysis. With a margin of error of 5%, the value per share will be in between 216 and 239.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFundamental verdsettelse av Norway Royal Salmon
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel