Show simple item record

dc.contributor.advisorVerhulst, Elli
dc.contributor.advisorHøiseth, Marikken
dc.contributor.authorBenestad, Isabella McNeill
dc.contributor.authorVårin Vaskinn
dc.date.accessioned2021-09-22T16:02:41Z
dc.date.available2021-09-22T16:02:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85352649:85365308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780464
dc.description.abstractDe siste årene har det vært et pragmatisk skifte innen entreprenøriell teori og helseinnovasjon som innebærer økt fokus på brukermedvirkning (Lehoux et al. 2018; Schultz et al. 2016; Trigo et al. 2016). Skiftet er et resultat av manglende forståelse for innovasjon innen helse og kunnskap om dette markedet (Altman et al. 2018). Selv om teorien viser at det er økt brukermedvirkning i utviklingen av medisinsk teknisk utstyr (MTU), er det få som har spurt om opplevelsene og erfaringene ved deltagelse i brukertester. Formålet med denne case-studien var å belyse hvordan pasienter og et oppstartsselskap opplever, og erfarer, brukermedvirkning i utviklingsprosessen av et MTU. Case-studiens formål oppnås ved å innhente empirisk data gjennom en kvalitativ metode, ved bruk av en semi-strukturert intervjuprosess. For denne case-studien ble 12 pasienter intervjuet en-til-en, og et oppstartsselskap, Vilje Bionics, ble intervjuet som en fokusgruppe. Alle deltakerne fikk spørsmål knyttet til sine opplevelser og erfaringer med deltagelse i en brukertest. Dette for å kunne belyse begge partenes opplevelser og erfaringer, samt å svare på case-studiens vitenskapelige spørsmål. Innsamlet data har blitt analysert basert på teori innenfor fortolkende hermeneutisk fenomenologi, en analysemetode som er velegnet for å belyse menneskers opplevelser og erfaringer som et fenomen. Resultatene viser til tre hovedfunn; (1) opplevelser/erfaringer med valg av metode, (2) opplevelser/erfaringer med potensielle forbedringspotensialer for brukertesten og (3) opplevelser/erfaringer med deltagelse av helsepersonell i arbeid med brukermedvirkning. Resultatene viser at brukertesten, som ble gjennomført som en-til-en semi-strukturert intervju, var tilfredsstillende både for pasient og oppstartsselskap. Selv om tilbakemeldingene på brukertesten var positive, hadde begge parter forslag til eventuelle forbedringer. Forslagene som partene kom opp med var rettet mot produktdemonstrasjon, samt at spørsmålene i brukertesten burde blitt sendt ut på forhånd. Det siste funnet i denne case-studien omhandler deltagelse av helsepersonell. Her var tilbakemeldingene fra oppstartsselskapet at de opplevde og erfarte det som nødvendig å ha med helsepersonell i prosessen med brukertesten. Pasientene mente derimot at det ikke var nødvendig for deres deltagelse. I dette funnet framstår kompleksiteten ved at pasientene, som var fornøyde med intervjuguiden og metoden til brukertesten, var uten kjennskap til at intervjuguiden og planleggingen var gjort i tett samarbeid med helsepersonell. Avslutningsvis bidrar case-studien til to forskningsfelt; entreprenørskap og helseinnovasjon. Innen entreprenørskapsforskning belyser denne case-studien nye perspektiver om opplevelsen og erfaringen av brukerinvolvering for MedTech oppstartsselskap og bygger videre på aktuell forskning innenfor feltet. Videre bidrar case-studien til feltet for forsking på helseinnovasjon ved å belyse opplevelsen og erfaringen av brukerinvolvering med en MedTech oppstartsselskap fra et pasientperspektiv. Til slutt bidrar denne case-studien til skjæringspunktet mellom forskning på entreprenørskap og helseinnovasjon med bruk av hermeneutisk fenomenologi, en metode som ikke har blitt studert mye tidligere.
dc.description.abstractIn recent years, there has been a pragmatic shift in the field of entrepreneurship and healthcare innovation with an increased focus on adapting user involvement practices within the MedTech industry (Lehoux et al. 2018; Schultz et al. 2016; Trigo et al. 2016). This shift results from a lack of understanding innovation processes within the field of healthcare (Altman et al. 2018). Current research shows that there is an increase of user involvement in the development of medical technology (MedTech), however limited research is dedicated to understanding the phenomenon of the experience entwined in user involvement. The researchers’ aim with this case study thesis was to explore, analyse, and explain the experience of user involvement in the development process of a medical technical device; from both a patient and a startup perspective. The purpose of the case study is achieved by obtaining empirical data through a qualitative research method with semi-structured interviews and a hermeneutic phenomenological research design to analyse the data. The hermeneutic phenomenological approach is well suited to illuminate the people's lived experiences, and thus explored as a phenomenon of research in this case study. For this purpose, the researchers conducted one-on-one interviews with 12 patients as well as a focus group interview with Vilje Bionics, an early-stage MedTech startup. Prior to this case study, the patients participated in a user-test conducted by Vilje Bionics connected to the development of a MedTech device known as the MotOrthosis. In the case study, the participants were asked questions about their experiences related to the participation in the user-test. The purpose was to highlight key experiences tied to user involvement from the perspective of both patients and an early-stage MedTech startup for answering the research question at hand. This case study demonstrates how hermeneutic phenomenology can provide insight into complex phenomena that are inextricably entwined in user involvement in MedTech development. Through the case study the researchers identified three main findings of experience with user involvement in the development process of medical technology. These three key experiences were: (1) experience with the choice of methodology, (2) experience with possible improvement areas of the user-test, and (3) experience with healthcare professional participation in user involvement. The results indicate that the user-test, which was conducted as a one-on-one semi-structured interview, was perceived as a satisfying experience connected to the choice of method from both perspectives. Although the feedback on the user-test was positive, both parts had suggestions for possible improvements. The proposals were mainly aimed at improvements of the product demonstration of the MedTech device, the MotOrthosis with regards to its functions and limitations. The most surprising finding in this case study revealed the experience connected to healthcare professionals participation in a MedTech user-test. Here, the feedback from the MedTech startup was that they experienced it as necessary to have healthcare professionals participate in the user-test, while this was not regarded as a necessity for the patients to participate in the user-test. In this finding, the complexity is evident in the fact that the patients were satisfied with the interview guide and the method of the user-test, while unaware that the interview guide and the planning had been done in close collaboration with healthcare professionals. Finally, the case study's contributes directly to two fields of research; entrepreneurship and healthcare innovation. In the field of entrepreneurship research this case study reveals new perspectives on the experience of user involvement for MedTech startups and builds upon current research in the field. Moreover, the case study attributes to the field of healthcare innovation research through shedding light on the experience of user involvement with a MedTech startup from a patient perspective. Lastly, this case study thesis contributes to the intersection of entrepreneurship and healthcare innovation research with the use of hermeneutic phenomenology as a method, which has not been widely studied before.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA case study on user involvement in an early-stage MedTech startup
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record