Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStamatopoulos, Haris
dc.contributor.authorFjell, Anders
dc.contributor.authorHolm, Jan Erik Edvardsen
dc.date.accessioned2021-09-21T16:06:29Z
dc.date.available2021-09-21T16:06:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56731605:35323251
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779992
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSiT ønsker å utvikle et urbant campus hvor man lærer, opplever og lever. Det er et ønske om å endre bruken av Sentralbyggene på NTNU fra kontorbygg til studenthybler. I lys av dagens fokus på byfortetting og bærekraftig bygging er det et ønske om å se på muligheten for påbygg av eksisterende bygg i trekonstruksjoner, da det er et lett materiale som påfører eksisterende konstruksjon minimalt med ekstra belastning. Hensikten med oppgaven er å vurdere om det er mulig å bygge på Sentralbygg 1 med 2-4 etasjer i tre. Fokuset ligger på om påbygget oppfyller krav til horisontal deformasjon og akselerasjon. Det er også gjort en vurdering av prosentvis økning i belastning i bruddgrense, for å gi et bilde av konsekvensene ved et slikt påbygg og for å forenkle videre arbeid med prosjektet. Oppgaven har blitt utført som en case-studie, hvor det fokuseres på to ulike bæresystemer: «post and beam», hvor avstivningen er i form av diagonaler og et system med CLT i de avstivende veggene. Det har blitt fokusert på globaldimensjoneringen, som har blitt utført i «Autodesk Robot Structural Analysis 2020». Alle sentrale deler av beregningen har blitt kontrollert med håndberegninger for å sannsynliggjøre resultatene. Resultatene viser at pelene er belastet opp mot kapasitetsgrensen til de svakeste pelene i det eksisterende bygget. De fleste pelene har større beregnet kapasitet og kapasiteten til peler øker med tiden, slik at det er sannsynlig at pelene kan ta en større belastning. Resultatene fra akselerasjonsanalysene viser at alle alternativene med påbygg er over grensen for hva som er tillatt for boligformål, men under grensen for kontorbygg. Om det godkjennes i en avtale på lik linje med Mjøstårnet, vil det være mulig å overskride grenseverdiene. Beregningene viser at et påbygg på inntil tre etasjer kan forsvares i akselerasjonsberegningene. Oppgaven konkluderer med at det fra et konstruksjonsmessig ståsted vil være gjennomførbart å bygge på med inntil tre etasjer. Kravene til global deformasjon er oppfylt med god margin, og et påbygg av tre etasjer gir underliggende konstruksjon en økning i vertikal belastning på 20-25 %. Bæresystemet av «post and beam» vurderes som den beste løsningen, basert på resultater fra vertikal belastning og deformasjon. I tillegg er det mindre usikkerhet rundt modelleringen, samt hvordan kreftene fordeles i bygget. Systemet med CLT gir lavere akselerasjon, men på bakgrunn av usikkerheten ved modelleringen, større vertikal belastning og større deformasjoner anses det å være en mindre hensiktsmessig løsning.
dc.description.abstractSiT wants to develop an urban campus where you can learn, experience and live. There is a desire to change the use of the central buildings at NTNU from office buildings to student apartments. Considering the current focus on urban densification and sustainable construction, there is a desire to look at the possibility of rooftop extensions in timber on top of existing buildings, due to its favorable properties that imposes the existing construction minimal additional load. The scope of this master thesis is to evaluate the possibility of extending the central building 1 at NTNU with 2-4 additional timber stories. The focus is on whether the extending wooden structure meets the requirements for horizontal deformation and acceleration. An assessment has also been made of the percentage increase in load in ULS, to see if it is within acceptable values. This thesis is a case study, focusing on two different load bearing systems: «Post and beam», where the horizontal stiffening system are in the form of diagonals, and a system of CLT-walls. The focus has been on the finite element analysis and global dimensioning of the different systems, which has been performed in «Autodesk Robot Structural Analysis 2020». All key parts of the calculation have been checked by hand calculations to validate the results. The results show that the piles are close to fully utilized. Most of the piles have larger calculated capacities and the capacity of piles increases with time, so it is likely that the piles can take on a greater load. The results from the acceleration analyzes show that all options with rooftop extensions are above the limit for what is allowed for residential use, but below the limit for office buildings. If it is approved in an agreement in the same way as carried out in the “Mjøstårnet”, it will be possible to exceed the limit values. The calculations show that an extension of up to three floors can be justified in the acceleration calculations. The thesis concludes that it will be feasible to extend with up to three stories from a structural point of view. The requirements for global deformation are met by a good margin, and a three-story structure gives the underlying construction a vertical load increase of 20-25 %. The «post and beam»-system is considered the best solution, based on results from vertical load and deformation calculations. In addition, there is less uncertainty about the modeling as well as how the forces are distributed in the building. The system with CLT gives lower acceleration, but due to the uncertainty of the modeling, greater vertical load and bigger deformations, it is considered to be a secondary solution.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titlePåbygg av tre i høyden på Sentralbygg 1
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel