Show simple item record

dc.contributor.advisorBecker, Mike Denis
dc.contributor.authorHellan, Mats
dc.contributor.authorKrishnapala, Krishan
dc.contributor.authorLarsen, Henrik André
dc.contributor.authorSørensen, Sander
dc.date.accessioned2021-09-14T17:18:42Z
dc.date.available2021-09-14T17:18:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80215350:80588226
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777259
dc.description.abstractProblemstillingen i denne oppgaven er hva er Mowi verdt per 31.12.2020? I løpet av dette semesteret har vi fått innblikk i hvordan et selskap av så stort omfang driftes, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes. Ved å benytte års- og kvartalsrapporter, ulike artikler, dokumenter, pensumbøker og nyheter har vi klart å samle inn relevant data som er brukt til å analysere Mowi. Aksjeprisen som er fastsatt i oppgavens konklusjon er et resultat av innhentet data og prognoser mellom 2015-2025. Oppgavestrukturen er lagt opp slik at man først får ett innblikk i Mowi sin historie hvor de med stabil vekst og tilfredsstillende drift har opparbeidet seg en global markedsandel på hele 20% og dermed er ledende produsent av atlantisk laks. Videre har vi gjort en strategisk analyse av Mowi ved å benytte kjente strategiske verktøy som PESTEL , Porters 5 konkurransekrefter, VRIO og SWOT . I den oppsummerende SWOT analysen er det flere mikro- og makroøkonomiske faktorer som kan endre dagens bilde. Etter den strategiske analysen gjennomfører vi en regnskapsanalyse av selskapet. Fra analysen fremgår det at Mowi har en sunn kapitalstruktur med stabilitet i balansen mellom egenkapital og gjeld. Både selskapets likviditet og soliditet viser til stabile nivåer, selv om lønnsomheten har hatt en svak negativ trend i løpet av de siste fem årene. Videre i den finansielle analysen av oppgaven benytter vi den fundamentale Discounted Cash Flow-metoden og en komparativ multippel analyse. Ved å kombinere de to verdsettelsesmetodene estimerer vi en aksjekurs på 186,33. Tar vi utgangspunkt i den egentlige aksjekursen, som var på 190,72 per 31.12.2021 er konklusjonen at aksjen er overpriset. Avslutningsvis belyser vi noen kritikkverdige forhold ved verdsettelsen som kan ha påvirket validiteten til estimatet.
dc.description.abstractThe problem to be addressed in this paper is what is Mowi worth per 31.12.2020? During this semester we have gotten insight into how such a big company is operated, and what possibilities and opportunities that exist in the market. By researching annual and quartal rapports, different articles and documents, textbooks, news, and more we have been able to collect relevant data which is used to analyze Mowi. The stock price which is concluded in the conclusion is a result of collected data and forecasts between 2015-2025. The structure of the paper is made in a way that firstly gives insight into Mowi's history where they with stable growth and satisfying operations have obtained a global market share of 20% and are thereby the leading producer of Atlantic salmon. Furthermore, we have worked with a strategic analysis of Mowi by using familiar strategic tools, such as PESTEL, Porter's 5 forces, VRIO and SWOT. In the summarizing SWOT analysis, we notice that many micro- and macroeconomic factors can affect the current economic situation. After the strategic analysis, there will be a financial statement analysis. From the analysis, we can see that Mowi has an acceptable capital structure with a stable balance sheet in terms of equity and debt. Both the company’s liquidity and solidity show stable levels, even though profitability for the last 5 years has been on a weak negative trend. In addition, in the financial statement analysis, we are using the fundamental DCF-method and the relative valuation method. By combining these two valuation methods, we have estimated the stock price to be NOK 186,33. By comparing with the market share price, which was 190,72 per 31.12.2020, our conclusion is that the stock is overpriced. Lastly, we present and discuss some criticism of the valuation that can affect the validity of the estimate.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Mowi ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record