Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorDreier, Ragnar
dc.contributor.authorEide, Magnhild Berget
dc.contributor.authorMorkemo, Rikke
dc.date.accessioned2021-09-14T17:18:10Z
dc.date.available2021-09-14T17:18:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80218484:80743967
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777244
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Impulse Treningssenter AS for perioden 2015 til 2019. Treningssenterbransjen har hatt en økning de siste årene og har sett vekst i antall kunder. Det vil derfor være interessant å se hvordan lønnsomheten til bedriften har utviklet seg. I oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse og en strategisk analyse. I regnskapsanalysen har vi studert nøkkeltall innenfor finansiering, likviditet, soliditet og lønnsomhet. Totalt sett har bedriftens finansiering og likviditet hatt en positiv utvikling i perioden, mens soliditeten har hatt en negativ utvikling. Nøkkeltallene for lønnsomhet er svært gode gjennom hele perioden, til tross for en nedgang i 2016. I den strategiske analysen har vi gjennomført en SWOT-analyse for å kartlegge Impulse sine styrker og svakheter, samt muligheter og trusler. Her kommer det fram at Impulse har klart å kapre en nisje i markedet gjennom å tilby en lav pris, lange åpningstider og mange lokaler. Vi ser også at Impulse Treningssenter har mange sterke konkurrenter og at markedet har utfordringer tilknyttet Covid-19. Vi har også valgt å sammenligne utvalgte nøkkeltall med 3T, som er en stor konkurrent i samme bransje. Bakgrunnen for å gjennomføre en benchmarking er for å kunne danne oss et enda bedre bilde av hvordan Impulse har gjort det i perioden. Vi har konkludert med at lønnsomheten til Impulse har vært svært god i perioden, til tross for en nedgang i 2016. Det vil likevel være usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i fremtiden. Konsekvensene av Covid-19 vil ikke komme fram i denne oppgaven, men vil likevel være viktig å vurdere med tanke på hva Impulse vil møte fremover.
dc.description.abstractIn this thesis we have carried out a profitability analysis of Impulse Treningssenter AS for the period of 2015 to 2019. The fitness center industry has increased in size over the recent years and has seen a growth in the number of customers. It will be interesting to see how the profitability of the company has developed during this time. We have carried out an accounting analysis and a strategic analysis. In the accounting analysis we have studied key figures in financing, liquidity, solidity and profitability. Overall, the company's financing and liquidity has had a positive development during the period, while the solidity has seen a negative development. The key figures for profitability are very good throughout the period, despite a decline in 2016. In the strategic analysis, we conducted a SWOT analysis to map Impulse's strengths, weaknesses, opportunities and threats. From this analysis we observed that Impulse has managed to capture a niche in the market by offering a low price, long opening hours and many gyms. Impulse has many strong competitors and the market has challenges associated with Covid-19. We have chosen to compare selected key figures with 3T, which is a major competitor in the same industry. The background for conducting a benchmarking is to be able to form an even better picture of how Impulse has performed during the period. We have concluded that Impulse's profitability has been very good during the period, despite a decline in 2016. There will still be uncertainty associated with economic developments in the future. The consequences of Covid-19 cannot be included in this thesis, but will nevertheless be important when assessing what Impulse could face in the future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Impulse Treningssenter AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record