Show simple item record

dc.contributor.advisorHitland, Synnøve
dc.contributor.authorCifci, Suzan
dc.date.accessioned2021-09-14T17:17:41Z
dc.date.available2021-09-14T17:17:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:64223974:36344442
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777226
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et forskningsbidrag som undersøker høyt utdannede kvinner med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og deres suksessfulle karriereutvikling i relevant arbeidsmarked. Problemstillingen er "Høyt utdannede minoritetskvinner – hva kan vi lære av deres vellykkede karriereutvikling?" Tre forskningsspørsmål har blitt utarbeidet for å belyse problemstillingen: «Hvordan opplever høyt utdannede kvinner med minoritetsbakgrunn arbeidsmarkedet og rekrutteringsprosesser?», «Hvordan opplever høyt utdannede kvinner med minoritetsbakgrunn sin nåværende arbeidssituasjon?» og «Hvilke forventninger og karrieremuligheter har disse kvinnene for å komme videre i karrieren?» For å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene er det benyttet en kvalitativ casestudie med en abduktiv tilnærming. Det ble gjennomført semi-strukturerte dybdeintervju, med et utvalg som består av åtte ikke-vestlige minoritetskvinner. Disse kvinnene har såkalte mellomnivå stillinger i ulike store og hierarkiske organisasjoner i Trondheim. Det teoretiske rammeverket består av teorier som belyser forhold på arbeidsmarkedet, samt Joan Acker sin teori om inequality regimes som handler om prosesser ved organisasjoner som skaper ulikheter. Hovedfunnene viser at det er flere faktorer som har påvirket karriereutviklingen til kvinnene. Kvinnene har vært målbevisst i sin karrierevei, og har investert i høyere utdanning og i å utvikle språkferdigheter. Oppvekst og familiære forhold virker å ha en retningsgivende effekt på karriereutviklingen. Sosiale nettverk fremstår som spesielt viktig ved oppstart av karrieren. Jo høyere opp kvinnene er i organisasjonen, jo mer viser kompetanse og ferdigheter å ha betydning. Sosiale relasjoner på arbeidsplassen blir derimot påvirket. Kvinnene opplever at de har karrieremuligheter på lik linje som alle andre, men ingen av de har ambisjoner om å bli ledere selv blant de som har doktorgrad.
dc.description.abstractThis master's thesis is a research contribution that examines highly educated women with non-Western minority background and their successful career development in a relevant field. The thesis statement is “Highly educated minority women – what can we learn from their successful career development?” Three research questions have been prepared to shed light on the statement: “How do highly educated women with minority background experience the labour market and recruitment processes?”, “How do highly educated women with minority background experience their current working situation?”, and “How do the women experience their career opportunities in order to advance in their careers?” To answer the thesis statement and the research questions, a qualitative case study with an abductive approach has been used. Semi-structured in-depth interviews were conducted, with a sample size consisting of eight non-Western minority women. These women have so-called mid-tier or above positions in various large and hierarchical organizations in Trondheim. The theoretical framework consists of theories that shed light on conditions on the labour market, as well as Joan Acker's theory of inequality regimes that looks at the processes in organisations that create inequalities. The main findings show that there are several factors that have influenced the career development of the women. They have been purposeful in their career paths, and have invested in higher education and in developing their language skills. Their upbringing and family relationships seem to have had a guiding effect on career development. Social networks appear to be especially important when starting a career. The higher up the women are in the organisation, the more competence and capabilities show to be important. Social relationships in the workplace, on the other hand, are affected. The women experience that they have career opportunities on an equal footing with everyone else, but none of them have ambitions to become leaders even among those who have a doctorate.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHighly educated minority women: What can we learn from their successful career development?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record