Show simple item record

dc.contributor.advisorGustafsson, Ove
dc.contributor.authorMichelsen, Marthe
dc.contributor.authorOlden, Marit I.
dc.date.accessioned2021-09-14T17:17:19Z
dc.date.available2021-09-14T17:17:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685176:61499078
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777214
dc.description.abstractKunnskap anses i dag som en av de viktigste ressursene en organisasjon har. På bakgrunn av nyere forskning som tilsier at Web 2.0-teknologi kan bidra til nye og bedre løsninger for deling og utvikling av kunnskap, har vi valgt å se nærmere på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på sosiale medier i organisasjoner. Denne masteravhandlingens overordnede problemstilling er «Hvorfor bør DNB benytte Workplace til kunnskapsdeling, og hvordan kan Workplace bidra til kunnskapsutvikling». For å svare på problemstillingen har vi utviklet tre forskningsspørsmål: 1. På hvilken måte kan aktivitet på Workplace bidra til kunnskapsutvikling i DNB? 2. Hvordan oppfatter ansatte Workplace som informasjonsverktøy for å tilegne seg ny kunnskap? 3. Hvilke gevinster kan DNB oppnå ved bruk av Workplace for kunnskapsdeling? Vi har gjennomført en kvalitativ casestudie av DNB ASA hvor vi kombinerer både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling for å besvare de ulike forskningsspørsmålene. Datagenereringen er basert på primærdata fra observasjon på Workplace og dybdeintervju og sekundærdata fra DNB sin egen spørreundersøkelse samt statistikk fra Workplace. I tillegg benyttes arkivdata og tidligere forskning der det er relevant. Funnene vi gjør diskuteres i lys av teori om affordance, SEKI-modellen og gevinster ved informasjonssystem. Vår studie indikerer at DNB bør fortsette å benytte Workplace til kunnskapsdeling for å kontinuerlig bygge kunnskapskapital med bakgrunn av at kunnskap er deres viktigste ressurs. Videre ser vi at Workplace utløser gevinster gjennom kortere avstander og at Workplace synliggjør informasjon og kunnskap som kan brukes som beslutningsgrunnlag. Workplace bidrar til kunnskapsutvikling på ulike måter, først og fremst gjennom affordance for synlighet og varighet ved at ansatte har mulighet til å observere innlegg og andres dialog. Vi ser at det er mulig for organisasjonen å tilrettelegge for kunnskapsutvikling i ulike «rom» på Workplace. Kunnskapsrom kan oppstå både på grupper med klare formål, men også i tråder under ulike innlegg hvor ledere og nøkkelpersoner inviterer til dialog og diskusjon.
dc.description.abstractKnowledge is considered as one of the most important resources in organizations. Recent research indicates that Web 2.0 technology can contribute to new and better solutions for knowledge sharing and knowledge creation in organizations. For that reason, we will take a closer look at knowledge sharing and knowledge creation on enterprise social media. The main question for this thesis is "Why should DNB use Workplace for knowledge sharing, and how can Workplace contribute to knowledge creation?". To answer the main question, we have developed three research questions: 1. How can activity on Workplace contribute to knowledge creation in DNB? 2. How do employees perceive Workplace as an information tool for acquiring new knowledge? 3. What benefits can DNB achieve by using Workplace for knowledge sharing? We have conducted a qualitative case study of DNB ASA where we combine both qualitative and quantitative data collection in order to answer the research questions. Our data generation is based on primary data from Workplace observation and in-depth interviews, as well as secondary data from DNB's own survey and statistics from Workplace. In addition, archive data and previous research are used where relevant. Our findings, together with the theory of affordance, the SEKI model and the gains of information systems, have been used for analysis and discussion. In the end we have come to a conclusion on our main question. Given knowledge is the most important resource in DNB, the organization should continue to use Workplace for knowledge sharing to consciously build knowledge assets. We find that Workplace trigger gains through shorter distance and highlights information and knowledge that can be used as a basis for decision making. Workplace contributes to knowledge creation in various ways. First through the affordance for visibility and permanence by allowing employees to observe other peoples dialogue. We find that it is possible to facilitate knowledge creation in various “places” on Workplace. Places for knowledge sharing and creation can arise both in groups with clear purpose, and in threads below different posts where managers and key personnel invite to dialogue and discussion.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKunnskapsdeling og kunnskapsutvikling ved bruk av sosiale medier i organisasjoner – en casestudie av DNB ASA og Workplace
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record