Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.advisorBjørnåli, Ekaterina S.
dc.contributor.authorMetlid, Mathias
dc.contributor.authorOttersen, Vetle Andre Krohn-Olsen
dc.date.accessioned2021-09-14T17:16:27Z
dc.date.available2021-09-14T17:16:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685251:60979150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777191
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI studien «Optimalisering av To-hendighet i Utvikling og Produksjon hos Powel AS og Strukturplast AS» har det blitt undersøkt hvordan bedriftene Powel AS og Strukturplast AS kan oppnå best mulig balanse mellom produksjon og utvikling, og hvordan dette bidrar til bedriftenes strategiske vekst. Organisasjonens evne til å være effektiv i å håndtere daglig drift, samtidig som organisasjonen skal utvikle nye løsninger er utfordrende. Ved å gjøre en parallell studie av Powel AS og Strukturplast AS, er det sett på hvordan overordnet strategi, ledelsesfilosofi og individene kan bidra til best mulig balansering av produksjon og utvikling. For å undersøke hvordan Powel AS og Strukturplast AS kunne optimalisere utforskning og utnyttelse, ble det gjennomført en kvalitativ parallell studie. Det ble gjort dybdeintervjuer gjennom en digital langsvarsundersøkelse. Det ble utført 13 intervjuer med ansatte i både utviklings- og produksjons/konsulent-avdeling i Powel AS og Strukturplast AS. Funnene i studien tyder på at selskapene har oppdelt to-hendighet, som vil si at utnyttelse og utforskning skjer som to avhengige prosesser, og at de foregår samtidig. Utforskning og utnyttelse blir balansert gjennom delegering av myndighet og kommunikasjon gjennom digitale kommunikasjonsplattformer. Det blir også balansert ved videreutvikling av produkter og prosesser, og ved at ledelsen definerer en klar rollefordeling ved hjelp av blant annet medarbeidersamtaler og klare stillingsbeskrivelser. Funnene viser at nyansettelser og stillinger som jobber i utviklingsavdelingen og produksjonsavdelingen, bidrar til optimalisert to-hendighet. Funnene i studien viser at to-hendigheten i organisasjonene kan forbedres ved å begrense ulikhetene mellom avdelingenes systemer, kultur, kompetanse og prosesser. Endringer må kommuniseres hyppig ved for eksempel overleveringsnotater og orienteringsmøter. På ledelse- og organisasjonsnivå er det viktig å etablere en motivasjon for å lykkes mot individene, og muliggjøre selvutvikling gjennom tilrettelegging og kommunikasjon.
dc.description.abstractIn the study "Optimization of Ambidexterity in Development and Production at Powel AS and Strukturplast AS", it has been investigated how the companies Powel AS and Strukturplast AS can achieve the best possible balance between production and development, and how this contributes to the strategic growth of the companies. The organization's ability to be effective in managing day-to-day operations, while at the same time developing new solutions, is challenging. By doing a comparative study of Powel AS and Strukturplast AS, it is considered how overall strategy, management philosophy and the individuals can contribute to the best possible balance of production and development. To investigate how Powel AS and Strukturplast AS could optimize exploration and utilization, a qualitative comparative study was conducted. In-depth interviews were conducted through a digital long-range survey. 13 interviews were conducted with employees in both the development and production / consultancy departments in Powel AS and Strukturplast AS. The findings of the study indicate that the companies have split ambidexterity, which means that exploitation and exploration take place as two dependent processes, and that they take place simultaneously. Exploration and exploitation are balanced through delegation of authority and communication through digital communication platforms. It is also balanced by the further development of products and processes, and by the management defining a clear division of roles by the means of employee interviews and clear job descriptions. The findings show that new hires with positions working both in the development department and the production department contribute to optimized ambidexterity. The findings of the study show that the ambidexterity in the organizations can be improved by limiting the differences between the department's systems, culture, expertise, and processes. Changes must be communicated frequently by, for example, handover notes and briefings. At the leadership and organizational level, it is important to establish a motivation to succeed towards the individuals, and to enable self-development through facilitation and communication.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleOptimalisering av To-hendighet i Utvikling og Produksjon hos Powel AS og Strukturplast AS
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel