Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Inger Johanne
dc.contributor.authorBjerkan, Mats Oliver
dc.contributor.authorFalstad, Thomas Størset
dc.date.accessioned2021-09-14T17:15:54Z
dc.date.available2021-09-14T17:15:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685018:61488044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777174
dc.description.abstractTema for denne studien er hvitvasking i banksektoren. Bakgrunn for valg av tema er et stadig økende fokus på anti-hvitvaskingsarbeid. De siste årene har vi sett flere medieoppslag om store nordiske banker som er blitt brukt for å hvitvaske penger. Antall saker sendt over til Økokrim er stigende for hvert år, og bare i 2019 ble det sendt 11 000 saker. Hvitvasking kan ha store konsekvenser både for de som utøver hvitvasking, men også for hele velferdsstaten, finanssektoren og økonomiens virkeområde. Det kan bidra til tapt omdømme og tillit for finanssektoren og staten, tapte velferdsgoder, og terrorfinansiering (Finanstilsynet, 2019b). Problemstillingen er: Hvordan arbeider DNB for å redusere hvitvasking? Studiens teoretiske rammeverk består av økonomisk styringsteori, endringsteori og institusjonell teori. Masteroppgaven er en kvalitativ casestudie av bedriften DNB ASA. For å belyse problemstillingen har vi tatt i bruk to ulike metodiske tilnærminger for å generere data. Den første metodiske tilnærmingen er dokumentstudier av lovverk fra norske myndigheter, EU og Financial Action Task Force. Disse er tatt i bruk for å få en forståelse av hvilke lovmessige krav DNB må forholde seg til. Videre er det gjennomført intervjuer med 8 ansatte i DNB i ulike nivåer og forretningsområder for å få deres perspektiver på arbeidet med anti-hvitvasking. Våre funn indikerer at DNB benytter alle Anthony’s (1965) tre styringsnivå, strategisk planlegging, administrativ planlegging og operasjonell kontroll. Selv om det ble påbegynt en treårig handlingsplan i 2015 er dette et kontinuerlig endringsprosjekt som har tatt form som en flytende organisatorisk prosess. En del av denne endringen kommer fra eksterne forhold og press fra omgivelsene. Dette gjelder både kontrollorgan som Finanstilsynet og Økokrim, men også av opinionen til kunder som DNB er avhengige av i sin drift. DNB har et sterkt fokus på å minimere operasjonell risiko i sin drift. Som følge av at DNB som bank er del av et organisatorisk felt har dette hatt påvirkning på organisasjonen. Vi ser tegn til at organiseringen er påvirket av homogenisering innenfor dette feltet.
dc.description.abstractThe topic of this study is money laundering in the banking sector. The background for the choice of topic is an ever-increasing focus on anti-money laundering work. In recent years we have seen several media reports about large Nordic banks being used to launder money. The number of cases reported to Økokrim is increasing every year and in 2019 11,000 cases were reported. Money laundering can have major consequences for the entire welfare state, the financial sector, and the economy. It can contribute to a loss of reputation in the financial sector, lost welfare benefits, and terrorist financing. (Finanstilsynet, 2019b). We have formulated the following research question: How does DNB work to reduce money laundering? The study’s theoretical framework consists of economic management theory, management accounting change theory, and institutional theory. This master thesis is a qualitative case study of DNB ASA. To elucidate the problem, we have adopted two different methodological approaches to generate data. The first approach is a document study of legislation from the Norwegian authorities, the EU, and the Financial Action Task Force. These are used to gain an understanding of what statutory requirements DNB must comply with. Furthermore, we have conducted interviews with eight employees in different ranks and business areas at DNB to gain their perspectives on anti-money laundering work. Our findings indicate that DNB uses Anthony’s (1965) three levels of management, strategic planning, administrative planning and operational control Although a three-year plan was initiated in 2015, our study finds that this is a continuous project that is characterized as a fluid organizational process. Part of this change comes from external conditions and pressure from the surroundings. This applies to both authorities such as Finanstilsynet and Økokrim, but also the opinion of stakeholders. DNB has a strong focus on minimizing operational risk in its operations. As a result of DNB being part of an organizational field, this has had an impact organization and we see evidence that the organization is affected by homogenization within this field.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvitvasking i banksektoren
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record