Show simple item record

dc.contributor.advisorFjellvær, Hilde
dc.contributor.authorBøifot, Kristine
dc.contributor.authorSkare, Kristine
dc.date.accessioned2021-09-14T17:15:18Z
dc.date.available2021-09-14T17:15:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55685176:61313202
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777159
dc.description.abstractEn rekke organisasjoner anser i dag etableringen av globale virtuelle team (GVT) som nødvendig for å imøtekomme forutsetningene til et dynamisk samfunn med stadig større krav. Denne masteravhandlingen retter søkelyset mot hvordan organisasjoner kan dra nytte av slike team ved å tilrettelegge for kunnskapsdeling mellom teammedlemmer som er spredt over store geografiske områder. Dette belyses gjennom følgende problemstilling: «Hvilke faktorer virker fremmende og hemmende for kunnskapsdeling i globale virtuelle team?» For å besvare problemstillingen har vi utviklet to forskningsspørsmål: 1. «Hvilken opplevelse har teammedlemmene av kunnskapsdeling på tvers av tidssoner, geografiske områder og kulturer?» 2. «Hvordan påvirker organisatoriske betingelser teknologianvendelsen og kunnskapsdelingen i globale virtuelle team?» Studien tar utgangspunkt i to GVT i et verdensomspennende selskap. Oppgaven baseres på et kvalitativt forskningsdesign, der vi har gjennomført 14 dybdeintervjuer med teammedlemmer fra fem avdelinger i fire land og tidssoner, spredt over tre kontinenter. Dokumentstudier og funnene fra dybdeintervjuene utgjør studiens empiriske grunnlag. Dette, i kombinasjon med teori om GVT, kunnskapsdeling, tilknytning og kultur, danner grunnlaget for analysen og diskusjonen, som til slutt fører oss til konklusjonen på den overordnede problemstillingen. Studiens funn tyder på at kunnskapsdeling i GVT påvirkes av en rekke faktorer, slik som relasjoner, kulturelle ulikheter, samt strukturelle forutsetninger. Dette fører til at kunnskap nødvendigvis ikke deles, selv om teammedlemmene anser det som essensielt for å lykkes. Funnene viser at de strukturelle faktorene har størst påvirkning på hvorvidt kunnskapsdeling finner sted, og det er derfor nødvendig at beslutningstakerne forstår hvordan de kan legge til rette for kunnskapsdeling i en global og virtuell setting. I denne sammenheng er det nødvendig å etablere åpne og lett tilgjengelige kommunikasjonsområder, at det oppmuntres til relasjonsbygging mellom teammedlemmene, samtidig som at tidsrammen må gjenspeile arbeidets kompleksitet. Dette vil være avgjørende for at organisasjoner skal dra nytte av den unike kompetansen som finnes i GVT, slik at de lykkes i å oppnå innovasjon og konkurransefortrinn.
dc.description.abstractToday, several organizations consider the establishment of global virtual teams (GVT) a necessity to meet the conditions of a dynamic society with ever-increasing demands. This master’s thesis focuses on how organizations can benefit from such teams by facilitating knowledge sharing among team members spread across large geographical areas. This is investigated through the following main question: «What factors promote and inhibit knowledge sharing in global virtual teams?» To answer the main question, we have developed two research questions: 1. «What experience do team members have of knowledge sharing across time zones, geographic areas and cultures?» 2. «How do organizational conditions affect technology use and knowledge sharing in global virtual teams?» The study is based on two GVTs in a multinational company. The thesis is based on a qualitative research design, in which we conducted 14 in-depth interviews with team members from five departments in four countries and time zones, spread over three continents. Document studies and the findings from the in-depth interviews form the empirical basis of the study. This, in combination with theory of GVT, knowledge sharing, bonding and culture, forms the basis for the analysis and discussion, which leads us to the conclusion of the main question. The findings indicate that knowledge sharing in GVT is influenced by several factors, such as relationships, cultural inequalities, as well as structural assumptions. Therefore, knowledge is not necessarily shared, although team members consider it as essential to succeed. The findings show that the structural factors have the greatest influence on whether knowledge sharing takes place, and it is therefore necessary for the decision-makers to understand how they can facilitate knowledge sharing in a global and virtual setting. In this context, it is necessary to establish open and easily accessible communication environment, encouraging relationship building between team members, and ensure that timeframes are well-suited to the complexity of the work. This will be crucial for organizations to take advantage of the unique expertise that exists in GVTs, so that they succeed in achieving innovation and competitive advantage.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKunnskapsdeling i globale virtuelle team
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record