Show simple item record

dc.contributor.advisorWesteren, Knut Ingar
dc.contributor.advisorJakobsen, Tor Georg
dc.contributor.authorDolmseth, Elin Johanne
dc.date.accessioned2021-09-14T17:15:00Z
dc.date.available2021-09-14T17:15:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55684136:58109712
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777148
dc.description.abstractTidligere forskning viser at kommunestyrerepresentanter i det store og hele er fornøyd med kommunens tjenesteyting. I denne oppgaven undersøker jeg om enkelte individuelle bakgrunnsfaktorer hos kommunestyrerepresentanter og om kommunestyre-representanters syn på forholdet mellom politisk og administrativt nivå er statistisk signifikant med representanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud. Teori og empiri om demokratisk styring og om forholdet mellom politisk og administrativt nivå danner grunnlaget for undersøkelsene. Et positivistisk ståsted med en deduktiv tilnærming og et kvantitativt forskningsdesign er lagt til grunn for oppgaven. Mottatt anonymiserte data fra KS sin Lokaldemokratiunder-søkelse 2017/2018 utgjør datagrunnlaget. Regresjonsanalyse ved bruk av flernivåmodell og estimeringsteknikken Maximum Likelihood er bruk for å analysere datamaterialet. Analysen viser statistisk signifikans mellom kommunestyrerepresentanters alder og deres fornøydhet med kommunens tjenestetilbud. Representanter som er eldre enn 40 år er mer fornøyde med kommunens tjenestetilbud enn representanter under 40 år. Aller mest fornøyd er representanter mellom 40 og 50 år. Også medlemskap i formannskapet viser statistisk signifikans med kommunestyrerepresentanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud. Mest fornøyde er faste medlemmer i formannskapet, men også representanter som er vara til formannskapet er mer fornøyde med kommunens tjenestetilbud enn øvrige kommunestyrerepresentanter. Kommunestyrerepresentanters kjønn, arbeidsplass, antall valgperioder i kommunestyret, og partitilhørighet viser ikke statistisk signifikans med representanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud. Tre skoler som handler om forholdet mellom politisk og administrativt nivå er lagt til grunn for å undersøke om kommunestyrerepresentanters forhold til kommunens administrasjon er statistisk signifikant med deres fornøydhet med tjenestetilbudet: Separasjonsskolen, som står for et tydelig skille mellom politisk og administrativt nivå, Den politiske skolen, som innebærer et tett forhold mellom politisk og administrativt nivå der administrasjonen er sterkt involvert i alle fasene i en politisk prosess (motstykket til separasjonsskolen) og Interaksjonsskolen / Teori om komplementaritet. Denne skolen ligger mellom Separasjonsskolen og Den politiske skolen og mener at politisk og administrativt nivå skal ha et sunt forhold seg imellom der det foregår påvirkning, samarbeid og overlapping samtidig som nivåene har gjensidig respekt for hverandres roller og integritet seg imellom. Den Politiske skolen er ikke statistisk signifikant med kommunestyrerepresentanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud. Undersøkelsen indikerer at praktisering av både Separasjonsskolen og Interaksjonsskolen / Teori om komplementaritet sine ideer fører til kommunestyrerepresentanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud, men det er ikke er mulig å konkludere med en av disse to skolene. Konklusjonen blir derfor at sannheten synes å ligge et sted mellom disse skolene: Praktisering av en kombinasjon av Separasjonsskolen og Interaksjonsskolen / Teori om komplementaritet sine ideer i forholdet mellom politisk og administrativt nivå fører til kommunestyrerepresentanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud. I denne praktiseringen er det viktigst at politisk nivå utøver politisk styring og får informasjon om kommunens virksomhet.
dc.description.abstractPrevious research studies have shown that municipal council representatives are in general satisfied of the municipality's service activities. In this thesis, it is examined if certain individual background factors among municipal council representatives and their views on the relationship between political and administrative levels are statistically significant in this respect. The study is based on theories and empirical data related to democratic governance and the relationship between political and administrative levels. A positivistic point of view using a deductive approach and a quantitative research design is the basis for the analyses performed. Received anonymised data from KS's «Lokaldemokratiundersøkelse» (Local Democracy Study) 2017/2018 constitute the data basis. Regression analysis using the multilevel model and the Maximum Likelihood estimation technique are applied on the data material available. The analyses made shows that there is a statistical significance between the age of municipal council representatives and their satisfaction of the municipality's services. Representatives older than 40 years are more satisfied than younger ones. Most satisfied are representatives between the ages of 40 and 50. Membership in the presidency also shows statistical significance with the satisfaction of municipality's services. Most satisfied are permanent members of the presidency, but also deputy members are more satisfied than other municipal council representatives. The gender, local work site of municipal council representatives, the number of election periods in the municipal council, and political party membership do not show statistical significance with their satisfaction of the municipality's services. Three «schools» regarding the relationship between political and administrative levels are applied for examining if municipal council representatives relationship with the municipal administration is statistically significant with their satisfaction with the municipality’s services: - the Separation School, advocating a clear distinction between the political and administrative level. - the Political School, involving a close relationship between political and administrative levels where the administration is strongly taking part in all phases of a political process (the counterpart of the Separation School). - the School of Interaction/Theory of Complementarity. This school presumes that the political and administrative levels have a fruitful relationship including influence, cooperation and overlap, and also that the levels have mutual respect for each other's roles and integrity among themselves. The Political School is found not to be statistically significant with municipal council representatives satisfaction with the municipality's services. The study indicates that the practice of both the Separation School and the School of Interaction / Theory of Complementarity's ideas leads to municipal council representatives satisfaction with the municipality's services, but it is difficult to give precedence to one of them. The conclusion, therefore, is that the practice of a combination of the ideas of Separation School and the School of Interaction/Theory of Complementarity in the relationship between political and administrative level ensures municipal council representatives' satisfaction with the municipality's services. In this practice, it is most important that the political level exercises political governance and receives information about the municipality's activities.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKommunestyrerepresentanters fornøydhet med kommunens tjenestetilbud: Påvirket av representanters individuelle bakgrunnsfaktorer og forholdet til administrasjonen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record