Show simple item record

dc.contributor.advisorTorvik, Ragnar
dc.contributor.authorTotorp, Hanna
dc.contributor.authorMagnussen, Maria Victoria
dc.date.accessioned2021-09-14T17:14:04Z
dc.date.available2021-09-14T17:14:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83798499:37444781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777123
dc.description.abstractMange norske investorer har inntekter direkte eller indirekte knyttet til oljenæringen. I denne masteroppgaven ser vi på hvordan slike investorer kan sikre porteføljestabilitet gjennom finansielle valg, der porteføljen består av lønnsinntekter og aksjeinvesteringer. For å undersøke dette har vi valgt ulike indekser og fond til å representere det norske og det globale aksjemarkedet i perioden 2010-2020. Vi tester disse i regresjonsanalyser mot endring i oljeprisen, Brent Crude og ønsker å klargjøre hvilke av de valgte markedene som påvirkes i størst grad. Videre undersøker vi om investering i grønn energi og valutasikring kan redusere volatiliteten i de norske investorenes porteføljer. Vi bruker verktøyene Stata og Excel. Vår teori er at for å oppnå høyest mulig stabilitet, bør en norsk investor som påvirkes av oljeprisfall investere i det globale aksjemarkedet. Dette er fordi det globale aksjemarkedet antakelig påvirkes i mindre grad av et oljeprisfall. Videre antar vi at dersom grønn og brun energi fungerer som substitutter, vil det være hensiktsmessig å tilføye grønne aksjer i porteføljen, for å sikre seg mot et oljeprisfall. Ved hjelp av tidsserieøkonometri finner vi at resultatene er i tråd med hypotesene våre. Det viser seg at svinginger i oljeprisen har større påvirkning på det norske enn det globale aksjemarkedet. Noe overraskende er det at ut i fra våre analyser bidrar valutasikring ikke til bedre porteføljeegenskaper. Det valutasikrede globale fondet viser seg å være mer sensitivt for oljeprisendringer, ha en tregere kursutvikling og en lavere snittavkastning enn sitt motstykke. Altså bør en norsk investor gjøre sine investeringer i det globale aksjemarkedet, uten å valutasikre. Videre finner vi at en endring i oljeprisen ikke har signifikant innvirkning på avkastningen i den grønne indeksen vi har valgt. Vi har dermed per i dag ikke grunnlag for å si at grønne aksjer bør tilføyes den norske investorens portefølje for å oppnå stabilitet.
dc.description.abstractMany Norwegian investors’ income is either directly or indirectly tied to the oil industry. In this master’s thesis we look at how such investors can ensure stability in their portfolios through financial decisions. The portfolio consists of the investor’s salary and an equity investment. In order to explore this we have chosen indices and funds to represent the Norwegian market and the global market spanning our chosen period, 2010-2020. We use regression analyses to test how the markets respond to changes in the Brent spot price. We aim to bring to light which of these will be affected to the greatest extent. We further the analysis by examining whether an alternative investment into green energy or currency hedging might reduce the volatility in the investor’s portfolio. Our chosen software are Stata and Excel. We theorize that a Norwegian investor who is susceptible to falling oil prices should invest in the global stock market, in order to optimize stability. We believe this is the case because the global market is likely less vulnerable to oil price changes. Furthermore, we assume that if green and brown energies behave like substitutes, it might be worthwhile to add green stocks to the portfolio as a way to hedge against falling oil prices. Using timeseries econometrics we find that our results coincide with our hypotheses. It turns out that oil price fluctuations have a greater influence on the Norwegian stock market than the global one. Somewhat surprisingly, our results do not find that currency hedging contributes to improved portfolio performance. The currency hedged global equity fund displays more sensitivity to oil price changes, slower price progress, and lower average return than its counterpart. A Norwegian investor should therefore steer their investment toward the global market, without currency hedging. We also find that an oil price change has no significant effect on returns in our chosen green index. Thus we presently have no basis to state that green shares should be added to the portfolio if the investor aims to achieve stability.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan norske investorer skjerme seg mot oljeprisrisiko?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record