Show simple item record

dc.contributor.advisorPrestmo, Joakim Blix
dc.contributor.authorIsaksen, Mats
dc.date.accessioned2021-09-14T17:13:47Z
dc.date.available2021-09-14T17:13:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83798499:35011048
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777109
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFinansmarkedene bør prise aktiva korrekt. Kun da utøver markedene sin økonomiske hensikt med å effektivt allokere kapital til verdiskapende investeringer, og risiko til de investorene som er villige til å bære den. Følgelig er markedseffektivitet viktig for både forretninger, kapitalforvaltere og myndigheter. Derimot ser det ut som at resultatene fra tidligere empirisk forskning om markedet i Norge er kontroversiell i forhold til markedseffisienshypotesen (EMH). Denne oppgaven ønsker å bidra til ved å fremlegge nye bevis om forutsigbarheten til avkastningen på Oslo Børs, representert ved OBX indeksen. Datasettet består av ukentlige observasjoner på OBX fra og med 2000 til og med 2020, samt eksogene variabler herunder internasjonale børsindekser, valutakurser, råvarepriser og tekniske indikatorer. Datasettet er delt i treningsutvalg fra 2000 til 2015, med gjenværende som testutvalg. 77 760 ulike økonometri-modeller og 2 400 nevrale nettverk er spesifisert med hensyn til treningsutvalget. Deretter er fire modeller, to fra hver kategori, selektert ved hjelp av Akaike og Bayes’ informasjonskriteria. Selvstendig predikerer de selekterte modellene avkastningen i test dataen en-uke-fram ved å rulle framover og oppdatere estimatene for hvert steg som realiseres. Det er også designet en kombinert hybrid modell som ens estimat tilsvarer gjennomsnittet til de øvrige fire modellene. Nøyaktighetstester er anvendt for å nyansere treffsikkerheten mellom modellene, og de er sammenlignet med en naiv prediksjonsmodell. Økonometrimodellen selektert av Akaikes informasjonskriteria viser seg å være best egnet til å predikere OBX. Retningssignalene fra modellen er simulert i tre handelsstrategier av OBX. Transaksjonene er justert for imaginære kostnader. Den risikojusterte avkastningen er sammenlignet mot en kjøp-og-hold strategi. En av strategiene belønner investorene med overlegen risikojustert avkastning, men resultatene er ikke signifikant forskjellig fra kjøp-og-hold strategien. De empiriske resultatene beviser ikke at det norske markedet er ineffisient.
dc.description.abstractFinancial markets ought to price equity and other assets correctly. Only then may the markets fully serve their economic purpose by efficiently allocating capital to the investments that create value and risk to those investors willing to bear it. Consequently, the efficiency of financial markets is of substantial importance for corporations, asset managers and regulators. Albeit the empirical research in the Norwegian market seems controversial with the Efficient Market Hypothesis (EMH). This thesis aims to contribute by adding new evidence about the Total Return Index (OBX) predictability on the Oslo Stock Exchange. The dataset consists of weekly observations from 2000 to 2020 of OBX and exogenous variables, including international stock indexes, currency rates, commodities, and technical indicators. The data are split for in-sample training from the year 2000 till 2015, and the remaining for out-of-sample testing. The in-sample data is used to fit 77 760 different econometric models and 2 400 neural networks. Four models, two of each class, are selected by the information criteria of Akaike and Bayes. The selected models individually out-of-sample forecast the returns of OBX one-week-ahead. The estimators are re-parameterised on a rolling origin for every newly realised datapoint. An ensembled hybrid model is also designed, whose forecast equals the average of the original four’s estimates. Performance tests are used to distinguish between the models, benchmarked against a naïve forecasting model. The econometric model selected by the Akaike criteria proves itself as the most accurate forecasting scheme. The directional signals from the preferred model are simulated with three trading strategies of OBX. The transactions are adjusted for artificial costs. The obtained risk-adjusted returns are examined relative to a buy-and-hold strategy. One of the strategies yields superior risk-adjusted returns, but not significantly different. Hence the empirical evidence does not prove that that the Norwegian market is inefficient.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Trial of Market Efficiency on the Oslo Stock Exchange
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record