Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorMedin, Nanna Brekke
dc.contributor.authorRømo, Christina
dc.date.accessioned2021-09-14T17:13:19Z
dc.date.available2021-09-14T17:13:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83798917:31566783
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777098
dc.description.abstractFergesektoren er en sentral del av transportnettverket langs kysten i Norge. For å krysse de mange fjordene og binde kystregionene sammen, trengs en fergesektor med en kvalitet og et tilbud som samsvarer med befolkningens etterspørsel. De siste årene har man sett en betydelig oppgang i billettprisene på ferger, og flere opposisjonspartier har tatt til orde for sterkt reduserte fergetakster for å sikre befolkningsvekst og næringsliv langs kysten. Et slikt forslag må ses i sammenheng med etterspørselen og prissensitiviteten til fergepassasjerene. Som del av den norske klimapolitikken er det innført flere økonomiske insentiver for kjøp av elbil. En av disse fordelene er redusert billettpris på fergen. En viktig avveining for staten er betydningen av miljøhensyn mot de eventuelle merkostnadene som fergerabattene for elbiler påfører fergesektoren, og dermed staten. I denne oppgaven analyserer vi etterspørselen etter fergetransport for personbiler, fordelt på to kjøretøygrupper. Vi ser på effekten av billettpriser for fossilbiler og elbiler, og hvordan etterspørselen påvirkes av både egen- og krysspris. Ved hjelp av et paneldatasett og en modell med faste sambandseffekter finner vi at fergeetterspørselen for elbiler er omtrent perfekt elastisk for egenprisen, og meget sensitiv for endringer i fossilbilprisen. Fergeetterspørselen for fossilbiler er derimot relativt uelastisk, både i egen- og krysspris. Videre analyserer vi også effekten av en økt andel elbiler i fylkene på fergeselskapenes inntekter. Her finner vi at fergeselskapene får kraftig reduserte inntekter når andelen elbiler øker. Siden fergesektoren allerede mottar subsidier fra det offentlige, vil inntektsreduksjonen resultere i et ytterligere statlig finansieringsbehov av fergesektoren.
dc.description.abstractFerries are an important part of the infrastructure along the Norwegian coastline. In order to cross the many fjords and connect the different coastal regions, the ferries need to be of a certain quality and supply to cover the public’s demand. In recent years, there has been an increase in the price of ferry tickets, and several opposing parties have argued for reduced ferry fares to ensure growth in the regions along the coast. Such a proposal must be seen in the context of the demand and need for ferry transport. As a part of Norwegian climate policy, several financial incentives have been introduced for the purchase of electric vehicles. One of these being reduced prices on ferry tickets. The government has to consider the importance of the environmental considerations against the additional costs the discounts for electric cars may impose on the ferry sector. The aim of this thesis is to analyze the ferry demand for cars, divided into two vehicle groups. We look at the effect of the fares for fossil fuel and electric vehicles, and analyze how the demand is affected by both own- and cross-price. We use a model for fixed effects on a panel dataset to find the price elasticities. For electric vehicles, the ferry demand is almost unit elastic for its own price, and very sensitive to changes in the fossil car price. The ferry demand by fossil fuel cars, however, is relatively inelastic for both prices. Furthermore, we analyze the effect of an increased share of electric vehicles in the counties on the ferry companies' revenues. Since the ferry companies already receive subsidies, the reduction in revenue will result in a need for additional financing by the government.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElbileffekter på fergen: en empirisk analyse av etterspørsel og priseffekter i den norske fergesektoren
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel