Show simple item record

dc.contributor.advisorColin Green
dc.contributor.authorViktoria Irena Fredriksen Jarska
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:39Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:64845686:34479793
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777073
dc.description.abstractSammendrag Grønn finans og grønne aksjer er i dag relativt nye fenomener hvor vi ikke har noen klar definisjon på hva det er eller inbefatter, men det er gjort forsøk på å definere hva grønn finans er. Denne masteroppgaven vil gå litt inn på hva teorien definerer som grønn finans og hva det innbefatter. Oppgaven vil sette spørsmålstegn ved om selskaper som går over til å fokusere på miljø og bærekraft vil ha innvirkning på aksjekursen. Fordi når vi handler en aksje så vil vi som investor eie en del av en bedrift, dette vil si at jeg må se på om bedriften kan anses som grønn. Det kan gjøres ved å se om selskapet dekker noen av ESG-criteriene eller er innenfor de sektorene som blir ansett som "grønne" sektorer i hendhold til literaturen på området. Jeg vil videre bruke dette i oppgaven for å avgjøre om en aksje kan anses som grønn. i oppggaven vil jeg gå inn på det teorien anser som grønne aksjer for å så se på hvor mye av ESG kriteriene disse dekker. Utover dette vil jeg da se nærmere på om disse aksjene er overpriset i forhold til samme aksjer innen for samme marked innad i det norske aksjemarkedet. Jeg vil videre analysere aksjekursene mellom Norge og USA for å se om det det grønne markedet oppfører seg annerledes i USA. Jeg vil se nærmere på om det er en forskjell på avkastning mellom selskaper som blir ansett som grønn i USA og Norge. I denne oppgaven vil det bli brukt datasasett for et fem til ti års perspektiv. Det vil da bli foretatt analyser på bakgrunn av dette og det vil bli foretatt undersøkelser på hvorvidt investorene anser grønne aksjer som høy eller lav risikoprodukter. Jeg kommer til å benytte meg av data fra sektorer innen fornybar energi, teknologi og bank virksomhet. Fordi det er disse sektorene som blir definert som grønne i hendhold til teorien. i konklusjkonen er det kommet frem til hvordan en grønn aksje kan defineres og om de er underpriset eller overpriset. Fordi teorien og analysene kan gi grunnlag for dette.
dc.description.abstractAbstract Green finance and green stocks is today a relatively new phenomena where we do not have a clear definition of what it is, or includes, attempts have been made to define what green finance is. This master’s thesis will focus on what the theory defines as green finance and what it entails. This thesis will question whether companies some move focus to the environment and sustainability will have an impact on the share price. Because when we trade a share, we as an investor will own a part of the company, this means I have to look at whether the company can be considered green or not. This can be done by seeing if the company covers some of the ESG criteria or is within the sectors that are considered "green" sectors in accordance with the literature in the field. I will further use this in the thesis to determine whether a share can be considered green. In the thesis I will go closer into what the theory considers as green shares to see how much of the ESG criteria these cover. In addition to this, I will later look at whether these shares are overpriced in relation to the same shares in the same market, which is in the Norwegian stock market. I will further analyze the share prices between Norway and the USA to see if this green market behaves differently in the USA. I want to take a closer look at whether there is a difference in return between companies that are considered green in the USA and Norway. In this thesis, data sets will be used for a period of five to ten year perspective. Analyzes will then be made on the basis of this and investigations will be carried out into whether investors consider green shares as high or low risk products. I will use data from sectors like renewable energy, technology and banking. Because it is these sectors that are defined as green in relation to the theory. In the conclusion, it has been concluded how a green share can be defined and if they are over priced or under priced. Because the theory and analyzes can provide a basis for this.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleGreen Stocks
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record