Show simple item record

dc.contributor.advisorWexshal, Asbjørn
dc.contributor.authorHarridsleff, Mathias
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:04Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82467484:82618033
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777051
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg innkjøpsmetoden Best Value Procurement (BVP) også kalt prestasjonsinnkjøp. Metoden kan forklares som en kontrakt- og gjennomføringsstrategi som skal bidra til at oppdragsgiver får best mulig kvalitet samtidig som prosjektkostnadene reduseres og gir best mulig pris. I Norge er metoden ganske ny, men har i flere tiår vært brukt i USA og Nederland med stor suksess, og DFØ og RIF er pådrivere for å implementere metoden mer i det norske markedet. Formålet med oppgaven er å skape økt kunnskap og interesse for BVP, og lage ett beslutningsgrunnlag som gir Heidelbergcement nok informasjon til å bli interesserte og dermed vurdere å innføre BVP som anskaffelsesmetode. For å besvare min problemstilling og spørsmål har jeg valgt litteraturstudie som metode, og har tatt utgangspunkt i faglitteratur og forskning på feltet. Ut ifra litteraturstudie har jeg gjort flere funn som blant annet viser positive erfaringer ved blant annet viktige avklaringer før det inngås kontrakt, godt samarbeid mellom partene, redusering av risiko, det oppleves trygghet og økonomisk forutsigbarhet. De fleste har positive erfaringer og ville brukt metoden ved senere prosjekter. Samtidig vises det til noen utfordringer som må løses, og de baseres på manglende opplæring og kunnskap; utfordringer i forhold til makspris, uklare prosjektmålsetninger, rolletilpasninger og tillit og holdninger. For å oppnå suksess vil mer opplæring og kunnskap være en nøkkelfaktor. Det anbefales videre å dele erfaringer og dermed bidra med læring og kunnskapsoverføring på tvers av prosjekter.
dc.description.abstractIn this bachelor I have chosen to write about the purchasing method Best Value Procurement (BVP) also in Norwegian called “prestasjonsinnkjøp”. The method can be explained as a contract and implementation strategy that will contribute to the client getting the best possible quality at the same time as the project costs are reduce and give the best possible price. In Norway, the method is fairly new, but has been used for several decades in the USA and the Netherlands with great success, and DFØ and RIF are driving forces to implement the method more in the Norwegian market. The purpose of my bachelor thesis is to create an increased knowledge and interest in BVP and create a decision basis that gives Heidelbergcement enough information to become interested and thus consider introducing BVP as a procurement method. To answer my problem and questions, I have chosen literature study as a method, and have taken as my starting point, literature and research in the field as base. Based on literature study I have made several findings that substantiates the positive experience. Like important clarifications before entering into a contract, good cooperation between parties, reduction of risk and financial predictability. Most have positive experiences and would use the method in later projects. At the same time, reference is made to some challenges that must be solved, and they are based on a lack of training and knowledge; challenges in relation to the maximum price, unclear project objectives, role adaptations and trust and attitudes. Therefore, to achieve success, more training and knowledge will be a key factor. It is further recommended to share experiences and thus contribute with learning and knowledge transfer across projects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan gjennomføres BVP i teorien og hvordan fungerer den i det norske markedet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record