Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAshrafian, Alireza
dc.contributor.authorDavidsen, Tina Torsdatter
dc.contributor.authorØye, Christina
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:03Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82467484:82618051
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777050
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractKongsberg Defence & Aerospace, divisjon Integrated Defence Systems, er leverandør av luftvernsystemer; landbaserte kommando- og kontrollsystemer og overvåkings- og marine kampsystemer. I slutten av desember 2020 begynte divisjonen med flytting av produksjonen til Arsenalet etter å ha vært situert i Kongsberg Teknologipark. Flyttingen førte ikke bare med seg nye lokaler, men også bytte av lageravtale og -lokasjon. På forespørsel fra oppdragsgiver, Sølve Solberg, ble det avtalt at oppgaven skulle ta for seg en sammenligning av situasjonen før og etter flytting. Problemstilling og de forskningsspørsmål som ble utarbeidet baserte seg på en plan for kostnadsreduksjon som ble lagt frem av oppdragsgiver. Denne tok for seg material- og personalflyt i form av at det gikk bort mye tid til å lete etter verktøy og utstyr, og å forflytte seg mellom bygg da de var situert i Teknologiparken. I tillegg var det ønskelig å se om det var andre områder som kunne forbedres, og etter videre diskusjon ble informasjonsflyt inkludert i problemstillingen. Problemstillingen ble som følger: «Kartlegge endringene ved IDSs material-, personal- og informasjonsflyt etter lokasjonsbytte, samt avdekke ikke-verdiskapende aktiviteter ved hjelp av Lean metodikk for å foreslå tiltak som videre vil øke bedriftens effektivitet og utnyttelsesgrad». Problemstillingen har blitt besvart ved å ta utgangspunkt i fem forskningsspørsmål. Det ble gjennomført både spørreundersøkelser og intervjuer for å innhente data og informasjon. Dataen ble brukt til å sette opp en sammenligning mellom før og nå, og som utgangspunkt for ytterligere forbedringstiltak som ble utformet med basis i Lean metodikk. Resultatet viser at samlokalisering og bedre lokaler har hatt en positiv innvirkning på både tidsbruk og arbeidsmiljø. Det er potensiale for forbedring på enkelte områder, og her har vi kommet med forslag til tiltak. Vi kunne ikke dekke alt som kom frem i løpet av datainnsamlingen, og har derfor samlet, i korte trekk, noen funn og tilbakemeldinger som kan være interessant å se på i ettertid.
dc.description.abstractKongsberg Defense & Aerospace, division Integrated Defense Systems, is a supplier of air defence systems; land-based command & control systems; surveillance- and naval combat systems. At the end of December 2020, the division began moving production to the Arsenal from Kongsberg Teknologipark. The move brought with it new premises and a change of warehouse agreement and location. At the request of the Department Manager of Assembly and Test, Sølve Solberg, it was agreed that our thesis would address and compare the situations before and after the move. The problem and the research questions that were decided on were based on a cost reduction plan presented to us. The plan showed possible cost savings based on a reduction in time spent looking for tools and the movement of people in the old production area, there was also expressed an interest in uncovering additional sources of waste. After some discussion we decided to investigate the material, people and information flow. The problem was as follows: “Map the changes in IDS's material, people and information flow after the change of location, and identify non-value-creating activities using Lean methodology to propose measures that will further develop the company's efficiency and utilization rate”. To answer the problem, we also formulated five research questions. To collect data both surveys and interviews were conducted. The collected data was used for a comparative analysis of the before and after moving, and as a basis for suggesting further improvement measures. The results show that co-location of production and better facilities has had a positive impact on both time usage and overall satisfaction with the employees’ environment. There is still potential for improvement in some areas, for which we have proposed measures based on Lean methodology. As we could not cover everything that emerged during the data collection, we have summarised, briefly, some findings and feedback that may be of interest for future improvements.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av forbedringene i Kongsberg Defence & Aerospace, divisjon IDS, som følge av samlokalisering og nye fasiliteter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel