Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWidding, Øystein
dc.contributor.authorBareksten, Silje
dc.date.accessioned2021-09-14T17:09:22Z
dc.date.available2021-09-14T17:09:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53600971:55119617
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776992
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractForskning, teoriutvikling og praksis på immateriell verdiskaping i forskning så vel som forretningslivet er en økende trend. Organisasjoner verden rundt beveger seg mot et større fokus på verdier og en systemisk tilnærming til den innvirkning de har på omverdenen. Utfordringene i denne master oppgaven er hypoteser basert på observasjoner om immateriell verdiskaping i kunnskapsoverførings-gruppen ved CERN. Utfordringene utforskes gjennom dybdeintervju med ansatte i CERN Knowledge Transfer Group, og gruppens viktigste interessenter, industrikontaktene for CERNs medlemsland. Hypotesene som testes er (a) evne til å effektivt rapportere på immateriell verdiskaping, (b) mangel på sammenheng i hvordan CERN Knowledge Transfer Group og industrikontaktene definerer og måler verdi og impact og (c) mangel på likevekt og avveining i målsetninger for CERN Knowledge Transfer Group og industrikontaktene. Disse utfordringene leder potensielt til ineffektiv verdiskaping for CERN Knowledge Transfer Group, og mindre effektiv verdiskaping i medlemslandene. Dette støttes av funnene fra casestudiet. Tesen konkluderer med at CERN Knowledge Transfer Group bør ta steg for å samkjøre innsatsen sin både med sin egen mororganisasjon, CERN, og med medlemslandene. Prosessen med å utforske og undersøke oppfatningene rundt impact, finansiering, verdi og roller i konteksten CERN Knowledge Transfer Group og industrikontaktene, indikerer en kopling mellom mangelen på nøkkelindikatorer for immateriell verdiskaping. Immaterielle tiltak viser seg viktig for effektiviteten til gruppen. Parametere og definisjoner av immateriell verdiskaping har blitt identifisert gjennom de kvalitative intervjuene, og gjengitt systematisk som et utgangspunkt for å generere et balansert målekort med felles målsetninger, til gjensidig nytte for CERN KT og medlemslandene. Et ekstra lag i målekortet foreslås, samfunnseffekt. Avhandlingen antyder at CERN KT vil være bedre i stand til å kommunisere verdien skapt av dens immaterielle eiendeler og innsats og deres innvirkning på samfunnet, ved å implementere et balansert målstyringsverktøy for samfunnseffekt En overordnet anbefaling for videre forskning vil være å utforske utfordringene til forskningsinstitusjoner som CERN i lys av å lage nye ytelsesverktøy som er bedre tilpasset en ny virkelighet med større vekt på samfunnsmessig og bærekraftig påvirkning.
dc.description.abstractResearch, theory development and practice on intangible value creation in research and business alike, are fields that seem to be an increasing trend. As organizations around the world moves toward greater focus on values and a systemic orientation to the impact they create, this focus should also be reflected in the topics of researchers within innovation and entrepreneurship. The challenges that are explored in this thesis, are hypothesis based on observations about intangible value creation in the knowledge transfer unit at CERN. The challenges are explored through interviews with employees in the CERN Knowledge Transfer Group and their most important stakeholders, the Industrial Liaison Officers. The hypothesis that are tested is (a) inability to effectively report on intangible value creation, (2) lack of coherence between member states and the knowledge transfer group on how value and impact is defined and measured upon and (3) lack of alignment and common goals for the knowledge transfer group and their member state representatives. This leads to ineffective value creation in the Knowledge Transfer Group, and less value creation in the member countries. Through findings in the case studies, these hypotheses are supported. The thesis concludes that CERN KT should take several steps to better align their efforts with their own organization, as well as the member countries. The process of exploring and examining perceptions of impact, funding, value and roles within the Knowledge Transfer Group and the Industrial Liaison Officers demonstrate a connection between the lack of metrics for intangible value creating activities and intangible measures mentioned that proves important for the effectiveness of the group. Parameters and definitions of intangible value creation has been identified and listed as a starting point for generating a mutually beneficial scorecard with common goals for the Knowledge Transfer group and the Industrial Liaison Officers. An extra layer of societal impact has been suggested as an innovation to adapt the traditional scorecard to the context of knowledge transfer and impact orientation. This thesis suggest that CERN KT will be better able to communicate the value created by its intangible assets and efforts and their impact on society by implementing a societal impact scorecard. An overall recommendation for further research would be to explore the challenges of research institutions such as CERN in the light of crafting new performance tools that are better adapted to a new reality with greater emphasis on societal and sustainable impact.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleScoring the Intangible: Exploring Intangible Value Creation and Performance in Knowledge Transfer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel