Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNeumann, Anne
dc.contributor.authorLøberg, Emilie C.
dc.date.accessioned2021-09-14T17:09:03Z
dc.date.available2021-09-14T17:09:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55508684:57885805
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776988
dc.description.abstractVi lever i en tid hvor vi ser et økt fokus på å begrense miljøpåvirkningen vi har på jorden. Effektiviseringstiltak rettet mot energiforbruk og utslipp av uønskede klimagasser kan bidra til å bekjempe disse utfordringene. En reduksjon i forbruket av ikke-fornybare energikilder, slik som naturgass, kan være en del av løsningen. Samtidig setter dette industrisektoren i en utfordrende posisjon. Naturgass spiller en kritisk rolle i produksjonen av flere industrielt tilvirkede produkter som er viktige med tanke på hvordan mange av samfunnets utfordringer løses idag. Som følge av dette vil en etterspørsel etter naturgass i fremtiden være uunngåelig, all den tid det ikke eksisterer fullgode alternativer. Dersom man skal planlegge best mulig for fremtiden er det derfor viktig å ha innsikt i hva som driver etterspørselen etter naturgass, og hvordan forholdet mellom disse driverne og nivået på naturgassforbruk, spesielt i industrisektoren, kan variere rundt om i verden. Eksisterende litteratur tenderer til å fokusere på mindre geografiske områder når naturgassforbruk analyseres empirisk. Ofte analyseres ulike forbruksnivåer innenfor disse områdene. I denne oppgaven flyttes fokuset til å omhandle tre aggregerte regioner; OECD Europa, OECD Amerika og OECD Asia & Oseania, som her representerer tre av de største naturgassmarkedene i verden. For disse regionene etableres og sammenliknes regresjonsmodeller som omfatter industrielt naturgassforbruk, samt noen av de hyppigst brukte driverne for naturgassetterspørsel; BNP, naturgasspriser og oljepriser. Hensikten med dette er å belyse potensielle forskjeller i forholdene mellom det valgte forbruksnivået og dets drivere på tverrs av de tre regionene. I tillegg til å analysere industrielt naturgassforbruk analyseres også totalt naturgassforbruk og forbruket i en utvalgt underindustri for OECD Europa, slik at en tilsvarende sammenlikning kan gjøres også innenfor OECD Europa. I denne oppgaven benyttes et Autoregressive Distributed Lag rammeverk (ARDL) sammen med en ordinær minste kvadraters estimator (OLS) som analyserammeverk. For å beskrive de nevnte forholdene benyttes fortegn og størrelse på koeffisientene i de ulike regresjonsmodellene. I tillegg testes det for kointegrasjon. Dersom en en regresjonsmodell viser tegn på kointegrasjon gjøres en Error Correction reparametrisering (EC). Dette gjøres for å dele de nevnte forholdene i en langsiktig og en kortsiktig del. Majoriteten av resultatene i denne oppgaven viser tydelige likheter hva gjelder fortegn og størrelse på koeffisisentene. Dette er uavhengig av region og nivå på naturgassforbruk. Enkelte av koeffisientenes størrelser er noe annerledes sammenliknet med de andre. Samtidig er dette ikke et unikt funn dersom en sammenlikner funnene i denne oppgaven med funnene presentert i eksisterende litteratur. Denne sammenlikningen viser faktisk at funnene presentert i denne oppgaven i stor grad sammenfaller med funnene i eksisterende litteratur. Dette forteller oss at det med tanke på naturgassforbruk er likheter mellom empiriske analyser som fokusere på mindre geografiske områder og empiriske analyser som fokusere på større, aggregerte områder, dersom en ser på forholdene de beskriver.
dc.description.abstractWe live in a time where we see an increased focus regarding how to limit the environmental impact made on the planet. Efficiency measures targeting energy consumption and climate gas emissions can help combat these challenges. While a reduction in the level of consumption of non renewables, such as natural gas, over time can be part of the solution, it puts the industry sector in a challenging position. Natural gas plays a critical part in the production of several industrially manufactured products that are important to how multiple challenges are solved in todays society. Thus, a continued demand for natural gas is inevitable as long as no sufficient alternatives exist. In order to better plan for the future it is therefore important to understand what determines the demand of natural gas, and how the relationship between these determinants and the level of natural gas consumption, especially in the industry sector, may differ throughout the world. When empirically analysing the consumption of natural gas, existing literature tend to focus on smaller geographical areas in which they analyse various levels of natural gas consumption within the chosen area. In this thesis the level of focus is lifted to revolve around three aggregated regions; OECD Europe, OECD Americas and OECD Asia & Oceania, which represent three of the larger natural gas markets throughout the world. For these regions, regression models including industry level consumption of natural gas and some of the most commonly used determinants of natural gas demand, GDP, natural gas prices and oil prices, are created and compared. The purpose of this is to highlight any possible differences in the relationships between the chosen level of natural gas consumption and determinants of demand across the three regions. Furthermore, in addition to the industry level consumption, an overall and sub-industrial level of natural gas consumption for OECD Europe is also analysed, in order to make the same kind of comparison of relationships, only within OECD Europe. In this thesis the various cases are analysed using an Autoregressive Distributed Lag framework (ARDL) in which an Ordinary Least Squares estimator (OLS) is applied. The resulting coefficients sign and magnitude are used as measures to describe the aforementioned relationships. In addition, the various cases are tested for cointegration. If the presence of cointegration is proven, an Error Correction reparameterization (EC) is also conducted, in order to split the relationships into long-run and short-run parts. A majority of the results of the work done in this thesis show clear similarities in the signs and magnitudes, irrespective of region and level of natural gas consumption. There are some magnitudes that differ slightly from the rest. However, comparing the findings in this thesis with the findings of existing literature, these deviations are not unique. In fact, the findings in this thesis are for the most part in line with the findings of existing literature. What this tells us is when it comes to empirical analysis of natural gas consumption there exists similarities between regression models focusing on smaller geographical areas and regression models focusing on larger aggregated areas, in terms of the relationships they describe.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleWhat Determines the Level of Natural Gas Demand? An Empirical Analysis Across and Within Aggregated Regions of the World
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel