Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHegeman, Puck
dc.contributor.authorWibe Due, Per Christian Tandberg
dc.contributor.authorGørbitz, Peter Andreas Prydz
dc.date.accessioned2021-09-14T17:07:44Z
dc.date.available2021-09-14T17:07:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53600971:55119572
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776958
dc.description.abstractUniversitets spin-offs (USOs) er nye teknologibaserte bedrifter (NTBFs) som initieres i en akademisk setting og er basert på universitetsforskning, noe som resulterer i et bestemt sett med utfordringer. Denne studien undersøker evnen bedrifts-venturekapital (CVC) har til å møte disse utfordringene i aksjeinvestering-allianser, ved å ta tak i følgende tre forskningsspørsmål: (1) Hvor ofte oppstår investeringsforhold mellom universitets spinoffs og bedrifts-venturekapitalister, og hvordan er investoren og det finansierte selskapet strategisk knyttet?, (2) Hvordan er balansen mellom realiserte risikoer og ressurser i investeringsforhold mellom universitets spin-offs og deres bedrifts-venturekapitalister?, og (3) Hvordan påvirker balansen mellom realiserte risikoer og ressurser utfallet av slike universitets spin-offs? For å svare på dette ble det brukt en kvalitativ multi-case metode, kombinert med beskrivende statistikk basert på FORNY-databasen. Vi lagde en raffinert versjon av FORNYdatabasen som inneholder 371 norske universitets-spin-offs, og beskrev forekomsten av aksjeinvestering-allianser med bedrifts-venturekapital. Semistrukturerte intervjuer ble gjennomført med administrerende direktører i fire universitetets spin-offs i slike allianser. Dette ble fulgt av en cross-case-analyse. Et ressursavhengighets-rammeverk ble skreddersydd fra eksisterende litteratur for å passe til vårt formål, og anvendt i analyser og diskusjon. Dette rammeverket er firedelt, og kombinerer ressursbehovene til universitets spin-offs, så vel som de realiserte ressursene og risikoene fra deres investorer, noe som resulterer i et resultat av samarbeid og konkurranse. Spesielt fokus ble gitt til de fire identifiserte kritiske ressursene, dvs. finansiering, kunnskapskapital, sosial kapital og legitimitet. Analysen vår viser at 102 av de 371 norske universitets spin-offsene i databasen opplevde bedrifts-venturekapital investeringer, hvilket tilsvarer 27,5 %. Interessant nok skjedde 29,0 % av investeringene uten en tilsynelatende strategisk passform. Videre fant vi at universitets spin-offs opplever en balanse mellom risiko og ressurser i deres aksjeinvestering-allianser med bedrifts-venturekapitalister (CVCs), noe som støtter eksistensen av det 'tveeggede sverdet' til bedrifts-venturekapital. De viktigste mottatte ressursene var kunnskap om forretnings- og teknologiutvikling, og tilgang til nettverk. Den viktigste ressursen som ikke ble mottatt, var tilstrekkelig finansiering. Våre funn indikerer at balansen mellom risiko og ressurser fører til et blandet utfall av samarbeid og konkurranse for universitets spin-offs. Det var imidlertid ganske interessant at deres egen oppfatning av alliansene stort sett var positive, noe som indikerer et utfall av samarbeid. Følgelig indikerer vår studie at balansen mellom realiserte risikoer og ressurser kan argumenteres for å føre til både utfall med samarbeid og blandede utfall av samarbeid og konkurranse.
dc.description.abstractUniversity spin-offs (USOs) are new technology-based firms (NTBFs) initiated within an academic setting and are based on university research, resulting in a particular set of challenges. This study investigates the ability of corporate venture capital (CVC) to meet these challenges in equity investment alliances, by addressing the following three research questions: (1) How often do investment relationships between university spin-offs and corporate venture capitalists occur, and how are the investee and investor strategically linked?, (2) How is the balance of realized risks and resources in investment relationships between university spin-offs and their corporate venture capital investors?, and (3) How does the balance of realized risks and resources impact the outcome of the USOs? To accomplish this, a qualitative multiple-case study method was adopted, combined with descriptive statistics based on the FORNY database. We made a refined version of the FORNY-database containing 371 Norwegian USOs and described the occurrence of equity investment alliances of corporate venture capital. Semi-structured interviews were conducted with the CEOs of four USOs in such alliances. A cross-case analysis followed this. A resource dependence theory framework was tailored from literature to fit our purpose and applied to the analyses and discussion. This framework is fourfold, combining the resource needs of USOs, as well as the realized resources and risks from their investors, resulting in an outcome of cooperation and competition. Special focus was given to the four critical resources identified, i.e., financing, knowledge capital, social capital, and legitimacy. Our analysis shows that 102 of the 371 Norwegian USOs in our database experienced CVC investments (27,5 %). Interestingly, 29,0 % of the investments took place without an apparent strategic fit. Furthermore, we find that USOs generally experience a balance between risks and resources in their equity investments alliances with corporate venture capitalists (CVCs), supporting the existence of the ‘double-edged sword’ of corporate venture capital. The most important obtained resources were knowledge of business and technology development and access to networks. The most important resource not obtained was sufficient financing. Our findings indicate that the balance of risks and resources leads to coopetitive outcomes, i.e., mixed competitive-cooperative outcomes. Quite interestingly, however, the USOs’ perceptions of the alliances were mostly positive, thus, indicating a cooperative nature. Consequently, our study indicates the balance of realized risks and resources can lead to both coopetitive and cooperative outcomes.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUniversity spin-offs and corporate venture capital: The balance of risks and resources, and its impact on university spin-offs
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel