Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAaboen, Lise
dc.contributor.advisorKaspersen, Karoline
dc.contributor.authorBongard, Stian Kvaran
dc.contributor.authorKrogstad, Vetle
dc.contributor.authorPatricksson, Henning Philip
dc.date.accessioned2021-09-14T17:07:41Z
dc.date.available2021-09-14T17:07:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53600971:55119566
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776954
dc.description.abstractHistorisk sett har det vært argumentert for at en finansiell gevinst er en entreprenørs primære motivasjon for å starte bedrift. En måte å realisere en slik finansiell gevinst er gjennom en exit. En exit kan defineres på flere ulike måter, men i denne oppgaven har vi valgt å fokusere på exit på et bedriftsnivå. Dermed defineres exit som begivenheten hvor en bedrift på en eller annen måte forlater markedet de har operert i. Tradisjonelt sett har det høye antallet exits blitt beskrevet av litteraturen som et resultat av mislykkethet. Nyere forskning viser dog at exit – spesielt blant unge teknologibaserte bedrifter – er følge av en bevisst strategi. Et oppkjøp er den formen for exit som entydig har blitt anerkjent som en suksessfull exit av forskere og entreprenører selv. Et oppkjøp er en kompleks prosess som typisk krever en velutviklet strategi og kan påvirkes av hendelser fra hele livssyklusen til bedriften. Likevel, vet forskere svært lite vedrørende en slik strategi, og vi finner omtrent ingen forskning som direkte adresserer hva en exit-strategi som leder til et oppkjøp, innebærer. Følgelig argumenterer vi for at en empirisk kvalitativ studie av exit- strategi på bedriftsnivå, i tilfeller hvor exitene kategoriseres som suksessfulle - ikke kun av forskere - men også av bedriftene, er nødvendig. På bakgrunn av dette har vi formulert følgende formål med studien: Hvordan utnytter og anskaffer unge teknologibaserte bedrifter seg ressurser for å strategisk utvikle bedriften i forkant av et suksessfullt oppkjøp? Vår studie er utført ved bruk av en kvalitativ multippel case-studie og har analysert ti unge norske teknologibaserte bedrifter. Alle bedriftene har utviklet software-teknologi og har gjennomgått et suksessfullt oppkjøp av sin bedrift. Dataene er innhentet gjennom dyptgående semi-strukturerte intervjuer med gründere fra hver bedrift. Vi har også hentet inn data gjennom forretningsplaner og ved hjelp av en tidslinje som intervjuobjektene utformet i forkant av intervjuet, og som presenterer hele livssyklusen til bedriftene. Analysen er gjort fra et ressursperspektiv og «critical incident technique» er benyttet som analyseverktøy for å ekstrahere viktig data. Gjennom å analysere hver enkelt case sine livssykluser og de tilhørende hendelsene, og deretter analysere hendelsesmønstre på tvers av caser, har vi identifisert en rekke strategiske utviklingsforløp og karakteristikker som gjelder for bedrifter som har gjennomgått et oppkjøp. Våre funn indikerer at bedriftene ikke har en eksplisitt strategi eller intensjon om å bli oppkjøpt, men at de ble oppkjøpt mens de var på leting etter økonomiske midler for å finansiere en skalering. Videre, ser vi at gründerne bevisst velger å starte som såkalte hybrid entreprenører, for å produktivt kunne allokere bedriftens ressurser til verdiskapende aktiviteter. I lys av dette foreslår vi et videre studie av innvirkningen hybrid entreprenørskap har for forekomsten av et oppkjøp. Forøvrig ser vi at de unge teknologibedriftene verdsetter å anskaffe seg et internt team av menneskelige ressurser, da dette bidrar til å gjøre selskapet attraktiv for oppkjøpere, i form av økt domenekunnskap, innovativitet, og effektivitet. Videre kommer det frem at de initielle ressursene – hvilket er gründerne selv og høy-risiko-investeringer – har en vesentlig innvirkning på utviklingen av bedriften. Avslutningsvis påpeker funnene våre visse karakteristikker som kjennetegner gründerne av selskapene, hvilket bidrar til å forklare forutsetningene for den strategiske utviklingen som utføres. Samtidig erkjenner vi at studiet er begrenset til kun å belyse sammenhenger mellom strategisk utvikling og forekomsten av et oppkjøp, men ikke identifisere hvorvidt utviklingen er unik for bedrifter som har opplevd et suksessfullt oppkjøp.
dc.description.abstractHistorically, it has been argued that the primary source of motivation for entrepreneurs to pursue a venture is a financial harvest. One way to harvest the value created by the venture is by an exit. An exit is defined in several ways, but in this thesis, we view exit on a firm-level, thus defining it as the event where a firm in some way leaves the market they operate in. Traditionally the high number of exits among new firms has been determined as a result of poor performance. However, recent research argues that – especially for New Technology-based Firms (NTBFs) – exit is not necessarily a failure, but due to a deliberate strategy. The exit route through an acquisition has unambiguously been viewed as a successful way to exit – both by scholars and the entrepreneurs themselves. An acquisition is a complex process that typically requires a well-planned strategy and could be imprinted by incidents from the firm's entire life cycle. However, scholars know very little about such a strategy. We find that nearly no research directly addresses what an exit strategy leading to a successful acquisition for a firm entail. As a result, we argue that empirically qualitative research of exit strategy on a firm-level in cases where the exit route is characterized as a successful route – not only by scholars – but also by the NTBF, is required. Hence, we formulated the purpose of this study is as follows: How does NTBFs exploit and obtain resources to strategically develop their venture prior to a successful acquisition? Our study is conducted through a qualitative multiple-case study of ten Norwegian NTBFs that all developed software services and experienced a successful acquisition. Data for the study have been acquired through in-depth semi-structured interviews with founders of the NFTBs, as well as through business plans, and a detailed timeline of the whole life cycle of the NTBFs, that the founders themselves constructed prior to the interviews. The analysis is conducted with a resource-based view of the firms and the critical incident technique as an analytical tool to elicit data points. Through a within-case analysis of each firm's life cycle and the related incidents, as well as a cross-case analysis that compares patterns of incidents across cases, we have identified several strategic developments and characteristics that apply for NTBFs that experience an acquisition. Our findings suggest that the NTBFs does not have an explicit exit strategy – nor intention – but that they are acquired while seeking financial resources to support a scale-up of the firm. Furthermore, we reveal that the founders choose to adopt concepts from hybrid entrepreneurship as a means to allocate resources towards value-creating activities. As a result, we also suggest further research of the influence hybrid entrepreneurship has on an acquisition. Nevertheless, we find that the NTBFs emphasize an internal team of highly skilled human resources and industry partnerships, as these contribute to increasing the attractiveness of the firm as an acquisition target, in terms of domain knowledge, innovativeness, and high efficiency. We also find that the initial resources – being the founders and high-risk investments – have a substantial impact on the development of the NTBF towards an acquisition. Lastly, we identify specific characteristics that apply for the founders of this study, which contributes to explain the conditions in which the strategic development is made. However, we recognize that the study is limited to only suggest relations between strategic developments and the occurrence of an acquisition, but not determine whether these are exclusive for the NTBFs that experience a successful acquisition.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Strategic Development of Successfully Acquired New Technology-Based Firms
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel