Show simple item record

dc.contributor.advisorVie, Ola Edvin
dc.contributor.authorHøydal, Kjetil
dc.contributor.authorSkoog, Kristoffer
dc.date.accessioned2021-09-14T17:07:17Z
dc.date.available2021-09-14T17:07:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59138211:59139118
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776946
dc.description.abstractKonklusjon: Vi konkluderer at ledere som ønsker å forbedre kunnskapsprosesser burde fokusere på mulighetene til arbeiderne. Vi kommer frem til dette ved å ta flaskehals perspektivet på en modell som omfatter evner, motivasjon og muligheter, AMO-modellen, og kombinere denne med kunnskapsbedrifter, KIFs. Vår forskning viser at kunnskapsarbeidernes iboende egenskaper dekker både evne og motivasjons aspektet for kunnskapsprosesser. Fokuset bør derfor ligge på mulighetene. Det bør gjøres ved å sette søkelys på fasilitering av arbeiderne, bygge en kultur som tilgir feiltrinn og tydelige prioriteringer av kunnskapsprosesser. Mål: Denne masteroppgaven har som mål å undersøke hvordan ledere burde fokusere for å bedre kunnskapsledelse i kunnskapsbedrifter ved hjelp av AMO-modellen. Dette ble undersøkt ved å se nærmere på offisielle ledere, og kunnskapsarbeidernes evner, motivasjon og muligheter til å utføre kunnskapsprosesser. Vi ønsket med dette å bidra til litteratur innenfor både lederskap og kunnskapsledelse. Viktige faktorer for kunnskapsledelse som tillit, forpliktelse og kultur ble brukt som utgangspunkt for faktorer som ledere kan påvirke. Ved å strukturere disse gjennom AMO-rammeverket ble det skapt kausalitet mellom faktorene og kunnskapsledelse. Metode: Masteroppgaven er utført ved å gjennomføre et case-studie på en enkelt kunnskapsbedrift. Semi-strukturerte intervjuer av 12 ansatte, fordelt mellom ledere og ikke-ledere, ble gjennomført for å samle de nødvendige dataene til å analysere våre proposisjoner. Samlede data ble analysert ved bruk av en abduktiv tilnærming etterfulgt av en kodeprosess i tråd med Gioiametoden. Resultater: Vårt mest betydningsfulle funn er bruken av AMO-rammeverket i krysningspunktet mellom lederskap og kunnskapsledelse. Dens praktiske anvendelighet gjør at den fremstår som et naturlig element å inkludere i kunnskapsledelseslitteratur. Videre viser våre funn at en burde tone ned det teoretiske skillet som finnes i ledelseslitteratur (management og leadership) og heller tilstrebe å gi ledere, spesielt i kunnskapsbedrifter, mer konkrete retningslinjer for å utøve lederskap. Til slutt, noe kontroversielt, ble kontroll identifisert som nødvending også i kunnskapsledelse.
dc.description.abstractConclusion: We conclude that leaders should enhance knowledge processes by focusing on the opportunity for their knowledge workers. This conclusion is drawn because combining the bottleneck view of the ability-, motivation-, and opportunity-, AMO-, model with knowledge-intensive firms, KIFs, the knowledge workers themselves contribute to the ability and motivation for knowledge processes. This focus on opportunity is done through clear prioritization of knowledge processes, serving the workers' needs, and building a fitting culture with an allowance of mistakes. Goal: This master's thesis aimed to examine how leaders should focus to enhance knowledge management within KIFs by applying the AMO-model. The thesis was done by focusing on official leaders and knowledge workers' ability, motivation, and opportunity to perform knowledge processes. Secondly, we aimed to contribute to leadership and knowledge management literature. Trust, commitment, and culture were identified as important factors for knowledge management, forming the basis for factors leaders can affect. The AMO-framework offering causality between the factors and knowledge management was used to structure the thesis. Method: To answer our master's thesis, we performed a case study of a single KIF, having semi-structured interviews with 12 employees, split between leaders and non-leaders, to gather the necessary data to analyze our propositions. The data was analyzed using abductive reasoning, followed by codification using the Gioia method. Results: Our most significant result is the use of the AMO-framework within the intersection of leadership and knowledge management. The applicability of the framework in a practical manner present it as a natural element to include in knowledge management literature. Further, our findings show that the theoretical distinction between management and leadership should be downplayed in leadership literatur, presenting leaders, particularly in knowledge-intensive firms, with more concrete guidelines to exert leadership. Additionally, to some controversy, we identify control as also needed in knowledge management.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEnhancing knowledge management in knowledge-intensive firms through increasing opportunities: Establishing leader focus by applying the AMO-framework
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record